Ktl-icon-tai-lieu

Tiền lương

Được đăng lên bởi macquynh9xhd
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
Phần mở đầu.......................................................................................................

1

Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương........ 2
I.lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương................................................ 3
II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............................................ 11
Chương II. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại công ty.................................................................................................. 14
I.Khái quát chung về công ty................................................................................

14

II. Quá trình hình thành và phát triển..................................................................... 15
III. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và quy trình công nghệ............................... 15
IV. Đặc điểm về lao động công ty..........................................................................

15

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương của công ty............................................................................................. 15
I.Đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............... 15
II. Một số giải pháp và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

+ Kế toán tiền mặt.
111
112
112

Gửi tiền mặt vào ngân hàng
Rút tiền gửi về nhập quỹ tiền
mặt

152,153, 156
Mua vật tư, CCDC, hàng hóa

131, 138, 141

Thu hồi các khoản nợ

Thuế
GTGT

133

154, 642, 811

Chi phí phát sinh bằng
tiền mặt

311, 3411

133
Vay ngắn hạn, dài hạn

Thuế
GTGT

211

Mua TSCĐ

Thuế
GTGT

133

311, 331, 334,
338
Thanh toán các khoản nợ
phải trả bằng tiền mặt

Tiền mặt thiếu phát hiện qua
kiểm kê chờ xử lý

1381

+ Kế toán Tiền gửi ngân hàng.
111

112
Gửi tiền mặt vào ngân
hàng

111
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập
quỹ
152, 153,
154, 156

131, 138
Mua vật tư, CCDC, hàng hóa
Thu hồi các khoản nợ
Thuế
GTGT

133

211
Mua TSCĐ
Thuế
GTGT

133

311, 315,
331, 338
Thanh toán các khoản vay nợ,
nợ phải trả
154, 642,
811
Chi phí phát sinh

-

Chứng từ kế toán sử dụng:
+ Phiếu thu (Mẫu số 01 – TT).
+ Phiếu chi (Mẫu số 02 – TT).
+ Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 – TT).
+ Biên lai thu tiển (Mẫu số 06 – TT).
+ Bảng kê chi, thu tiền (Mẫu số 09 – TT).
+ Ủy nhiệm chi, thu.
+ Phiếu chuyển khoản.

-
...
MỤC LỤC
Trang
Phần mở đầu....................................................................................................... 1
Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương........ 2
I.lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương................................................ 3
II. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............................................ 11
Chương II. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo
lương tại công ty.................................................................................................. 14
I.Khái quát chung về công ty................................................................................ 14
II. Quá trình hình thành và phát triển..................................................................... 15
III. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và quy trình công nghệ............................... 15
IV. Đặc điểm về lao động công ty.......................................................................... 15
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương của công ty............................................................................................. 15
I.Đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương............... 15
II. Một số giải pháp và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương tại công ty.
+ Kế toán tiền mặt.
111
112
Gửi tiền mặt vào ngân hàng
112
Rút tiền gửi về nhập quỹ tiền
mặt
152,153, 156
Mua vật tư, CCDC, hàng hóa
133
131, 138, 141
Thuế
GTGT
Thu hồi các khoản nợ
154, 642, 811
Tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền lương - Người đăng: macquynh9xhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiền lương 9 10 915