Ktl-icon-tai-lieu

Tiền lương

Được đăng lên bởi lien-thong-dhkt8a
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4324 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ưMë ®Çu
NÒn kinh níc ta ® ®ang chuyÓn m×nh cho nh÷ng b· íc
ph¸t triÓn míi trong t kû XXI, ng i sù ph¸t triÓn ®ã, nh©n
con ngêi ®îc ®Æt lªn trÝ hµng ®Çu. ViÖc tËn dông hiÖu qu¶ kh¶
n¨ng lµm viÖc cña ngêi lao ®éngvÊn ®Ò mµ nh÷ng nhµ qu¶n
ph¶i quan t©m. Mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy ngêi lao ®éng
lµm viÖc chÝnh lîi Ých ®îc thÓ hiÖn ë møc l¬ng, thëng c¸c
phóc lîi x héi ®· îc hëng. Cho nªn cã thÓ i ë bÊt giai
®oan nµy, doanh nghiÖp nµo n ®Ò tiÒn l¬ng lu«n mét n ®Ò
sèng n ®èi víi ngêi lao ®éng vµ lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®èi víi
nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý.
C«ng ty phÇn x©y dùng c«ng tr×nh I víi chøc n¨ng ngµnh
nghÒ x©y dùng trong c. Víi nhiÖm do Tæng c«ng ty x©y
dùng c«ng tr×nh I giao thùc hiÖn tèt nhiÖm s¶n xuÊt kinh
doanh, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n
s¸ch. Bªn c¹nh ®ã cßn mét nhiÖm hÕt søc quan träng
gi¶i quyÕt ®îc mét lîng lao ®éng d«i d trªn ®Þa bµn tØnh, ngêi
lao ®éng viÖc lµm thu nhËp æn ®Þnh. vËy, viÖc x©y dùng
mét quy chÕ tr¶ l¬ng phï hîp th«ng qua c¸c chÕ ®é, c¸c h×nh
thøc tiÒn l¬ng s¸t víi thùc , c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ph¶i
®Çy ®ñ, chÝnh x¸ckÞp thêi thanh to¸n ý nghÜa to lín mÆt
kinh còng nh chÝnh trÞ ®ång thêi tiÒn l¬ng ph¸t huy ®îc chøc
n¨ng ®ßn b¶y vÒ kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña n ®Ò em chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n
tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty phÇn x©y
dùng c«ng tr×nh I" lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Kho¸ luËn ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nguyªn chung h¹ch to¸n tiÒn l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng cña doanh nghiÖp.
1
Tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền lương - Người đăng: lien-thong-dhkt8a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tiền lương 9 10 691