Ktl-icon-tai-lieu

Tiền tệ thắt chặt

Được đăng lên bởi anhle.95
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH TI Ề N T Ệ TH Ắ T CH Ặ T

1. Định nghĩa :
 Chính sách tiền tệ : Là tổng hòa các phương thức mà ngân hàng Trung ương tác động đén
khối lượng tiền trong lưu thông nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội của Đất Nước
trong thời kì nhất định .
 Chính sách tiền tệ thắt chặt : Đây là chính sách đóng băng tiền tệ . Chính sách này được áp
dụng khi nền kinh tế có sự phát triển thái quá, đồng thời lạm phát ngày càng gia tăng chính
sách thắt chặt tiền tệ đồng nghĩa với chính sách tiền tệ chống lạm phát.
2. Các công cụ của chính sách tiền tệ :
Công cụ gián tiếp:
 Nghiệp vụ thị trường mở :
- Khái niệm : Là những hoạt động mua bán chứng khoán do Ngân hàng Trung ương thực
hiện trên thị trường mở . Nhằm tác động tới cơ số tiền tệ và qua đó điều tiết lượng tiền
cung ứng.
- Cơ chế tác động :
Khi Ngân hàng Trung ương mua ( bán ) chứng khoán thì sẽ làm cho cơ số tiền tệ tăng
lên hoặc giảm đi và dẫn đến mức cung tiền tăng lên hoặc giảm đi.Nếu thị trường mở chỉ
gồm Ngân hàng Trung ương và các Ngân hàng thương mại thì hoạt động này sẽ làm thay
đổi lượng tiền dự trữ của các Ngân hàng thương mại , nếu bao gồm cả công chúng thì
nó sẽ làm thay đổi ngay lượng tiền mặt trong lưu thông .
- Đặc điểm :
Do vận dụng tính linh hoạt của thị trường nên đây được coi là một công cụ rất năng
động, có hiệu quả, chính xác của chính sách tiền tệ . Vì khối lượng chứng khoán
mua(bán) tỉ lệ với quy mô lượng tiền cung ứng điều chỉnh ít tốn kém về chi phí, dễ đảo
ngược tình thế . Tuy vậy , vì được thực hiện thông qua trao đổi nên nó còn phụ thuộc
vào các chủ thể khác tham gia trên thị trường và mặt khác để công cụ này hiệu quả thì
cần phải có sự phát triển đồng bộ của thị trường tiền tệ , thị trường vốn ..
 Dự trữ bắt buộc :
- Khái niệm : Số tiền dự trữ bắt buộc là số tiền mà các Ngân hàng phải giữ lại , do Ngân
hàng Trung ương quy định , gửi tại Ngân hàng Trung ương, không hưởng lãi, không dùng
để đầu tư, cho vay và thông thường được tính theo một tỷ lệ nhất định trên tổng số tiền
gửi của khách hàng để đảm bảo khả năng thanh toán, ổn định của hệ thống ngân hàng.
- Cơ chế tác động:
Việc thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến số nhân tiền tệ (m = 1 + s/s
+ ER + RR ) trong cơ chế tạo tiền của các Ngân hàng thương mại. Mặt khác, khi tăng
( giảm ) tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì khả năng cho vay của các Ngân hàng thương mại giảm
(tăng), làm cho .... ……..cho vay tăng (giảm) .Từ đó làm cho lượng tiền cung ứng giảm
(tăng).
- Đặc điểm:
Đây là công cụ mang nặng tính quản lý Nhà nước nê...
CHÍNH SÁCH TI N T TH T CH T

 Định nghĩa :
 !
"#$%&'%()*&+,"$-./ $01234
'5$"627
891:%;<=:&
>+"$"$-;?$@$ABC5$%*:$=
89CDE4$#%*
F Các công cụ của chính sách ền tệ :
Công cụ gián ếp:
Nghiệp vụ thị trường mở :
G H$$I'* <"'>'3?
$,75J3) 4$#EA;$-%&

G - 
H$3K<L"'6M%'#=
%,'9$N$E>O-=%,'9$N$3-75JP
C3E3*$6'* :M%:
$%&>?I03*$B-<'CN(Q6
;M%:$:%&9'%(
G 19$@
R'ES>+T%$'*075,:&'$% (+2=
 B;$ANB.0U6"#$%&"'
K<LP%E4$A:(%&$P#"!E$B>VN'
&W-:ES:BE6&?$(A'$,;+ 
E'0@"$,75E9"@(+:$AN6
XN$;?$@C< 075B75E#
Dự trữ bắt buộc :
G H$$Y#>?I<8< %#3N$$I%*$B>'3
A:7BZ$*$3B"(J%/$B"(>[
@XB'E:E(5&T\' ]%27,#
Z$0"@N<N'"N='B70#
G - 
U$:$]%>?I<8< NJ?--#K^_`
_ab_bbL'-*'03*$c9"B"$=
K$NL]%>?I<8< 6"N='E:03*$$N
K=LB%'dd'E:=K$NLe;%'%&$N
K=L
G 19$@
1:%(+9TAN%f34,$Q30
 'E$$P%&E 0;g2*KP
Tiền tệ thắt chặt - Trang 2
Tiền tệ thắt chặt - Người đăng: anhle.95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiền tệ thắt chặt 9 10 314