Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận

Được đăng lên bởi nguyen-phuog94
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG.................................................3
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thương Mại và
Truyền Thông Phương Đông.....................................................................3
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của cụng ty 3
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty....................................................5

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG..................................................................................................... 8
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.......................................................8
2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty...............................9
2.2.1: Chính sách kế toán áp dụng tại công ty......................................9
2.2.2 Hệ thống chứng từ kế toán............................................................9
2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty.......................................10
2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty..........................................10
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty...........................11
2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu của công ty.............................11
2.3.1. Các phần hành chủ yếu của công ty..........................................11
2.3.2. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu...........................11
2.3.2.1. Kế toán tiền mặt...................................................................11
2.3.2.2. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.........................13
2.3.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ...14

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY
CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG......18
3.1. Một số đánh giá chung.......................................................................18
3.2. Một số đánh giá chung thực trạng hạch toán kế toán tại công ty..18
3.2.1. Ưu điểm........................................................................................18
3.2.2. Những tồn tại...............................................................................20

KẾT LUẬN........................................................................................... 22

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thương Mại và
Truyền Thông Phư...



 !"#$%%#$%!%&$%'&(% !!")*$+,-.$/!0%12$/3)'&
"04$%.$/%12$/.$/
56+7)*89)$%:;-$%'&!<+%=+>?$@A!9)$%:;-$%+,-+B$/!0
<+%=+CD8 0E?$FG!3)+.$/!0H
IJKLMNKL

 O
56+7)*8!<+%=+CD8 09P!; $O
55#$%%#$%'Q$:B$/+%P7D9P!; $+,-.$/!0R
55%S$%> +%9P!; $ (:B$/!3)+.$/!0......................................9
555T!%U$/+%=$/!V9P!; $............................................................9
55T!%U$/!&)9%;?$9P!; $!3)+.$/!0.......................................10
55WT!%U$/><> +%9P!; $!3)+.$/!0..........................................10
55H<+%=+%T!%U$/C ;+ ;9P!; $!3)+.$/!0...........................11
56+7)*88D!>U(%X$%&$%+%,0P+,-+.$/!0
5 +(%X$%&$%+%,0P+,-+.$/!0
556+7)*88D!>U(%X$%&$%9P!; $+%,0P
2.3.2.1. Kế toán tiền mặt...................................................................11
2.3.2.2. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.........................13
2.3.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ...14
LLIKL
O
D!>U7 $%/) +%$/O
5D!>U7 $%/) +%$/!%Y+!"3$/%3+%!; $9P!; $!3)+.$/!0O
57)*8O
55%Z$/![$!3)5\
MN]55
tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận - Người đăng: nguyen-phuog94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
tiểu luận 9 10 287