Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận giải quyết vấn đề trong kế toán

Được đăng lên bởi ubndttml
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề Giải quyết vấn đề trong Kế toán

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu được xem như nguồn nguyên
liệu mà kế toán sử dụng, tạo lập nên những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để
phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.
Do có vai trò như vậy nên việc tổ chức, vận dụng chế độ chứng từ kế toán có
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin của kế toán.
Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế đã
phát sinh và thật sự hoàn thành. Nó có ý nghĩa kinh tế và pháp lý quan trọng không
chỉ đối với công tác kế toán mà còn có liên quan ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chứng
từ kế toán trong một doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng kế toán khác nhau
nên mang tính đa dạng gắn liền với đặc điểm hoạt động lĩnh vực kinh doanh, tính
chất sở hữu.
Chế độ chứng từ kế toán được Nhà nước quy định có tính chất chung, liên
quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động cũng như các thành phần kinh tế khác nhau. Do
vậy, cần căn cứ vào quy định của chế độ chứng từ kế toán và địa điểm hoạt động
của doanh nghiệp để chọn lựa, xác định các loại chứng từ cần phải sử dụng trong
công tác kế toán. Bên cạnh những chứng từ được quy định trong chế độ còn có
những chứng từ hoàn toàn mang tính chất nội bộ liên quan đến kỹ thuật và phương
pháp hạch toán mà doanh nghiệp cần phải thiết lập một cách thích ứng với yêu cầu
cung cấp và xử lý thông tin.
Chứng từ kế toán được lập ở nhiều bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp kể
cả bên ngoài doanh nghiệp nên việc xác lập quy trình luân chuyển chứng từ cho các
loại chứng từ khác nhau nhằm bảo đảm chứng từ về đến Phòng kế toán trong thời
hạn ngắn nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm tính kịp thời cho
việc kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin.
Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu
trong tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp bởi suy cho cùng thì chất lượng của
công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức

1
GVHD: Nguyễn Thị Phúc

Nhóm sinh viên thực hiện

Chuyên đề Giải quyết vấn đề trong Kế toán
nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy
kế toán. Tổ chức bộ máy kế toán là tổ chức về nhân sự để thực hiện việc thu thập,
xử lý và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng khác nhau. Nội dung tổ chức
bộ máy kế toán bao gồm: xác định số lượng nhân viên cần phải có, yêu cầu về trình
độ nghề nghiệp, bố trí và phân công nhân viên thực hiện các công việc cụ thể, nhất
là mối quan hệ giữa ...
Chuyên đề Giải quyết vấn đề trong Kế toán
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Chứng từ kế toán nguồn thông tin ban đầu được xem như nguồn nguyên
liệu mà kế toán sử dụng, tạo lập nên những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để
phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.
Do có vai trò như vậy nên việc tổ chức, vận dụng chế độ chứng từ kế toán có
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin của kế toán.
Chứng từ kế toán những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế đã
phát sinhthật sự hoàn thành. Nó có ý nghĩa kinh tế và pháp lý quan trọng không
chỉ đối với công tác kế toán mà còn có liên quan ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chứng
từ kế toán trong một doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng kế toán khác nhau
nên mang tính đa dạng gắn liền với đặc điểm hoạt động lĩnh vực kinh doanh, tính
chất sở hữu.
Chế độ chứng từ kế toán được Nhà nước quy định tính chất chung, liên
quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động cũng như các thành phần kinh tế khác nhau. Do
vậy, cần căn cứ o quy định của chế độ chứng t kế toán và địa điểm hoạt động
của doanh nghiệp để chn lựa, xác định các loại chứng từ cần phải sử dụng trong
công tác kế toán. Bên cạnh những chứng từ được quy định trong chế độ còn
những chứng từ hoàn toàn mang tính chất nội bộ liên quan đến kỹ thuật phương
pháp hạch toán doanh nghiệp cần phải thiết lập một cách thích ứng với yêu cầu
cung cấp và xử lý thông tin.
Chứng từ kế toán được lập ở nhiều b phận khác nhau trong doanh nghiệp kể
cả bên ngoài doanh nghiệp nên việc xác lập quy trình luân chuyển chứng từ cho các
loại chứng từ khác nhau nhằm bảo đảm chứng từ về đến Phòng kế toán trong thời
hạn ngắn nhất ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm tính kịp thời cho
việc kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin.
Tổ chức bộ máy kế toán mt trong những nội dung quan trọng hàng đầu
trong tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp bởi suy cho cùng thì chất lượng của
công c kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả ng thành thạo, đạo đức
GVHD: Nguyễn Thị Phúc Nhóm sinh viên thực hiện
1
tiểu luận giải quyết vấn đề trong kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận giải quyết vấn đề trong kế toán - Người đăng: ubndttml
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tiểu luận giải quyết vấn đề trong kế toán 9 10 316