Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi xuanha2012
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n s

TiÓu luËn
nguyªn lý kÕ to¸n

Häc viªn : Hoµng V¨n T¸m
gi¶ng viªn : NguyÔn thanh phó

NghÖ An, th¸ng 5 n¨m 2006
§Ò ra:
C¸c chñ thÓ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. Ph©n tÝch mèi quan hÖ
cña c¸c chñ thÓ trong qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ? ý nghÜa ?
Bµi lµm

§Ó nghiªn cøu vÒ c¸c chñ thÓ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, chóng ta
thèng nhÊt mét sè kh¸i niÖm sau ®©y:
Hµnh chÝnh lµ nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña c¸c tæ chøc,
nhãm, ®oµn thÓ, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña tæ chøc m×nh.
Hµnh chÝnh Nhµ níc lµ sù t¸c ®éng c¸c tæ chøc vµ ®iÒu hµnh b»ng
quyÒn lùc cña Nhµ níc ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh vi ho¹t ®éng
cña c«ng d©n do c¸c c¬ quan hµnh ph¸p tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së tiÕn hµnh,
®Ó thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Nhµ níc nãi chung.
Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc lµ bé m¸y hµnh ph¸p trùc tiÕp qu¶n lý
c¸c qóa tr×nh x· héi bao gåm chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, an ninh quèc
phßng, ®èi ngo¹i trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh,
nh»m thiÕt lËp vµ ®iÒu hµnh trËt t x· héi, thùc hiÖn môc tiªu vµ lîi Ých cña
giai cÊp cÇm quyÒn.
Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc cã 2 nhãm chøc n¨ng c¬ b¶n lµ : Nhãm
chøc n¨ng hµnh chÝnh tæng qu¸t vµ nhãm chøc n¨ng vËn hµnh hµnh chÝnh
Nhµ níc .
Trong qu¶n lý HCNN ph¶i tu©n thñ 2 nhãm nguyªn t¾c c¬ b¶n sau
®©y: Nhãm nguyªn t¾c chÝnh trÞ x· héi vµ nhãm nguyªn t¾c tæ chøc kü
thuËt.
Nhãm nguyªn t¾c chÝnh trÞ x· héi bao gåm: Nguyªn t¾c b¶o ®¶m vai
trß l·nh ®¹o cña giai cÊp cÇm quyÒn; nguyªn t¾c nh©n d©n lao ®éng tham
gia ®Çy ®ñ vµo qu¶n lý HCNN. Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ; nguyªn t¾c
b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc vµ nguyªn t¾c ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa.
Nhãm nguyªn t¾c tæ chøc kü thuËt gåm: Qu¶n lý theo ngµnh, theo
®Þa ph¬ng vµ qu¶n lý theo ngµnh kÕt hîp qu¶n lý theo chøc n¨ng.
Chñ thÓ qu¶n lý HCNN lµ hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ c¸n bé
viªn chøc Nhµ níc .
Viªn chøc Nhµ níc lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¬ quan Nhµ níc do
tuyÓn dông, bÇu hay bæ nhiÖm gi÷ mét chøc vô nhÊt ®Þnh hoÆc b»ng ho¹t
®éng cña m×nh gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn mét nhiÖm vô nhÊt ®Þnh vµ ®îc tr¶ l¬ng.
Viªn chøc Nhµ níc cã 2 lo¹i: Viªn chøc lµ c«ng chøc Nhµ níc vµ
viªn chøc kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc Nhµ níc ®îc quy ®Þnh theo Ph¸p lÖnh
c«ng chøc vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh.
HÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc cã 2 bé phËn: C¬ quan hµnh
chÝnh Nhµ níc Trung ¬ng vµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ®Þa ph¬ng. C¬
quan hµnh chÝnh Trung ¬ng gåm: ChÝnh phñ, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé vµ
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ .
2

ChÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Qu...
Häc viÖn kü thuËt qu©n s
TiÓu luËn
nguyªn lý kÕ to¸n
Häc viªn : Hoµng V¨n T¸m
gi¶ng viªn : NguyÔn thanh phó
NghÖ An, th¸ng 5 n¨m 2006
§Ò ra:
C¸c chñ thÓ qu¶n hµnh chÝnh Nhµ níc. Ph©n tÝch mèi quan
cña c¸c chñ thÓ trong qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc ? ý nghÜa ?
Bµi lµm
Tiểu luận nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nguyên lý kế toán - Người đăng: xuanha2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiểu luận nguyên lý kế toán 9 10 828