Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Trâm Anh Phạm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ST
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MSSV

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

TÊN
TÀITHÀNH
CHÍNH –VIÊN
TIỀN TỆ P1

1300939
Phạm Thị Trâm Anh
1
1301205
Hồ Ngọc Châu
1
1301793
Phan Thùy Dung
ĐỀ TÀI
1
MỤC
TIÊUBùi
VÀThị
CHIẾN
LƯỢC
1302512
Thu Huyền
1
SÁCH TIỀN TỆ
1302566 Nguyễn Thị Ngọc Mai
1
1301394
Hà Cẩm Ngọc
1
1301577
Trịnh Thị Minh Thư
1
1301769
Nguyễn Thị Phương
1
Thúy
1302797 Nguyễn Thị Thùy Trang
1
Tổng

Mức độ hoàn
thành công việc
của mỗi thành
viên

Đánh giá % công
việc của mỗi
thành
viên so với cả
nhóm

95%

12%

90%

11%

90%

11%

CỦA
CHÍNH
90%

11%

90%

11%

90%

11%

90%

11%

90%

11%

90%

11%
100%

GV hướng dẫn: Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Nhóm thực hiện: nhóm 7
Lớp: ĐHKT9C
Tp.HCM, tháng 6/ 2014

1

LỜI CẢM ƠN
Em bày tỏ lời cảm ơn em sâu sắc nhất đến Thầy
Nguyễn Lê Hồng Vỹ đã giúp đỡ nhóm em trong thời
gian thực hiện tiểu luận này. Mặc dù đã cố gắng hết sức
nhưng cuốn tiểu luận sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót. Em rất mong các cô giáo cùng các bạn sinh viên
đánh giá góp ý để cuốn tiểu luận được hoàn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!
Tp. Hồ Chí Minh, 6/2014

2

MỤC LỤC

3

1)Nội dung nghiên cứu
Đề taì sẽ hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận về chính sách
tiền tệ trong nền kinh tế thị trường đồng thời qua việc khảo sát quá
trình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam ( từ
2008 đến nay) nhằm đánh gía thực trạng sử dụng, điều hành các
công cụ đó, trên cơ sở đó đề ra giải pháp góp phần hoàn thiện và
nâng cao hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
2)Đối tượng nghiên cứu:
Mục tiêu và chính sách tiền tệ ở Việt Nam
3)Phạm vi nghiên cứu
chính sách tiền tệ ở Việt Nam ( từ 1991đến nay)
4)Phương pháp nghiên cứu:
Lấy phương pháp duy vật biện chứng,duy vật lịch sử làm phương
pháp luận cơ bản kết hợp với quan điểm tiếp cận hệ thống và sử
dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp cùng
các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác.
5)Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì
quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh
hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng
trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ
thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.
Ở Việt Nam kể từ khi đổi mới đến nay, chính sách tiền tệ đặc biệt là
các công cụ của nó đang từng bước hình thành, hoàn thiện ...
ST
T
MSSV TÊN THÀNH VIÊN
Mức đ hoàn
thành công việc
của mi thành
viên
Đánh giá % công
việc của mi
thành
viên so với cả
nh$m
1 1300939
1
Phạm Thị Trâm Anh 95% 12%
2 1301205
1
Hồ Ngọc Châu 90% 11%
3 1301793
1
Phan Thùy Dung 90% 11%
4 1302512
1
Bùi Thị Thu Huyền 90% 11%
5 1302566
1
Nguyễn Thị Ngọc Mai 90% 11%
6 1301394
1
Hà Cẩm Ngọc 90% 11%
7 1301577
1
Trịnh Thị Minh Thư 90% 11%
8 1301769
1
Nguyễn Thị Phương
Thúy
90% 11%
9 1302797
1
Nguyễn Thị Thùy Trang 90% 11%
Tổng 100%
1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ P1
ĐỀ TÀI
MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CHÍNH
SÁCH TIỀN TỆ
GV hướng dẫn: Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ
Nhóm thực hiện: nhóm 7
Lớp: ĐHKT9C
Tp.HCM, tháng 6/ 2014
Tiểu luận tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tài chính tiền tệ - Người đăng: Trâm Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiểu luận tài chính tiền tệ 9 10 746