Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế toán tại công ty

Được đăng lên bởi kumupsociu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2 : Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế
toán tại công ty
1-Tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD
1.1. Tình hình tài sản , nguồn vốn của công ty
 Tài sản của công ty
Tài sản của công ty bao gồm tài sản cố định , giá trị hang hoá tại công
ty cùng lượng tiền mặt lưu động tại công ty
Ước tính sơ bộ công ty Thương mại và dịch vụ USCOM có tổng tài
sản cố định ( máy tính , máy in , xe vận hang , các dụng cụ máy móc
… ) lên đến 1,2 tỷ đồng .Tài sản quy theo giá trị hang hoá tại công ty
tạm ước tính đến thời điểm này là 2,3 Tỷ đồng ( bao gồm các loại sản
phẩm công nghệ cao như điện thoại, máy tính bảng , phụ kiện kèm
theo … ) . Lượng tiền lưu động tại công ty là 500 triệu đồng.
Vậy tổng tài sản của công ty Thương mại và dịch vụ DTG ước tính
đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
 Nguồn vốn của công ty
Thời điểm đầu tiên vốn của công ty được đầu tư ban đầu bởi giám đốc
của công ty hiện tại . Với tổng số vốn đầu tư ban đầu ước tính là 1,2
Tỷ đồng.
 Tỷ lệ TSLĐ/Tổng TS
Tổng tài sản lưu động của công ty chính là tổng giá trị hang hoá của
công ty có giá trị ước tính là 2,3 Tỷ đồng trên tổng tài sản của công ty
ước tính đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
 Tỷ lệ TSCĐ/Tổng TS
Tài sản cố định của công ty bao gồm các dụng cụ , máy móc của công
ty , các loại xa vận chuyển hang hoá ước tính giá trị là 1,2 Tỷ đồng
trên tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
 Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
Nợ phả trả của công ty ước tính là 250.000.000VNĐ . Tổng nguồn
vốn của công ty là 1,2 Tỷ đồng.
 Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn kinh doanh
Nợ phải trả của công ty ước tính là 0,25 Tỷ đồng . Vốn kinh doanh
của công ty là 0,5 Tỷ đồng.
1.2.

Các hoạt động tài chính của công ty

Hoạt động tài chính của công ty bao gồm hai mảng phân biệt rõ rang
là thương mại và dịch vụ.
Thương mại là các hoạt động giao dịch mua bán trao đổi các sản phẩm
mà hiện nay công ty đang có .Công ty bỏ vốn nhập các sản phẩm công
nghệ cao và bán theo 2 hình thức bán sỉ và bán lẻ.
Dịch vụ là các hoạt động sửa chữa , cài đặt , nâng cấp cho các sản
phẩm công nghệ cao của khách hang. Công ty bỏ vốn đầu tư mua sắm
trang thiết bị và thuê nhân viên kỹ thuật để sửa chữa dịch vụ cho
khách hang và tính phí tuỳ theo từng trường hợp riêng.
1.3.

Kết quả hoạt động tài chính
Thương mại là hoạt động đầu tư vốn , thu hồi vốn tách lãi và tiếp tục
đầu tư . Theo hình thức quay vòng vốn lãi xuất sẽ được lấy ra theo
mỗi vòng quay. Kết quả sẽ tuỳ thuộc vào thời gian kết thúc mỗi vòng .
...
Phần 2 : Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế
toán tại công ty
1-Tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD
1.1. Tình hình tài sản , nguồn vốn của công ty
Tài sản của công ty
Tài sản của công ty bao gồm tài sản cố định , giá trị hang hoá tại công
ty cùng lượng tiền mặt lưu động tại công ty
Ước tính sơ bộ công ty Thương mại và dịch vụ USCOM có tổng tài
sản cố định ( máy tính , máy in , xe vận hang , các dụng cụ máy móc
… ) lên đến 1,2 tỷ đồng .Tài sản quy theo giá trị hang hoá tại công ty
tạm ước tính đến thời điểm này là 2,3 Tỷ đồng ( bao gồm các loại sản
phẩm công nghệ cao như điện thoại, máy tính bảng , phụ kiện kèm
theo … ) . Lượng tiền lưu động tại công ty là 500 triệu đồng.
Vậy tổng tài sản của công ty Thương mại và dịch vụ DTG ước tính
đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
Nguồn vốn của công ty
Thời điểm đầu tiên vốn của công ty được đầu tư ban đầu bởi giám đốc
của công ty hiện tại . Với tổng số vốn đầu tư ban đầu ước tính là 1,2
Tỷ đồng.
Tỷ lệ TSLĐ/Tổng TS
Tổng tài sản lưu động của công ty chính là tổng giá trị hang hoá của
công ty có giá trị ước tính là 2,3 Tỷ đồng trên tổng tài sản của công ty
ước tính đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
Tỷ lệ TSCĐ/Tổng TS
Tài sản cố định của công ty bao gồm các dụng cụ , máy móc của công
ty , các loại xa vận chuyển hang hoá ước tính giá trị là 1,2 Tỷ đồng
trên tổng tài sản của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 4 Tỷ đồng.
Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
Nợ phả trả của công ty ước tính là 250.000.000VNĐ . Tổng nguồn
vốn của công ty là 1,2 Tỷ đồng.
Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn kinh doanh
Nợ phải trả của công ty ước tính là 0,25 Tỷ đồng . Vốn kinh doanh
của công ty là 0,5 Tỷ đồng.
1.2. Các hoạt động tài chính của công ty
Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế toán tại công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế toán tại công ty - Người đăng: kumupsociu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tình hình tài chính , kết quả hoạt động SXKD và công tác kế toán tại công ty 9 10 758