Ktl-icon-tai-lieu

TN kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi bloody-rose-17194
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 41: Xuất khẩu tại chỗ là hình thức:
A.Xuất khẩu hàng hóa vô hình
B.Gia công thuê cho nước ngoài và thuê gia công ở nước ngoài
C.Nhập khẩu tạm thời sau đó xuất khẩu sang nước khác
D.Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế
Câu 42: Hình thức thương mại quốc tế nào có sự tham gia của 3 nước:
A.Tái xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ
B.Tái xuất khẩu, chuyển khẩu
C.Chuyển khẩu, xuất khẩu tại chỗ
D.Tái xuất khẩu, chuyển khẩu và xuất khẩu tại chỗ
Câu 43: Chọn ý kiến đúng:
A.Tái xuất khẩu không có hành vi kinh doanh
B.Chuyển khẩu có tính rủi ro lớn
C.Tái xuất khẩu và chuyển khẩu đem lại lợi nhuận cao
D.Xuất khẩu tại chỗ có ý nghĩa tương tự hoạt động xuất nhập khẩu
Câu 44: Hoạt động trong chuyển khẩu là:
A.Thực hiện các dịch vụ như: vận tải quá cảnh, lưu kho, lưu bãi, bảo quản…
B.Bán hàng trực tiếp cho khách nước ngoài
C.Nhập khẩu tạm thời hàng hóa từ nước ngoài
D.Xuất khẩu trực tiếp cho nước ngoài
Câu 45: Lý thuyết nào dựa vào điều kiện tự nhiên:
A.Lợi thế tuyệt đối
B.Lợi thế so sánh

C.Chi phí cơ hội
D.Cả 3 đều đúng
Câu 46: Quy tắc nào được A.Smith chỉ ra đã và đang được áp dụng trong trao đổi
thương mại quốc tế:
A.Có lợi cho nước mình
B.Ngang giá
C.Bất lợi cho nước yếu hơn
D.Có lợi cho bên kia
Câu 47: Lý thuyết của A.Smith cho rằng khi trao đổi thương mại quốc tế:
A.Cả 2 nước đều không có lợi
B.1 nước có lợi, 1 nước chịu thiệt
C.Cả 2 nước có lợi khi trao đổi mặt hàng mình có lợi thế tương đối
D.Cả 2 nước có lợi khi trao đổi mặt hàng mình có lợi thế tuyệt đối
Câu 48: A.Smith đã có nhận định nào phát triển hơn Trường phái trọng thương:
A.Thương mại tự do đem lại lợi ích cho tất cả các quốc gia
B.Không cần sự can thiệp của chính phủ
C.Đề cao vai trò của chính phủ
D.Cả 3 đều sai
Câu 49: Mô hình mậu dịch trong lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo:
A.Xuất khẩu sản phẩm bất lợi nhất
B.Nhập khẩu sản phẩm ít bất lợi nhất
C.Xuất khẩu sản phẩm bất lợi nhất, nhập khẩu sản phẩm ít bất lợi nhất
D.Xuất khẩu sản phẩm ít bất lợi nhất, nhập khẩu sản phẩm bất lợi nhất

Câu 50: Nhận định nào không phải của David Ricardo:
A.Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 loại mặt hàng
B.Thương mại hoàn toàn tự do
C.Có sự điều tiết của chính phủ
D.Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất
Câu 51: Chọn ý kiến đúng:
A.Quốc gia có lợi thế tuyệt đối về hàng hóa nào thì có lợi thế tương đối trong sản
xuất hàng hóa đó
B.Quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong 1 hàng hóa khi sản xuất hàng hóa đó với các
chi phí thấp hơn
C.Quốc gia có lợi thế so sánh trong 1 hàng hóa khi chi phí cơ hội trong sản
...
Câu 41: Xuất khẩu tại chỗ là hình thức:
A.Xuất khẩu hàng hóa vô hình
B.Gia công thuê cho nước ngoài và thuê gia công ở nước ngoài
C.Nhập khẩu tạm thời sau đó xuất khẩu sang nước khác
D.Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế
Câu 42: Hình thức thương mại quốc tế nào có sự tham gia của 3 nước:
A.Tái xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ
B.Tái xuất khẩu, chuyển khẩu
C.Chuyển khẩu, xuất khẩu tại chỗ
D.Tái xuất khẩu, chuyển khẩu và xuất khẩu tại chỗ
Câu 43: Chọn ý kiến đúng:
A.Tái xuất khẩu không có hành vi kinh doanh
B.Chuyển khẩu có tính rủi ro lớn
C.Tái xuất khẩu và chuyển khẩu đem lại lợi nhuận cao
D.Xuất khẩu tại chỗ có ý nghĩa tương tự hoạt động xuất nhập khẩu
Câu 44: Hoạt động trong chuyển khẩu là:
A.Thực hiện các dịch vụ như: vận tải quá cảnh, lưu kho, lưu bãi, bảo quản…
B.Bán hàng trực tiếp cho khách nước ngoài
C.Nhập khẩu tạm thời hàng hóa từ nước ngoài
D.Xuất khẩu trực tiếp cho nước ngoài
Câu 45: Lý thuyết nào dựa vào điều kiện tự nhiên:
A.Lợi thế tuyệt đối
B.Lợi thế so sánh
TN kinh tế quốc tế - Trang 2
TN kinh tế quốc tế - Người đăng: bloody-rose-17194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TN kinh tế quốc tế 9 10 497