Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh theo c¬ chÕ
thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi.
§Ó t tån t¹i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ tµi chÝnh, qu¶n ph¸t triÓn
nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh c kÕt p
víi viÖc t×m hiÓu thÞ trêng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc
môc ®Ých kinh doanh hiÖu qu¶ ®ang vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c
doanh nghiÖp.
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt t liÖu x©y dùng ®Ó phôc cho nhu cÇu x©y dùng
cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng nh trong c níc. nghiÖp còng cã nhiÒu cè
g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n
xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao thuËt, chÊt lîng, kiÓu ng, mÉu
s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch
hµng theo ®óng thêi gian vµ p ®ång kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc kh¼ng
®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh
tÕ ®em ®Õn.
Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, nghiÖp ®·
®Çu t t¨ng quy s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông
thªm nh÷ng c¸n qu¶n lý, thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,
®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ gãp
phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc th× c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt
liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
th× chi pvÒ vËt liÖu thêng chiÕm träng lín trong tæng chi p x¶n suÊt ra
s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. thÕ, khi ®· lùc lîng lao ®éng giái cïng víi
d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung
nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m lµ vËt liÖu c«ng
cô, dông cô, kh©u thu mua, b¶o qu¶n, dông, tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa
®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa
®Ó chèng mäi hiÖn tîng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®îc
th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn trêng Cao §¼ng Kinh TÕ –
ThuËt C«ng nghiÖp I, ®¬c thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n cñanghiÖp g¹ch ngãi
Hång Th¸i, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò: CHøC C¤NG T¸C TO¸N VËT
LIÖU C¤NG Cô, DôNG Cô T¹I NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I nh»m ®i
s©u t×m hiÓu thùc c«ng t¸c to¸n vËt liÖu, c«ng cô, dung cña mét
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ®ång thêi rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n.
0
0
Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tổ chức công tác kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái 9 10 867