Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức hoạt động nhập khẩu máy móc tại công ty XNK

Được đăng lên bởi Đặng Ngoan
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập

1

LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính tất yếu của đề tài
Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ
ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy
luật mà mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều phải tuân theo.
Biểu hiện rõ nhất của xu thế này là quá trình tự do hóa buôn bán trong khu
vực và phạm vi toàn cầu.
Thực hiện đường lối chuyển đổi nền kinh tế của đất nước, hội nhập
với nền kinh tế thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương không ngừng
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc
tế. Trong đó, thương mại quốc tế là lĩnh vực quan trọng để Việt Nam dần
có chỗ đứng trong khu vực và trên phạm vi thế giới, thực hiện mục tiêu mà
Đại hội Đảng đề ra: “Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa
dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại… xây dựng một nền kinh tế mở,
hội nhập khu vực và thế giới…”.
Hoạt động thương mại quốc tế bao gồm nội dung chủ yếu và quan
trọng nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu xuất khẩu đem lại nguồn thu
ngoại tệ tích lũy cho đất nước thì hoạt động nhập khẩu lại tác động tích cực
đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế
quốc dân về sức lao động, vốn, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Xuất khẩu
nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nhập khẩu và nhập khẩu phục vụ cho công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cơ cấu kinh tế
hướng mạnh vào xuất khẩu…
Định hướng cho mục tiêu CNH- HĐH đất nước, Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ VII đã chỉ rõ sự cần thiết: “Đẩy mạnh xuất khẩu, huy động

Nguyễn Thị Hà My

Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Chuyên đề thực tập

2

các nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các vật tư kỹ thuật, hàng hóa thiết yếu
cho sản xuất và đời sống, tích cực cân đối cán cân thanh toán quốc tế, góp
phần duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế…”. Thực hiện tốt công tác
xuất nhập khẩu sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay
của nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp để tìm ra biện pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh
nhập khẩu hiện nay là một vấn đề rất quan trọng.
Xuất phát từ quan điểm trên, em đã chọn đề tài :“Hoạt động nhập
khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
vật tư kỹ thuật REXCO- HN” để hoàn thành chuyên đề thực tập của
mình. Em mong rằng thông qua việc xem xét và phân tích tình hình hoạt
động nhập khẩu của Công ty REXCO- HN sẽ giúp em đưa ra được một số
giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy...
Chuyên đề thực tập
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính tất yếu của đề tài
Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ
ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy
luật mọi quốc gia trong khu vực trên thế giới đều phải tuân theo.
Biểu hiện nhất của xu thếy là quá trình tự do hóa buôn bán trong khu
vực và phạm vi toàn cầu.
Thực hiện đường lối chuyển đổi nền kinh tế của đất nước, hội nhập
với nền kinh tế thế giới. Đảng Nhà nước ta đã chủ trương không ngừng
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt trong lĩnh vực hợpc quốc
tế. Trong đó, thương mại quốc tế lĩnh vực quan trọng đ Việt Nam dần
có chỗ đứng trong khu vực và trên phạm vi thế giới, thực hiện mục tiêu
Đại hội Đảng đề ra: “Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa
dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại… xây dựng một nền kinh tế mở,
hội nhập khu vực và thế giới…”.
Hoạt động thương mại quốc tế bao gồm nội dung chủ yếu quan
trọng nhất hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu xuất khẩu đem lại nguồn thu
ngoại tệ tích lũy cho đất nước thì hoạt động nhập khẩu lại tác động tích cực
đến sự phát triển cân đối khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế
quốc dân về sức lao động, vốn, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Xuất khẩu
nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nhập khẩu nhập khẩu phục vụ cho công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng cấu kinh tế
hướng mạnh vào xuất khẩu…
Định hướng cho mục tiêu CNH- HĐH đất nước, Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ VII đã chỉ sự cần thiết: “Đẩy mạnh xuất khẩu, huy động
Nguyễn Thị Hà My Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế
1
Tổ chức hoạt động nhập khẩu máy móc tại công ty XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức hoạt động nhập khẩu máy móc tại công ty XNK - Người đăng: Đặng Ngoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tổ chức hoạt động nhập khẩu máy móc tại công ty XNK 9 10 554