Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lâm Sản VietNam, Newzealand

Được đăng lên bởi Dung Ngố
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc ViÖn Tµi ChÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả sản xuất của mỗi doanh
nghiệp không chỉ là thước đo phản ánh trình độ quản lý mà còn là sự sống
còn, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là
sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) để đáp ứng
nhu cầu xã hội ngày càng cao, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thì mỗi
doanh nghiệp trong hoạt động của mình phải có những bước đi thích hợp, có
tầm nhìn chiến lược từ việc tổ chức sản xuất, quản lý tới việc tiếp cận thị
trường.
Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có
sự quản lý của Nhà Nước, doanh nghiệp sản xuất là một doanh nghiệp hạch
toán kinh tế là cực kỳ quan trọng để lấy doanh thu bù đắp chi phí sao cho có
lãi. Thực tế, với sự phát triển của cơ chế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt,
bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất làm ăn có hiệu quả, vẫn tồn tại không
ít những doanh nghiệp sản xuất bị thua lỗ. Nguyên nhân của tình trạng trên có
nhiều, song nhìn nhận đáng giá một cách tổng quát, khách quan thì nguyên
nhân của sự đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp là do sự yếu kém trong
khâu tiếp cận thị trường, tổ chức sản xuất và quản lý tiêu thụ. Do vậy, với
mục tiêu cao nhất của mình là lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải áp dụng rất
nhiều giải pháp khác nhau như: về vốn, lao động, công nghệ…Trong những
giải pháp đó, kế toán với chức năng thu thập xử lý theo dõi đôn đốc và phản
ánh quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và quá trình tiêu thụ thành phẩm,
xác định kết quả tiêu thụ đã trở thành một công cụ quan trọng giúp doanh
nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đứng vững trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán thành
phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, vận dụng lý luận thực

Sinh Viªn: NguyÔn ThÞ TuyÕt

1

Líp: CQ 46/ 21.16

Häc ViÖn Tµi ChÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

tiễn đã học kết hợp với thực tiễn thu được trong thời gian thực tập tai Công ty
TNHH Lâm Sản VietNam- Newzealand, đề tài luận văn em đã chọn là:
“ Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả
tiêu thụ tại Công ty TNHH Lâm Sản VietNam - Newzealand”.
Nội dung của đề tài bao gồm:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành
phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ
thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH ...
Häc ViÖn Tµi ChÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả sản xuất của mỗi doanh
nghiệp không chỉ là thước đo phản ánh trình độ quản lý mà còn là sự sống
còn, quyết định đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt
sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đ đáp ng
nhu cầu hội ngày càng cao, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thì mỗi
doanh nghiệp trong hoạt động của mình phải những bước đi thích hợp,
tầm nhìn chiến lược t việc tổ chức sản xuất, quản tới việc tiếp cận thị
trường.
Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường
sự quản của Nhà Nước, doanh nghiệp sản xuất một doanh nghiệp hạch
toán kinh tế cực kỳ quan trọng để lấy doanh thu đắp chi phí sao cho
lãi. Thực tế, với sự phát triển của chế thị trường sự cạnh tranh gay gắt,
bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất làm ăn hiệu quả, vẫn tồn tại không
ít những doanh nghiệp sản xuất bị thua lỗ. Nguyên nhân của tình trạng trên
nhiều, song nhìn nhận đáng giá mộtch tổng quát, khách quan thì nguyên
nhân của s đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp là do s yếu kém trong
khâu tiếp cận thị trường, t chức sn xuất quản tiêu thụ. Do vậy, với
mục tiêu cao nhất của mình là lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải áp dụng rất
nhiều giải pháp khác nhau như: về vốn, lao động, công nghệ…Trong những
giải pháp đó, kế toán với chức năng thu thập xử theo dõi đôn đốc phản
ánh quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và quá trình tiêu thụ thành phẩm,
xác định kết quả tiêu thụ đã trở thành một công cụ quan trọng giúp doanh
nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đứng vững trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán thành
phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ, vận dụng lý luận thực
Sinh Viªn: NguyÔn ThÞ TuyÕt 1 Líp: CQ 46/ 21.16
Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lâm Sản VietNam, Newzealand - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lâm Sản VietNam, Newzealand - Người đăng: Dung Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lâm Sản VietNam, Newzealand 9 10 982