Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức kế tóan thuế GTGT

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔCHỨCKẾTOÁNTHUẾ GTGT

Bài2.1.CôngtyA bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT là 22 triệu, thuế suất
thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Bài làm
Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng :
Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2.2. Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử A xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá
800.000đ/cái với số lượng 5.000 cái. Để khuyến mãi cho khách hàng cửa hàng quyết định giảm
giá bán 5%.Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?

Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 2.3. DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau:
DN sản xuất 4 sản phẩm A, B, C, D và tính thuế GTGT theo pp khấu trừ
Giá mua chưa thuế sp A là 9.000đ/sp, sp B là 15.000đ/sp, sp C là 20.000đ/sp, sp D là
25.000đ/sp. Với thuế suất thuế GTGT spA 5%, spB 10%, spC 5%, spD 0%.
Giá bán chưa thuế spA là 15.000đ/sp, spB là 20.000đ/sp, spC là 30.000đ/sp, spD là 35.000đ/sp.
Thuế suất là 10% trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng?
Bài giải:

SP` Giá mua
chưa
thuế
GTGT
X
A
B
C
D

1
9 000
15 000
20 000
25 000

Thuế GTGT đầu Tổng giá
vào
mua phải
Thuế
Thuế thanh toán
suất
khấu
trừ
2
3=1*2 4=1+3
0,05
450
9 450
0,1
1500 16 500
0,05
1000 21 000
0
0
25 000

Giá bán Thuế GTGT đầu Tổng giá Thuế phải
chưa thuế ra
bán
nộp
GTGT Thuế suất Thuế
nộp
5
15 000
20 000
30 000
35 000

6
0,1
0,1
0,1
0,1

7=5*6
1 500
2 000
3 000
3 500

8=5+7
16 500
22 000
33 000
38 500

Bài 2.4. Trong tháng 12/2009 tại một DN sản xuất hàng tiêu dung có các số liệu sau:
I.

Hàng hóa dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc sản xuất spA
1
a. Mua từ cty X NVL với giá chưa thuế GTGT 70.000đ/kg

9=7-3
1 050
500
2000
3 500

TỔCHỨCKẾTOÁNTHUẾ GTGT
b.
c.

2.

3.

II.

Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào là

500.000.000đ
Để sử dụng cho việc sản xuất spB
a. Mua từ cty M trị giá hàng hóa mua vào chưa thuế là 120.000.000đ
b. Mua từ cty N trị giá hàng hóa bao gồm thuế GTGT là 330.000.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa dịch vụ mua vào là
350.000.000đ
Để sử dụng chung cho sản xuất 2 sp A&B thì tập hợp tất cả hóa đơn GTGT, trị giá

hàng hóa mua vào chưa thuế là 510.000.000đ
Tiêu thụ sản phẩm trong tháng
1. SpA (giá bán ...
i2.1. CôngtyA bán mt lô hàng X cho công ty B vi giá bán đã có thuế GTGT là 22 triu, thuế sut
thuế GTGT là 10%. Giá tính thuế ca lô hàng này là bao nhiêu?
Bài làm
Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng :
Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2.2. Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử A xuất bán một hàng nồi cơm điện với giá
800.000đ/cái với sốợng 5.000 cái. Để khuyếni cho khách hàng cửa hàng quyết định giảm
giá bán 5%.Giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 2.3. DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau:
DN sản xuất 4 sản phẩm A, B, C, D và tính thuế GTGT theo pp khấu trừ
Giá mua chưa thuế sp A là 9.000đ/sp, sp B là 15.000đ/sp, sp C là 20.000đ/sp, sp D là
25.000đ/sp. Với thuế suất thuế GTGT spA 5%, spB 10%, spC 5%, spD 0%.
Giá bán chưa thuế spA là 15.000đ/sp, spB là 20.000đ/sp, spC là 30.000đ/sp, spD là 35.000đ/sp.
Thuế suất là 10% trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng?
B ài giải:
SP` Giá mua
chưa
thuế
GTGT
Thuế GTGT đầu
vào
Tổng giá
mua phải
thanh toán
Giá bán
chưa thuế
GTGT
Thuế GTGT đầu
ra
Tổng giá
bán
Thuế phải
nộp
Thuế
suất
Thuế
khấu
trừ
Thuế suấtThuế
nộp
X 1 2 3=1*2 4=1+3 5 6 7=5*6 8=5+7 9=7-3
A 9 000 0,05 450 9 450 15 000 0,1 1 500 16 500 1 050
B 15 000 0,1 1500 16 500 20 000 0,1 2 000 22 000 500
C 20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1 3 000 33 000 2000
D 25 000 0 0 25 000 35 000 0,1 3 500 38 500 3 500
Bài 2.4. Trong tháng 12/2009 tại một DN sản xuất hàng tiêu dung có các số liệu sau:
I. Hàng hóa dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc sản xuất spA
a. Mua từ cty X NVL với giá chưa thuế GTGT 70.000đ/kg
TỔCHỨCKẾTOÁNTHUẾ GTGT
1
Tổ chức kế tóan thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức kế tóan thuế GTGT - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tổ chức kế tóan thuế GTGT 9 10 722