Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức kế toán

Được đăng lên bởi Thuy Vu
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC
TRANG
LỜI MỞ ĐẦU
4
KÍ HIỆU VÀ DANH MỤC VIẾT TẮT
5
Chương I: Cơ sở lí luận tổ chức kế toán và quản trị kết quả
trong doanh nghiệp.
6
I. Những vấn đề căn bản tổ chức kế toán trong doanh nghiệp
6
• Vai trò kế toán trong hoạt động quản lý doanh nghiệp
6
• Tổ chức chứng từ kế toán
6
• Sổ sách kế toán và các hình thức kế toán
9
• Tài khoản kế toán và định khoản kế toán
15
II. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh
19
• Phân tích các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh doanh
19
• Xác định nhân tố ảnh hưởng và biện pháp quản lý
nhằm nâng cao hiệu quả
20
ChươngII: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh
công ty TNHH thiết bị y tế Sino Đức
24
I. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh công ty
TNHH thiết bị y tế Sino Đức
24
• Giới thiệu về Chi nhánh công ty
24
• Lĩnh vực kinh doanh
24
• Quá trình hình thành và phát triển
25
• Sơ đồ bộ máy quản lý Chi nhánh công ty TNHH thiết bị
y tế Sino Đức
26
II. Đặc điểm của Chi nhánh
28
• Quy mô hoạt động kinh doanh
28
• Đặc điểm về hoạt động kinh doanh
29
• Đặc điểm về thị trường đầu vào, thị trường đầu ra
30
• Đặc điểm về lao động, tài sản, tài chính
• Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán
31
III. Tổ chức kế toán kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty
TNHH thiết bị y tế Sino Đức
36
• Phân loại kết quả kinh doanh tại Chi nhánh
36
• Nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh tại Chi nhánh
37
• Phương pháp xác định kết quả kinh doanh của Chi
nhánh
37
• Hình thức kế toán Chi nhánh công ty TNHH thiết bị y
tế Sino Đức áp dụng
39

IV. Công tác tổ chức các chứng từ và luân chuyển chứng từ kế
toán kết quả kinh doanh tại Chi nhánh
• Chứng từ sử dụng
• Luân chuyển chứng từ kế toán kết quả kinh doanh tại
Chi nhánh
• Các loại sổ sách kế toán dùng để kế toán kết quả kinh
doanh tại chi nhánh
V. Tổ chức kế toán tổng hợp và chi tiết
• Tài khoản sử dụng
• Nguyên tắc hạch toán vào tài khoản
Chương III: Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán
tại Chi nhánh công ty TNHH thiết bị y tế Sino Đức
I. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của chi nhánh
• Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tại chi nhánh
năm 2007-2008
• Các chế độ quy định quản lý của chi nhánh
• Các biện pháp chi nhánh đang áp dụng trong qua...
MỤC LỤC
MỤC LỤC TRANG
LỜI MỞ ĐẦU 4
KÍ HIỆU VÀ DANH MỤC VIẾT TẮT 5
Chương I: Cơ sở lí luận tổ chức kế toán và quản trị kết quả
trong doanh nghiệp. 6
I. Những vấn đề căn bản tổ chức kế toán trong doanh nghiệp 6
Vai trò kế toán trong hoạt động quản lý doanh nghiệp 6
Tổ chức chứng từ kế toán 6
Sổ sách kế toán và các hình thức kế toán 9
Tài khoản kế toán và định khoản kế toán 15
II. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh 19
Phân tích các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh doanh 19
Xác định nhân tố ảnh hưởng và biện pháp quản lý
nhằm nâng cao hiệu quả 20
ChươngII: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh
công ty TNHH thiết bị y tế Sino Đức 24
I. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh công ty
TNHH thiết bị y tế Sino Đức 24
Giới thiệu về Chi nhánh công ty 24
Lĩnh vực kinh doanh 24
Quá trình hình thành và phát triển 25
Sơ đồ bộ máy quản lý Chi nhánh công ty TNHH thiết bị
y tế Sino Đức 26
II. Đặc điểm của Chi nhánh 28
Quy mô hoạt động kinh doanh 28
Đặc điểm về hoạt động kinh doanh 29
Đặc điểm về thị trường đầu vào, thị trường đầu ra 30
Đặc điểm về lao động, tài sản, tài chính
Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán 31
III. Tổ chức kế toán kết quả kinh doanh tại Chi nhánh công ty
TNHH thiết bị y tế Sino Đức 36
Phân loại kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 36
Nhiệm vụ kế toán kết quả kinh doanh tại Chi nhánh 37
Phương pháp xác định kết quả kinh doanh của Chi
nhánh 37
Hình thức kế toán Chi nhánh công ty TNHH thiết bị y
tế Sino Đức áp dụng 39
tổ chức kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổ chức kế toán - Người đăng: Thuy Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
tổ chức kế toán 9 10 436