Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp Chương 1

Được đăng lên bởi Tiến Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP HỢP
I. Khái niệm tập hợp
1. Tập hợp và phần tử
Khái niệm tập hợp là một trong những khái niệm đầu tiên của toán học không được định
nghĩa.
Do đó ta có thể hiểu một cách đơn giản tập hợp là một gom góp các vật thể mà ta gọi là
phần tử.
Người ta kí hiệu tập hợp bởi các chữ in hoa A, B, C, …, X, Y… Các phần tử của tập hợp
được kí hiệu bởi các chữ in thường a, b, …,x, y…

y

Ví dụ 1: ◘ Tập hợp các số tự nhiên từ 1 đến 10.
◘ Tập hợp người Việt Nam.
◘ Tập hợp những người yêu nhau.
◘ Tập hợp những bạn nam trong lớp cao trên 1,65m.
• Nếu x là một phần tử của tập hợp A , ta kí hiệu x ∈ A .
• Nếu y không là phần tử của tập hợp A kí hiệu y ∉ A .

A
x

Bieåu ñoà Ven cuûa taäp hôïp A

2. Cách xác định tập hợp
a) Liệt kê phần tử: Liệt kê các phần tử của tập hợp giữa hai dấu

{ }.

Ví dụ 2: a) Tập hợp A những số tự nhiên từ 1 đến 5 được kí hiệu là A = {1, 2, 3, 4, 5} .
b) Tập hợp B những nghiệm thực của phương trình x 2 − x = 0 là B = {0, 1} .
Ví dụ 3: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau.
a) Không có gì quý hơn độc lập tự do.
b) Tập hợp A các số chính phương không vượt quá 100.
b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử
Trong vài trường hợp, chẳng hạn như cho A là tập hợp các số nguyên dương, thì việc liệt kê
phần tử trở nên rất khó khăn. Khi đó thay vì liệt kê phần tử ta có thể chỉ ra tính chất đặc
trưng của các phần tử đó là A = { x x là số nguyên dương }.
Ví dụ 4: Tập hợp B các nghiệm của phương trình 2 x 2 − 5 x + 3 = 0 được viết theo tính chất
đặc trưng là

{

}

B = x ∈ » 2 x 2 − 5 x + 3 = 0



Tập hợp B được viết theo cách liệt kê phần tử là: B = 1,
Bộ môn Tóan- Thống kê

1

3
.
2

Khoa Kinh Tế-Luật ĐHQG Tp.HCM

Ví dụ 5: Cho tập hợp C = {−15, − 10, − 5, 0, 5, 10, 15} . Viết tập C bằng cách chỉ rõ các tính
chất đặc trưng cho các phần tử của nó

{

}

Ví dụ 6: Xét tập hợp D = n ∈ » 3 ≤ n ≤ 20 . Hãy viết tập D bằng cách liệt kê phần tử của nó
3. Tập hợp rỗng
• Tập hợp không chứa phần tử nào là tập hợp rỗng, kí hiệu là ∅

{

}

Ví dụ 7: Cho E = x ∈ » x 2 + x + 1 = 0 thì E = ∅ vì phương trình x 2 + x + 1 = 0 vô nghiệm

II. Tập hợp con
1) Định nghĩa: Tập A được gọi là tập con của tập B và kí hiệu là A ⊂ B ,
nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B .
Hay;

A ⊂ B ⇔ ∀x ( x ∈ A ⇒ x ∈ B )

A
B

Thay cho A ⊂ B , ta cũng có thể viết B ⊃ A (đọc là B chứa A )
Nếu A không phải là tập con của B , ta viết A ⊄ B
2) Tính chất: Từ định nghĩa ta suy ra
a) A ⊂ A , với mọi tập hợp A

A

b) Nếu A ⊂ B, B ⊂ C thì A ⊂ C

B

C

c) ∅ ⊂ A , với mọi tập hợp...
B môn Tóan- Thng kê Khoa Kinh Tế-Lut ĐHQG Tp.HCM
1
x
y
A
Bieåu ñoà Ven cuûa taäp hôïp A
TP HP
I. Khái nim tp hp
1. Tp hp và phn t
Khái nim tp hp mt trong nhng khái nim đầu tiên ca toán hc không được định
nghĩa.
Do đó ta có th hiu mt cách đơn gin tp hp mt gom góp các vt th ta gi là
phn t.
Người ta hiu tp hp bi các ch in hoa A, B, C, , X, YCác phn t ca tp hp
được kí hiu bi các ch in thưng a, b, …,x, y…
Ví d 1: Tp hp các s t nhiên t 1 đến 10.
Tp hp người Vit Nam.
Tp hp nhng người yêu nhau.
Tp hp nhng bn nam trong lp cao trên 1,65m.
Nếu
x
là mt phn t ca tp hp
A
, ta kí hiu
x A
.
Nếu
y
không là phn t ca tp hp
A
kí hiu
y A
.
2. Cách xác định tp hp
a) Lit kê phn t: Lit kê các phn t ca tp hp gia hai du
{
}
.
Ví d 2: a) Tp hp
A
nhng s t nhiên t 1 đến 5 đưc kí hiu
{
}
1, 2, 3, 4, 5
A =
.
b) Tp hp
B
nhng nghim thc ca phương trình
2
0
x x
=
{
}
0, 1
B =
.
Ví d 3: Lit kê các phn t ca mi tp hp sau.
a) Không có gì quý hơn độc lp t do.
b) Tp hp
A
các s chính phương không vượt quá 100.
b) Ch ra tính cht đặc trưng cho các phn t
Trong vài trường hp, chng hn như cho A là tp hp các s nguyên dương, thì vic lit
phn t tr nên rt khó khăn. Khi đó thay lit phn t ta th ch ra tính cht đặc
trưng ca các phn t đó là A = { x x là s nguyên dương }.
d 4: Tp hp
B
các nghim ca phương trình
2
2 5 3 0
x x
+ =
đưc viết theo tính cht
đặc trưng
{
}
2
2 5 3 0
B x x x
= + =
Tp hp
B
đưc viết theo cách lit kê phn t là:
3
1,
2
B
=
.
Toán cao cấp Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp Chương 1 - Người đăng: Tiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Toán cao cấp Chương 1 9 10 23