Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi Tũn Tin Tin
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Toán rời rạc K61

Chương 1
LOGIC MỆNH ĐỀ
Bài 1. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? Xác định giá trị chân lý của
mệnh đề.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2+3 = 5.
Mùa hè ở Hà Nội nắng và nóng.
x + 2 = 11.
Hôm nay là thứ năm.
Không được đi qua.
Bây giờ là mấy giờ?

g. 4 + x = 5.
h. x + 1 = 5 nếu x = 1.
i. Hãy trả lời câu hỏi này
j. x + y = y + z nếu x = z
k. x + y = y + x với mọi cặp
số thực x và y

Bài 2. Tìm phủ định của các mệnh đề sau
a. Hôm nay là thứ sáu
b. Không có ô nhiễm ở Hà Nội
c. 2 + 3 = 5
d. 2 + 4 < 7
e. Mùa hè ở Hà Nội nắng và nóng

Bài 3. Cho p và q là 2 mệnh đề:
p: Tôi đã mua vé tháng xe buýt tuần này.
q: Ngày mai Tôi có thể đi học bằng xe buýt.
Hãy diễn tả các mệnh đề sau đây bằng các câu thông thường.
a. p
b. p  q
c. p  q

d. p  q
e. p  q

Bài 4. Cho p và q là hai mệnh đề:
p: Nhiệt độ không khí dưới 0o.
q: Tuyết rơi.
Dùng p, q và các phép toán lôgic viết các mệnh đề dưới đây:
a. Nhiệt độ không khí dưới 0o và tuyết rơi.
b. Nhiệt độ không khí dưới 0o nhưng không có tuyết rơi.
c. Nhiệt độ không dưới 0o và không có tuyết rơi
d. Nếu tuyết không rơi thì nhiệt độ không khí không dưới 0o.
e. Nhiệt độ không khí dưới 0o hoặc không có tuyết rơi.
f. Nếu nhiệt độ không khí dưới 0o thì có tuyết rơi.

1

f.
g.

p q

p  ( p  q)

Bài tập Toán rời rạc K61
g. Hoặc nhiệt độ không khí dưới 0o hoặc có tuyết rơi
h. Nhiệt độ không khí dưới 0o là điều kiện cần và đủ để có tuyết rơi.

Bài 5. Cho p, q, r là các mệnh đề:
p: “Bạn nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khóa”
q: “Bạn làm hết các bài tập trong cuốn sách này”
r: “Bạn được công nhận là giỏi ở lớp này”
Dùng p, q, r và các phép toán logic viết các mệnh đề sau thành mệnh đề logic
phức hợp:
a. Bạn được công nhận giỏi ở lớp này, nhưng bạn không làm hết các bài tập trong
cuốn sách này.
b. Để được công nhận là giỏi ở lớp này bạn cần phải được điểm giỏi trong kỳ thi
cuối khóa.
c. Bạn nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khóa, bạn làm hết các bài tập trong
cuốn sách này và bạn được công nhận là giỏi ở lớp này.
d. Bạn nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khóa, nhưng bạn không làm hết các
bài tập trong cuốn sách này, tuy nhiên bạn vẫn được công nhận là giỏi ở lớp này.
e. Nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khóa và làm hết các bài tập trong cuốn
sách này là điều kiện đủ để bạn được công nhận là giỏi ở lớp này.
f. Bạn sẽ được công nhận là giỏi ở lớp này, nếu và chỉ nếu bạn làm hết các bài tập
trong cuốn sách này hoặc nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khóa.

Bài 6. Lập bảng giá trị chân lý của các mệnh ...
Bài tập Toán rời rạc K61
Chương 1
LOGIC MỆNH ĐỀ
Bài 1. Trong các câu sau đây, câu nào mệnh đề? Xác định giá trị chân của
mệnh đề.
a. 2+3 = 5.
b. Mùa hè ở Hà Nội nắng và nóng.
c. x + 2 = 11.
d. Hôm nay là thứ năm.
e. Không được đi qua.
f. Bây giờ là mấy giờ?
g. 4 + x = 5.
h. x + 1 = 5 nếu x = 1.
i. Hãy trả lời câu hỏi này
j. x + y = y + z nếu x = z
k. x + y = y + x với mọi cặp
số thực x và y
Bài 2. Tìm phủ định của các mệnh đề sau
a. Hôm nay là thứ sáu
b. Không có ô nhiễm ở Hà Nội
c. 2 + 3 = 5
d. 2 + 4 < 7
e. Mùa hè ở Hà Nội nắng và nóng
Bài 3. Cho p và q là 2 mệnh đề:
p: Tôi đã mua vé tháng xe buýt tuần này.
q: Ngày mai Tôi có thể đi học bằng xe buýt.
Hãy diễn tả các mệnh đề sau đây bằng các câu thông thường.
a.
p
b.
qp
c.
qp
d. p q
e.
qp
f.
qp
g.
)( qpp
Bài 4. Cho p và q là hai mệnh đề:
p: Nhiệt độ không khí dưới 0
o
.
q: Tuyết rơi.
Dùng p, q và các phép toán lôgic viết các mệnh đề dưới đây:
a. Nhiệt độ không khí dưới 0
o
và tuyết rơi.
b. Nhiệt độ không khí dưới 0
o
nhưng không có tuyết rơi.
c. Nhiệt độ không dưới 0
o
và không có tuyết rơi
d. Nếu tuyết không rơi thì nhiệt độ không khí không dưới 0
o
.
e. Nhiệt độ không khí dưới 0
o
hoặc không có tuyết rơi.
f. Nếu nhiệt độ không khí dưới 0
o
thì có tuyết rơi.
1
Toán rời rạc - Trang 2
Toán rời rạc - Người đăng: Tũn Tin Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 275