Ktl-icon-tai-lieu

tối ưu thống kê bằng excel

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Tú
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bµi gi¶ng
Gi¶i c¸c bµi to¸n tèi u vµ thèng kª
trªn Microsoft Excel
PGS. TS. Bïi ThÕ T©m
Phßng Tèi u vµ §iÒu khiÓn
ViÖn To¸n häc
ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt nam
Tãm t¾t . Microsoft Excel 2000, 2003 cã c¸c c«ng cô to¸n häc rÊt m¹nh ®Ó
gi¶i c¸c bµi to¸n tèi u vµ thèng kª to¸n häc. Excel cã thÓ gi¶i ®îc c¸c lo¹i bµi
to¸n tèi u: bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh tæng qu¸t, c¸c biÕn cã thÓ cã rµng buéc
hai phÝa, rµng buéc còng cã thÓ viÕt ë d¹ng hai phÝa; bµi to¸n vËn t¶i cã hai chØ sè;
bµi to¸n quy ho¹ch nguyªn (c¸c biÕn cã ®iÒu kiÖn nguyªn hay boolean); bµi to¸n
quy ho¹ch phi tuyÕn. Sè biÕn cóa bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh hay nguyªn cã thÓ
lªn tíi 200 biÕn. Excel cßn cã thÓ gi¶i c¸c bµi to¸n håi quy trong thèng kª to¸n
häc: håi quy ®¬n, håi quy béi, håi quy mò.
Ch¬ng 1 cã thÓ d¹y bæ sung vµo sau gi¸o tr×nh Quy ho¹ch tuyÕn tÝnh
hay
Quy ho¹ch nguyªn ë bËc ®¹i häc ®Ó sinh viªn cã thÓ gi¶i ngay trªn m¸y tÝnh
c¸c bµi to¸n tèi u cì lín ph¸t sinh trong thùc tiÔn mµ kh«ng cÇn ph¶i lËp tr×nh.
Ch¬ng 2 cã thÓ d¹y bæ sung vµo sau gi¸o tr×nh X¸c suÊt thèng kª ë bËc ®¹i
häc ®Ó sinh viªn cã thÓ tÝnh ngay ®îc c¸c bµi to¸n håi quy trªn m¸y tÝnh. C¶ hai
ch¬ng nµy ®Òu cã thÓ d¹y cho sinh viªn ngay sau phÇn Excel cña m«n
Tin häc
v¨n phßng
. §©y lµ bµi gi¶ng cña t¸c gi¶ cho sinh viªn mét sè trêng kinh tÕ vµ
thuËt.
Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶. B.T.T©m hiÖn lµm viÖc t¹i Phßng Tèi u vµ §iÒu khiÓn
thuéc ViÖn To¸n häc, ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ ViÖt nam, b¶o vÖ TiÕn sü n¨m
1978 t¹i ViÖn hµn l©m Khoa häc Liªn x«. §Þa chØ liªn hÖ: Bïi ThÕ T©m, ViÖn To¸n
häc, 18 Hoµng Quèc ViÖt, 10307 Hµ Néi. §Þa chØ email: bttam@math.ac.vn. §iÖn
tho¹i c¬ quan: 7.563.474, sè m¸y lÎ 211.
tối ưu thống kê bằng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tối ưu thống kê bằng excel - Người đăng: Nguyễn Ngọc Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tối ưu thống kê bằng excel 9 10 294