Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP CÔNG THỨC ÔN TÂP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 – Lê nguyễn thuy dung
Loại 1, 2, 6, 8 : tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có
Loại 3, 4, 5, 7 : giảm ghi bên nợ, tăng tăng ghi bên có

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tài sản cố định hữu hình: TK 211
Tài sản cố định vô hình: TK 213
Chi phí phát sinh bất thường (ko biết trước) đưa vào TK 811

* Hoạch toán tăng TSCĐHH
1. Mua sắm TSCĐHH trong nước
Nợ TK 211
TSCĐHH (phát sinh tăng). Nguyên giá = giá thực + cpps
Nợ TK 133
Thuế GTGT được khấu trừ (phát sinh tăng)
Có TK 111, 112
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (ps giảm)
Có TK 331
Phải trả người bán (ps tăng)
Thể hiện nguồn vốn sử dụng để mua sắm (ko bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 414; 441
Có TK 411:
2. Nhập khẩu TSCĐHH
Nợ TK 211
TSCĐHH (ps tăng)
Có TK 111, 112, 331,…
phải trả người bán (ps tăng)
Có TK 3333
thuế XNK (ps tăng)
Thuế GTGT
Nợ TK 133 (VAT đc khấu trừ)
Có TK 3331: (VAT phải nộp)
Phản ánh nguồn vốn
Nợ TK 414, 441
quỹ đầu tư phát triển, Nguồn vốn XD cơ bản (ps giảm)
Có TK 411
nguồn vốn KD (ps tăng)
3. Xây dựng cơ bản: (nhà cửa, vườn cây;....)
Hoàn thành công trình xây dựng cơ bản, bàn giao và đưa vào sử dụng
Nợ TK 211
TSCĐHH (ps tăng)
Có TK 241
(XDCB dở dang) ps giảm
Có TK 111; 112
(ps giảm)
Phản ánh nguồn vốn
Nợ TK 414; 441
quỹ đầu tư phát triển, Nguồn vốn XD cơ bản (ps giảm)
Có TK 411
nguồn vốn KD (ps tăng)
4. Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐHH
Nợ TK 632 (giá vốn bán hàng)
thành phẩm (ps tăng)
Có TK 155
thành phẩm (ps giảm)
- Tăng TSCĐ
Nợ TK 211:
Có TK 512
(doanh thu nội bộ)
5. TSCĐ đc cấp trên hoặc ngân sách cấp phát
Nợ TK 211
TSCĐHH (ps tăng)
Có TK 214
Hao mòn TSCĐ (ps tăng)
Có TK 111, 112, …
(ps giảm)
Có TK 411
nguồn vố KD (ps tăng)
6. TSCĐ được biếu, tặng, thưởng
Nợ TK 211
TSCĐHH (ps tăng)
Có TK 111, 112
(ps giảm)
Có TK 214
Hao mòn TSCĐ (ps tăng) (tài sản cũ)
Có TK 711
Thu nhập khác (ps tăng)

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 – Lê nguyễn thuy dung
* Hạch

toán giảm TSCĐHH (thanh lý TSCĐ)

1. Xoá bỏ tài sản CĐ trên sổ sách:
VD: TSCĐ 100tr
- Nếu khấu hao hết
Nợ TK 214: 100tr
Hao mòn TSCĐ (ps giảm)
Có TK 211: (nguyên giá) 100tr
TSCĐHH (ps giảm)
- Chưa khấu hao hết
Nợ TK 214: 90tr
Hao mòn TSCĐ (ps giảm)
Nợ TK 811: 10tr
Chi phí khác (ps tăng)
Có TK 211: 100tr
TSCĐHH (ps giảm)
2. Chi phí thanh lý phát sinh
Nợ TK 811:
Có TK 111; 112;....
Có TK 334; 338 (chi phí thuê công nhân tháo dỡ)
Có TK 152; 153
.....
3. Phế liệu thu được
Nợ TK 111;112;131
Nợ TK 1528 (phế liệu)
Các khoản thu được
Nợ TK 1524 (phụ tung)
Có TK 711
Có TK 3331
4. Nếu TSCĐ do ngân sách cấp và chưa nộp đủ khấu hao cơ bản
Khấu ...

 !"#$%&#'(
)*+,!%&#$""#'(
T ÀI SẢN CỐ ĐỊNH
-.%'/0123!
-.%'/01453!)
6768.#9:;<=#>?:@'A0:B4- 
* Hoạch toán tăng TSCĐHH
1. Mua sắm TSCĐHH trong nước
$ CD<68."AE8F8G'H'66.
$)) >II0:$'=9?J<68."A
( K&LKMN-<6.%&A
()) O%?%:;#8<6."A
PQR4/.MS0P&B.T&<=#BR&>IIA
$**U**
(*!
2. Nhập khẩu TSCĐHH
$ CD<6."A
())V 6%?%:;#8<6."A
()))) >W<6."A
>II
$))<XY0'=9?JA
()))!<XY6%Z6A
O%8R4/
$**** [\0]:68?PR4/W^'_#%<6.%&A
(* R4/^<6."A
3. Xây dựng cơ bản: (nhà cửa, vườn cây;....)
Hoàn thành công trình xây dựng cơ bản, bàn giao và đưa vào sử dụn
$ CD<6."A
(* <W^`aBA6.%&
(U <6.%&A
Phản ánh nguồn vốn
$**U** [\0]:68?PR4/W^'_#%<6.%&A
(* R4/^<6."A
4. Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp t chế tạo để chuyển thành TSCĐHH
$)<84/#8-A -6b&<6."A
(++ -6b&<6.%&A
- Tăng TSCĐ
$!
(+ <BZ#ZA
5. TSCĐ đc cấp trên hoặc ngân sách cấp phát
$ CD<6."A
(* B&cCD<6."A
(V <6.%&A
(* R4/^<6."A
6. TSCĐ được biếu, tặng, thưởng
$ CD<6."A
( <6.%&A
(* B&cCD<6."A<-.%'dA
(, e6=8'<6."A
TỔNG HỢP CÔNG THỨC ÔN TÂP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP CÔNG THỨC ÔN TÂP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TỔNG HỢP CÔNG THỨC ÔN TÂP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH I 9 10 409