Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan kế toán quản trị

Được đăng lên bởi anpha0987
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(INTRODUCTION MANAGEMENT ACCOUNTING - PREFACE)

CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP CẬN
1.

Kế toán, kế toán quản trị thuộc
chuyên ngành khoa học xã hội
hay chuyên ngành khoa học kỹ̃
thuật (tự nhiên).

2.

Những đặc trưng khi tiếp cận
nghiên cứu chuyên ngành khoa
học xã hội.

3. Những vấn đề cần tiếp cận
nghiên cứu kế toán quản trị.

NGUYÊN LÝ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI

TIẾP
CẬN

• MÔI TRƯỜNG HOẠT
ĐỘNG XÃ HỘI

•

QUÁ KHỨ

•

HIỆN TẠI

•

TƯƠNG LAI

• QUAN ĐIỂM

NGHIÊN
CỨU
KHOA
HỌC
XÃ HỘI

• HỌC THUYẾT,
• LÝ THUYẾT,

• MÔ HÌNH

• CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG,
QUẢN LÝ

NHỮNG SAI LẦM TRONG TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU VÀ
PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ở BÊN TRONG MỘT VẤN ĐỀ
NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ĐÓ VÀ
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
CỤC BỘ, PHIẾN DIỆN.
SỬ DỤNG QUAN ĐIỂM, HỌC
THUYẾT, LÝ THUYẾT KHÔNG
THÍCH HỢP
HAY
VẬN DỤNG MÔ HÌNH,
PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT
KHÔNG PHÙ HỢP
SAI LẦM NGỤY BIỆN.
NGHIÊN CỨU TÁCH RỜI VỚI
THỰC TIỄN
THIẾU TÍNH KHẢ THI.
NGHIÊN CỨU KHÔNG ĐẶT
TẦM NHÌN DÀI HẠN
KHÔNG ỔN ĐỊNH

• PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT
• PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
• SỐ LIỆU, KIỂM CHỨNG, ĐỀ XUẤT

• PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
• GIẢ THUYẾT, LÝ THUYẾT
• SUY LUẬN, CHỨNG MINH, ĐỀ XUẤT

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN
TIẾP
CẬN

NGHIÊN
CỨU

KẾ
TOÁN

•

MÔI TRƯỜNG
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

•

QUAN ĐIỂM KINH TẾ - TÀI CHÍNH

•

HỌC THUYẾT, LÝ THUYẾT
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

•

MÔ HÌNH
QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

•

CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG, KIỂM SOÁT,
QUẢN LÝ KINH TẾ -T ÀI CHÍNH

•

KẾ TOÁN, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

• QUÁ KHỨ

TÍNH
HỮU
ÍCH
CỦA
KẾ
TOÁN
!

• HIỆN TẠI

• TƯƠNG LAI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
QUÁ
KHỨ

HIỆN TẠI

KINH NGHIỆM

HỮU ÍCH HAY KHÔNG HỮU ÍCH
ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HIỆN TẠI!

VÀ
TƯƠNG LAI

HỮU ÍCH HAY KHÔNG HỮU ÍCH
KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TƯƠNG LAI !

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Lịch sử hình thành phát triển kế toán quản trị;
Bản chất kế toán quản trị;
Quan điểm, mục tiêu, khái niệm kế toán quản trị;
Đặc điểm, tính hữu ích của thông tin kế toán quản trị;
Nội dung, phương pháp kỹ thuật, quy trình công việc
kế toán quản trị;

Hệ thống kế toán quản trị ở một số nước trên thế giới;

Các tình huống nghiên cứu thảo luận.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
...
NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(INTRODUCTION MANAGEMENT ACCOUNTING - PREFACE)
CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP CẬN
1. Kế toán, kế toán quản trị thuộc
chuyên ngành khoa học xã hội
hay chuyên ngành khoa học kỹ̃
thuật (tự nhiên).
2. Những đặc trưng khi tiếp cận
nghiên cứu chuyên ngành khoa
học xã hội.
3. Những vấn đề cần tiếp cận
nghiên cứu kế toán quản trị.
tổng quan kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan kế toán quản trị - Người đăng: anpha0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
tổng quan kế toán quản trị 9 10 588