Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi caohockhoa5d12012m
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG QUAN
VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT
LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN
Ở VIỆT NAM
Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD
ĐT: 0439747108, Email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn

1

NỘI DUNG CHÍNH
 Tổng quan về đảm bảo và kiểm
định chất lượng giáo dục
 Kiểm định chất lượng GDĐH và
TCCN ở Việt Nam, một số đổi mới
trong cách tiếp cận

2

TỔNG QUAN
Một số vấn đề trao đổi:
- Chất lượng
- Các mô hình quản lý chất lượng
- Đảm bảo chất lượng (ĐBCL)
- Kiểm định chất lượng giáo dục
(KĐCLGD)

3

CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?


Là một khái niệm có ý nghĩa tùy thuộc vào

quan niệm của người hưởng lợi ở một thời điểm
nhất định và theo các tiêu chí (mục đích, mục
tiêu) đã được đề ra tại thời điểm đó.


Có nhiều khái niệm và cách tiếp cận, mỗi

người có ưu tiên khác nhau khi xem xét về chất
lượng giáo dục của 1 CSGD (GV/SV/Nhà quản
lý/Người sử dụng LĐ…)
4

CHẤT LƯỢNG (tt)
6 quan niệm thường gặp

Chất lượng được đánh giá bằng:
1. Đầu vào
2. Đầu ra
3. Giá trị gia tăng
4. Giá trị học thuật
5. Văn hoá tổ chức
6. Kiểm toán
5

CHẤT LƯỢNG (tt)
5 quan niệm khác
Chất lượng được coi là
1. Sự vượt trội;
2. Sự hoàn hảo nhất quán;
3. Đo bằng tính đáng giá đồng tiền;
4. Giá trị chuyển đổi;
5. Sự phù hợp với mục tiêu.

6

CHẤT LƯỢNG (tt)
Quan niệm của INQAAHE (Mạng lưới quốc tế
các tổ chức ĐBCL GDĐH)

• Tuân theo các chuẩn quy định: Cần có các
bộ tiêu chí đánh giá CL
• Đạt được các mục tiêu đề ra: Mục tiêu
được xác lập dựa trên yêu cầu của xã hội và
điều kiện của nhà trường
7

CHẤT LƯỢNG (tt)
Quan niệm của Việt Nam
(phù hợp với INQAAHE)
“Chất lượng giáo dục trường” là sự đáp ứng
mục tiêu đề ra của CSGD, đáp ứng các yêu
cầu của Luật GD, Luật sửa đổi bổ sung một
số điều của Luật GD, Luật GDĐH, phù hợp với
nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương và cả nước
(Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT)
8

CHẤT LƯỢNG (tt)

Luật giáo dục (trích)
•

•

•

Điều 33. Mục tiêu của giáo dục
nghề nghiệp
Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là
đào tạo người lao động có kiến thức,
kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ
khác nhau, có đạo đức, lương tâm
nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong
công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo
điều kiện cho người lao động có khả
năng tìm việc làm, tự tạo việc làm
hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
củng cố quốc phòng, an ninh.
Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào
tạo người lao động có kiến thức, kỹ
năng thực hành cơ bản của một
nghề, có khả năng làm việc độc lập
và có tính sáng tạo, ứng dụng công
nghệ vào công...
1
Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD
ĐT: 0439747108, Email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn
TỔNG QUAN
VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT
LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN
Ở VIỆT NAM
TỔNG QUAN VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN Ở VIỆT NAM - Người đăng: caohockhoa5d12012m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ ĐBCL VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GDĐH VÀ TCCN Ở VIỆT NAM 9 10 588