Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỸ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ
KẾ TOÁN MỸ

Minta Nguyen Thi Mai Anh - NEU

1

Các quyết định được đưa ra từ
thông tin kế toán

Đầu tư??
Cho vay $$??
Gia tặng nợ$$??

Kinh doanh mặt hàng mới??

Sản xuất SP mới??
Đầu tư dây chuyền
sx mới??
Vay $$??
Phát hành CP, TP??
2

Kế toán là gì?
Nhận biết

Đo lường

Thông tin
kinh tế
(tài chính)

Người
sử dụng

Truyền đạt
3

Các đối tượng sử dụng thông tin
KT
Ngân hàng
Cổ đông

Chủ nợ

Bên trong :
Các nhà quản trị
của công ty

Nhà phân tích
tài chính

Nhà cung cấp
Các công ty khác

Chính phủ
4

Phương trình kế toán
Tổng TS = Nợ phải trả + Vốn CSH
Tổng
TS Có
Ví dụ:
Tiền
Phải Thu
Hàng tồn kho

=

Tổng
TS Nợ
Nợ phải trả
Thương phiếu
phải trả

+

Vốn góp
Vốn chủ
Lợi nhuận giữ lại
5

Where Accountants Work
◆

Private Business

◆

Nonbusiness Organizations

◆

Public Accounting
– audit
– tax
– management consulting

◆

Educational Institutions
51

Kết thúc chương 1

52

...
1
Ch ng 1ươ
T NG QUAN V
K TOÁN M
Minta Nguyen Thi Mai Anh - NEU
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỸ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỸ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỸ 9 10 875