Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về kế toán tài chính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1

NỘI DUNG CHƯƠNG
• VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN
• MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA KẾ TOÁN
• CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN,
CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI
CHÍNH
• SỔ KẾ TOÁN

2

1.1 VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN
Định nghĩa
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm
tra, phân tích và cung cấp thông tin
kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị,
hiện vật và thời gian lao động
(theo Luật Kế toán ban hành 17/06/2003)

3

1.1 VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN
• Vai trò của kế toán
Cung cấp thông tin kinh tế tài chính
cho những đối tượng có nhu cầu sử
dụng thông tin.
Đối tượng sử dụng thông tin:
- Trong nội bộ doanh nghiệp
- Bên ngoài doanh nghiệp
4

1.1 VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN
• Kế toán tài chính
- Kế toán tài chính là việc thu

• Kế toán quản trị
-

Kế toán quản trị là việc thu
thập, xử lý, phân tích và cung
cấp thông tin kinh tế, tài chính
theo yêu cầu quản trị và quyết
định kinh tế, tài chính trong nội
bộ đơn vị kế toán

-

-

Chỉ cung cấp thông tin cho nội
bộ DN.
Không có tính pháp lệnh, thực
hiện theo yêu cầu quản lý của
từng DN
BCQT: Hình thức, nội dung,
thời điểm lập: theo yêu cầu
từng DN

-

thập, xử lý, kiểm tra, phân tích
và cung cấp thông tin kinh tế,
tài chính bằng báo cáo tài
chính cho đối tượng có nhu
cầu sử dụng thông tin của đơn
vị kế toán
Cung cấp thông tin chủ yếu
cho những đối tượng bên
ngoài DN.
Có tính pháp lệnh, mang tính
chất bắt buộc
BCTC: mang tính thống nhất

-

5

30

31

...
1
CH NG 1ƯƠ
T NG QUAN V K TOÁN TÀI CHÍNH
Tổng quan về kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về kế toán tài chính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về kế toán tài chính 9 10 439