Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về kế toán tài chính

Được đăng lên bởi k-l
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I: Tổng quan về kế toán tài chính
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
I. Vai trò của kế toán:
Theo luật Kế toán ban hành ngày 17/06/2003:
“ Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế,
tài chính dưới hình thức giá trị, hiên vật và thời gian lao động” .
=> Vai trò của kế toán là cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho những người có
nhu cầu sử dụng làm cơ sở cho việc ra các quyết định kinh tế.
II. Kế toán tài chính và kế toán quản trị:
Kế toán tài chính:
Kế toán quản trị:
- Đối tượng sử dụng t. tin:
- Đối tượng sử dụng t. tin:
Cả trong và ngoài DN
NQT trong DN
- Đặc điểm thông tin:
- Đặc điểm thông tin:
Tuân thủ các nguyên tắc KT
Linh hoạt, không qui định cụ thể
Phản ảnh các sự kiện quá khứ
Hướng về tương lai
- Yêu cầu thông tin:
- Yêu cầu thông tin:
Đòi hỏi tính khách quan chính xác
Đòi hỏi tính kịp thời hơn tính chính
cao.
xác
- Các loại báo cáo:
- Các loại báo cáo:
Báo cáo Tài chính theo qui định của
Báo cáo đặc biệt
NN Thường xuyên
Thường xuyên
- Tính pháp lệnh:
- Tính pháp lệnh:
Có tính pháp lệnh
Không có tính pháp lệnh
III. Môi trường pháp lý của kế toán:
1. Luật kế toán được QH thông
qua ngày 17/06/2003 và có hiệu
lực thi hành từ ngày 1/1/2004:
+ Có tính pháp lý cao nhất
+ Quy định những vấn đề mang tính
nguyên tắc.
+ Làm cơ sở để xây dựng CMKT
và CĐKT.

1

Chương I: Tổng quan về kế toán tài chính
- Nội dung chính của luật kế toán:

2. Chuẩn mực kế toán:
- CMKT là những quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp
và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài
chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý khách quan về thực trạng tài
chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nội dung của chuẩn mực kế toán:
+ Nhóm một: chuẩn mực chung
+ Nhóm hai: chuẩn mực kế toán cụ thể
+ Nhóm ba: chuẩn mực về lập và trình bày BCTC
3. Chế độ kế toán:
- Mục đích: Nhằm hướng dẫn cụ thể cho Luật Kế toán và CMKT
- Các chế độ kế toán đã ban hành:
+ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 bao
gồm những nội dung quan trọng sau:

2

Chương I: Tổng quan về kế toán tài chính

+ Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo QĐ 48/2006/QĐ- BTC ngày
14/09/2006.
+ Chế độ, hướng dẫn kế toán đặc thù.
IV. Các nguyên tắc kế toán cơ bản:
1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích (Accruals):
Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của DN liên quan đến Tài sản, Nợ phải trả, Nguồn
vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh,
không căn cứ vào ...
Chương I: Tng quan v kế toán tài chính
1
TNG QUAN V K TOÁN TÀI CHÍNH
I. Vai trò ca kế toán:
Theo lut Kế toán ban hành ngày 17/06/2003:
Kế toán vic thu thp, x lý, kim tra phân tích cung cp tng tin kinh tế,
tài chính dưới hình thc giá tr, hiên vt và thời gian lao động” .
=> Vai trò ca kế toán cung cp thông tin kinh tế, tài chính cho những người
nhu cu s dng làm cơ s cho vic ra các quyết đnh kinh tế.
II. Kế toán tài chính và kế toán qun tr:
Kế toán tài chính:
- Đối tượng s dng t. tin:
C trong ngoài DN
- Đặc điểm thông tin:
Tuân th các nguyên tc KT
Phn nh các s kin quá kh
- Yêu cu thông tin:
Đòi hi tính khách quan chính xác
cao.
- Các loi báo cáo:
Báo cáo i chính theo qui đnh ca
NN Thường xuyên
- Tính pháp lnh:
Có tính pháp lnh
Kế toán qun tr:
- Đối tượng s dng t. tin:
NQT trong DN
- Đặc điểm thông tin:
Linh hot, không qui định c th
Hướng v tương lai
- Yêu cu thông tin:
Đòi hi tính kp thời n tính chính
xác
- Các loi báo cáo:
Báo cáo đặc bit
Thường xuyên
- Tính pháp lnh:
Không có tính pháp lnh
III. Môi trường pháp lý ca kế toán:
1. Lut kế toán được QH thông
qua ngày 17/06/2003 và có hiu
lc thi hành t ngày 1/1/2004:
+ Có tính pháp lý cao nht
+ Quy định nhng vn đề mang tính
nguyên tc.
+ Làm s đ xây dng CMKT
và CĐKT.
Tổng quan về kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về kế toán tài chính - Người đăng: k-l
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng quan về kế toán tài chính 9 10 38