Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi haphuong2404-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Logo

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

Mục đích
 Giới thiệu khái niệm về kiểm toán
 Phân biệt các loại hình kiểm toán
 Các tổ chức kiểm toán

2

Nội dung chính
1
2

3

Khái niệm kiểm toán
Phân loại kiểm toán
Lịch sử phát triển của kiểm toán

4

Kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán

5

Quy trình kiểm toán
3

Khái niệm kiểm toán

Khái niệm kiểm toán
Kiểm toán là một quá trình thu thập và đánh
giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra
nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp
giữa những thông tin đó với các chuẩn mực được
thiết lập.
Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bỡi
các kiểm toán viên có năng lực.

4

Khái niệm kiểm toán

Khái niệm kiểm toán

Các
Các thông
thông tin
tin
ccầầnn ki
kiểểm
m tra
tra
Các
Các KTV
KTV
Đủ
Đủ nnăăng
ng
llựựcc
Độ
Độcc llậậpp

Thu
Thu th
thậậpp
&
&Đ
Đánh
ánh
giá
giá BBằằng
ng
ch
chứứng
ng

SSựự phù
phù hhợợpp

Báo
Báo
cáo
cáo

Các
Các tiêu
tiêu
chu
chuẩẩnn đượ
đượcc
thi
thiếếtt llậậpp
5

Sự cần thiết của hoạt động kiểm toán

Khái niệm kiểm toán

Ñaàu tö nguoàn löïc

Nhaø ñaàu
tö

Yeâu caàu baùo caùo veà
vieäc söû duïng nguoàn löïc

Nhaø quaûn
lyùù

Kieåm tra cuûa kieåm toaùn vieân ñoäc laäp

6

Sự cần thiết của hoạt động kiểm toán

Khái niệm kiểm toán

 Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin
 Xu hướng bóp méo thông tin
 Khối lượng thông tin phải xử lý quá lớn
 Nghiệp vụ phức tạp
 cần thiết phải có hoạt động kiểm toán

7

PHÂN
LOẠI KIỂM
TOÁN

Phân loại theo
mục đích

Phân loại theo
chủ thể

 Kiểm toán hoạt động

 Kiểm toán nội bộ

 Kiểm toán tuân thủ

 Kiểm toán nhà nước

 Kiểm toán BCTC

 Kiểm toán độc lập
8

Kiểm toán hoạt động

Phân loại kiểm toán

Là kiểm tra để xem xét, đánh giá :
 Tính kinh tế
 Tính hiệu quả
 Sự hữu hiệu
 Đề xuất cải tiến

9

Kiểm toán tuân thủ
Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra, đưa ra
Phân loại kiểm toán

ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy chế,
quy định mà đơn vị được kiểm toán phải
thực hiện.

10

Phân loại kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và
đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các
khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn
vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực
kiểm toán.

11

Kiểm toán nội bộ

Phân loại kiểm toán

Là công việc kiểm toán do các KTV của đơn vị tiến
hành.
Kiểm toán nội bộ chủ yếu để đánh giá về :
 Việc thực hiện pháp luật và quy chế nội bộ;
 Kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm

soát nội bộ
 Việc thực thi công tác kế toán, tài chính...

của đơn vị.
12

Kiểm t...
L o g o
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
Tổng quan về kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về kiểm toán căn bản - Người đăng: haphuong2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng quan về kiểm toán căn bản 9 10 806