Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về kiểm toán

Được đăng lên bởi hoang89
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 1
T
ổng quan vvề
ề kiể
ểm toá
án
ki
to
Tổng
kiểm
toán
Th.S Tăng Thị Thanh Thủy
2010

Các nội dung chính
Khái niệm kiểm toán
Đối tượng kiểm toán
Phân loại kiểm toán
Doanh nghiệp kiểm toán
Chuẩn mực kiểm toán
Đạo đức nghề nghiệp

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

2

Sự càn thiết của hoạt động kiểm toán

Kế toán là một công cụ quan trọng của quản lý
kinh tế.
Cung cấp các thông tin cần thiết, chất lượng và
đáng tin cậy cho việc ra quyết định.
Thông tin trên BCTC thường có rủi ro chênh
lệch lớn.

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

3

1

Nguyên nhân rủi ro thông tin

Sự cách trở của thông tin.
Thành kiến và động cơ của người cung cấp
thông tin.
Tính phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế.

4

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

Cách làm giảm rủi ro thông tin

Người sử dụng thông tin tự mình kiểm tra các
thông tin

không kinh tế, không thực tế.

Người sử dụng thông tin chia sẻ rủi ro thông tin
cùng với người cung cấp thông tin

không

thu lại các thiệt hại khi DN bị phá sản, giải thể. .
Sử dụng thông tin trên BCTC đã được kiểm
toán kiểm tra và xác định độc lập

hiệu quả.
5

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

Khái niệm kiểm toán
Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên
độc lập, đủ năng lực tiến hành thu thập,
đánh giá các bằng chứng về các thông tin
có thể định lượng nhằm kiểm tra và cho ý
kiến về sự phù hợp của thông tin này với
các chuẩn mực đã được thiết lập.
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

6

2

Khái niệm kiểm toán
Thoâng tin caàn
kieåm tra
Caùc KTV
Ñuû naêng löïc
Ñoäc laäp

Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng

Söï phuø hôïp

Baùo
caùo

Caùc tieâu
chuaån ñöôïc
thieát laäp
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

7

Đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán
Lấy lợi ích của đông đảo người sử dụng Báo Cáo
Kiểm toán làm mục tiêu, mục đích hoạt động.
Có các tiêu chuẩn riêng cho những người muốn
tham gia vào hoạt động kiểm toán và đảm bảo
chất lượng tương ứng
Chính phủ công nhận thông qua việc cấp giấy
phép hành nghề kiểm toán
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

8

Đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán
(tt)
Được đào tạo có hệ thống, có kiến thức sâu
rộng và xem việc đáp ứng những yêu cầu
cụ thể của xã hội là mục tiêu hoạt động
Có tổ chức nghề nghiệp riêng, chuyên
nghiên cứu để hoàn thiện và thúc đẩy sự phát
triển nghề nghiệp, là phát ngôn viên chính
thức của nghề nghiệp trước xã hội
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

9

3

Đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán
(tt)
Xem việc phục vụ xã hội quan trọng hơn
cả việc phục vụ đối với khách hàng
Công khai thừa nhận trách nhiệm đối với xã
hội, đối với việc bảo vệ đông đảo người sử
dụng hơn là vật chất.

10

ThS.Tăng Thị Than...
1
Chương 1
Tng quan vkim toán
Chương
Chương
1
1
T
T
ng
ng
quan
quan
v
v
ki
ki
m
m
to
to
á
á
n
n
Th.S Tăng ThThanh Thy
2010
ThS.Tăng ThThanh Thy
2
Các ni dung chính
Khái nim kim toán
Đối tượng kim toán
Phân loi kim toán
Doanh nghip kim toán
Chun mc kim toán
Đạo đức nghnghip
ThS.Tăng ThThanh Thy
3
Scàn thiết ca hot động kim toán
Kế toán mt công c quan trng ca qun lý
kinh tế.
Cung cp các thông tin cn thiết, cht lượng
đáng tin cy cho vic ra quyết định.
Thông tin trên BCTC thường ri ro chênh
lch ln.
Tổng quan về kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về kiểm toán - Người đăng: hoang89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tổng quan về kiểm toán 9 10 754