Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm chương 1 môn nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Hương Vũ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi lý thuyết chương 1
1. Hạch toán kế toán ra đời từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ.

-> Sai. Hạch toán kế toán ra đời từ thời kỳ công xã nguyên thủy.
2. Theo nguyên tắc nhất quán, doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi chính
sách kế toán.
-> Sai. Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn chỉ phải
được áp dụng thống nhất ít nhất trong 1 kỳ kế toán. Tuy nhiên trường hợp có sự
thay đổi chinhs ách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và
ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
3. Nguồn vốn góp do các chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng luôn luôn bằng với Tổng
tài sản.
-> Sai. Nguồn vốn bao gồm nợ phải trả và nguồn vốn góp (vốn chủ sở hữu) mới
bằng tổng tài sản.
4. Bà A là người sáng lập và là người quản lý công ty H. Khoản mục “Tiền và

tương đương tiền” trong bảng cân đối kế toán của công ty H tại thời điểm

-

ngày 31/12/N, bao gồm:
- 15 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi thanh toán của cty H
- 2 tr là tiền mặt tại quỹ của cty H
5 tr trong tài khoản tiền gửi cá nhân của bà A
->Sai. Khoản tiền 5 triệu trong tài khoản tiền gửi cá nhân của bà A không được
ghi vào khoản mục “Tiền và tương đương tiền” trong bảng cân đối kế toán của
công ty H.

5. Nếu thấy chính sách kế toán không phù hợp, DN có thể thay đổi vào bất kỳ

thời gian nào.
-> Sai. DN phải sử dụng chính sách kế toán đó cho đến khi kết thúc kỳ kế toán.
6. Tháng 1/N, cty X mua 1 TSCĐ về đưa vào sử dụng ngay, nhưng do người bán
cho nợ đến tháng 6/N nên cty chưa hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ.
-> Sai. Phải hạch toán vào ngày 1/N và ghi vào khoản phải trả.
7. Tài sản của DN khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ không bị biến động.
-> Sai.

8. Khách sạn Ngọc Tú ghi nhận doanh thu cho thuê phòng của mình vào ngày

khách hàng nhận đặt phòng và trả tiền trước, vì trong mùa động thường có
nhiều khách hàng đặt trước phòng vài tháng thậm chí cả năm.
-> Sai. Khách sạn phải ghi nhận doanh thu vào ngày thực tế chuyển giao hàng hóa
hoặc dịch vụ cho khách hàng.
9. Theo nguyên tắc phù hợp, đòi hỏi doanh nghiệp phải lập các khoản dự phòng
-> Đúng. Nguyên tắc phù hợp đòi hỏi phải lập các khoản dự phòng nhưng không
được lập quá lớn.
10. Các đối tượng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có liên quan trong
nguyên tắc phù hợp.
-> Đúng.
11. Tháng 10/N, ông A là cổ đông lớn của cty B đã mua chiếc xe Camry phục vụ
cho việc đi lại của gia đình, kế toán phản ánh tài sản cố định là phương tiện
vận tải của cty tăng lên tương ứng.
-> Sai. Chiếc xe là tài sản cá nhân của ô...
Câu hỏi lý thuyết chương 1
1. Hạch toán kế toán ra đời từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ.
-> Sai. Hạch toán kế toán ra đời từ thời kỳ công xã nguyên thủy.
2. Theo nguyên tắc nhất quán, doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi chính
sách kế toán.
-> Sai. Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn chỉ phải
được áp dụng thống nhất ít nhất trong 1 kỳ kế toán. Tuy nhiên trường hợp có sự
thay đổi chinhs ách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và
ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
3. Nguồn vốn góp do các chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng luôn luôn bằng với Tổng
tài sản.
-> Sai. Nguồn vốn bao gồm nợ phải trả và nguồn vốn góp (vốn chủ sở hữu) mới
bằng tổng tài sản.
4. Bà A là người sáng lập và là người quản lý công ty H. Khoản mục “Tiền và
tương đương tiền” trong bảng cân đối kế toán của công ty H tại thời điểm
ngày 31/12/N, bao gồm:
- 15 triệu đồng trong tài khoản tiền gửi thanh toán của cty H
- 2 tr là tiền mặt tại quỹ của cty H
- 5 tr trong tài khoản tiền gửi cá nhân của bà A
->Sai. Khoản tiền 5 triệu trong tài khoản tiền gửi cá nhân của bà A không được
ghi vào khoản mục “Tiền và tương đương tiền” trong bảng cân đối kế toán của
công ty H.
5. Nếu thấy chính sách kế toán không phù hợp, DN có thể thay đổi vào bất kỳ
thời gian nào.
-> Sai. DN phải sử dụng chính sách kế toán đó cho đến khi kết thúc kỳ kế toán.
6. Tháng 1/N, cty X mua 1 TSCĐ về đưa vào sử dụng ngay, nhưng do người bán
cho nợ đến tháng 6/N nên cty chưa hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ.
-> Sai. Phải hạch toán vào ngày 1/N và ghi vào khoản phải trả.
7. Tài sản của DN khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ không bị biến động.
-> Sai.
Trắc nghiệm chương 1 môn nguyên lý kế toán - Trang 2
Trắc nghiệm chương 1 môn nguyên lý kế toán - Người đăng: Hương Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiệm chương 1 môn nguyên lý kế toán 9 10 889