Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Lĩnh Nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 11580 lần   |   Lượt tải: 118 lần
Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN:
Câu 1: Dữ liệu và thông tin là hai trong số những tài sản có giá trị nhất trong doanh
nghiệp:
a. Đúng
b. Sai
Câu 2: Các doanh nghiệp nên tận dụng tất cả các cơ hội có được để đầu tư vào công
nghệ thông tin để nhằm mục đích cải thiện hệ thống thông tin kế toán
a. Đúng
b. Sai
Câu 3: Hệ thống thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chiến
lược cạnh tranh
a. Đúng
b. Sai
Câu 4: Một nhân viên thiết kế hệ thống thông tin kế toán, là người có khả năng và
chuyên môn cao về các kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, sẽ rất thành công
trong việc thiết kế hệ thống kế toán dù cho anh ta có hiểu về hệ thống đơn vị hay không.
a. Đúng
b. Sai
Câu 5: Trong việc thiết kế, người thiết kế làm sao cung cấp càng nhiều thông tin cho
người cần đưa ra quyết định sẽ càng tốt.
a. Đúng
b. Sai
Câu 6: Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
a. Con người, mẫu biểu và báo cáo
b. Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
c. Con người, thủ tục và giấy tờ
d. Thủ tụ, giấy tờ và công nghệ thông tin
e. Con người, giấy tờ và công nghệ thông tin
Câu 7: Điều nào sau đây không phải là một trong ba chức năng quan trọng của việc thực
hiện một HTTTKT?
a. Nó tập hợp và lưu trữ dữ liệu về các hoạt động và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để
mà đơn vị có thể kiểm tra những gì xảy ra trong doanh nghiệp của mình
b. Nó tiến hành xử lý dữ liệu thông tin nhằm cung cấp cho những người ra quyết định
về những vấn đề quản lý, thi hành và kiểm soát các hoạt động
c. Nó đảm bảo rằng các hoạt động của nhà quản trị phản ánh một cách độc lập với lợi
nhuận công ty
d. Nó cung cấp một sự kiểm soát thích hợp để đảm bảo tài sản của tổ chức ( bao gồm
cả dữ liệu). Những sự kiểm soát này đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng khi có nhu
cầu và ở một mức độ chính xác và hợp lý
Câu 8: Dữ liệu là:
a. Tất cả các sự kiện được thu thập, lưu trữ, và xử lý bởi một hệ thống thông tin
b. Tất cả các thông tin nợ và có đối với tất cả các nghiệp vụ trong đơn vị
c. Tất cả các nội dung xuất phát từ các phòng ban trong doanh nghiệp
d. Khái niềm gần giống như khái niệm “Thông tin”
Trang 1

Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo

Câu 9: Trong sáu đặc tính được trình bãy để làm cho thông tin hữu dụng và có ý nghĩa
thì đặc tính nào có liên quan gần nhất đến khả năng của thông tin, nhằm làm giảm tính
không chắc chắn của...
Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN:
Câu 1: Dữ liệu và thông tin là hai trong số những tài sản có giá trị nhất trong doanh
nghiệp:
a. Đúng
b. Sai
Câu 2: Các doanh nghiệp nên tận dụng tất cả các cơ hội có được để đầu tư vào công
nghệ thông tin để nhằm mục đích cải thiện hệ thống thông tin kế toán
a. Đúng
b. Sai
Câu 3: Hệ thống thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chiến
lược cạnh tranh
a. Đúng
b. Sai
Câu 4: Một nhân viên thiết kế hệ thống thông tin kế toán, là người có khả năng và
chuyên môn cao về các kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, sẽ rất thành công
trong việc thiết kế hệ thống kế toán dù cho anh ta có hiểu về hệ thống đơn vị hay không.
a. Đúng
b. Sai
Câu 5: Trong việc thiết kế, người thiết kế làm sao cung cấp càng nhiều thông tin cho
người cần đưa ra quyết định sẽ càng tốt.
a. Đúng
b. Sai
Câu 6: Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
a. Con người, mẫu biểu và báo cáo
b. Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
c. Con người, thủ tục và giấy tờ
d. Thủ tụ, giấy tờ và công nghệ thông tin
e. Con người, giấy tờ và công nghệ thông tin
Câu 7: Điều nào sau đây không phải là một trong ba chức năng quan trọng của việc thực
hiện một HTTTKT?
a. Nó tập hợp và lưu trữ dữ liệu về các hoạt động và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để
mà đơn vị có thể kiểm tra những gì xảy ra trong doanh nghiệp của mình
b. Nó tiến hành xử lý dữ liệu thông tin nhằm cung cấp cho những người ra quyết định
về những vấn đề quản lý, thi hành và kiểm soát các hoạt động
c. Nó đảm bảo rằng các hoạt động của nhà quản trị phản ánh một cách độc lập với lợi
nhuận công ty
d. Nó cung cấp một sự kiểm soát thích hợp để đảm bảo tài sản của tổ chức ( bao gồm
cả dữ liệu). Những sự kiểm soát này đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng khi có nhu
cầu và ở một mức độ chính xác và hợp lý
Câu 8: Dữ liệu là:
a. Tất cả các sự kiện được thu thập, lưu trữ, và xử lý bởi một hệ thống thông tin
b. Tất cả các thông tin nợ và có đối với tất cả các nghiệp vụ trong đơn vị
c. Tất cả các nội dung xuất phát từ các phòng ban trong doanh nghiệp
d. Khái niềm gần giống như khái niệm “Thông tin”
Trang 1
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan - Người đăng: Nguyễn Phú Lĩnh Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan 9 10 182