Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Lĩnh Nam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 12272 lần   |   Lượt tải: 121 lần
Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN:
Câu 1: Dữ liệu và thông tin là hai trong số những tài sản có giá trị nhất trong doanh
nghiệp:
a. Đúng
b. Sai
Câu 2: Các doanh nghiệp nên tận dụng tất cả các cơ hội có được để đầu tư vào công
nghệ thông tin để nhằm mục đích cải thiện hệ thống thông tin kế toán
a. Đúng
b. Sai
Câu 3: Hệ thống thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chiến
lược cạnh tranh
a. Đúng
b. Sai
Câu 4: Một nhân viên thiết kế hệ thống thông tin kế toán, là người có khả năng và
chuyên môn cao về các kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin, sẽ rất thành công
trong việc thiết kế hệ thống kế toán dù cho anh ta có hiểu về hệ thống đơn vị hay không.
a. Đúng
b. Sai
Câu 5: Trong việc thiết kế, người thiết kế làm sao cung cấp càng nhiều thông tin cho
người cần đưa ra quyết định sẽ càng tốt.
a. Đúng
b. Sai
Câu 6: Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
a. Con người, mẫu biểu và báo cáo
b. Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
c. Con người, thủ tục và giấy tờ
d. Thủ tụ, giấy tờ và công nghệ thông tin
e. Con người, giấy tờ và công nghệ thông tin
Câu 7: Điều nào sau đây không phải là một trong ba chức năng quan trọng của việc thực
hiện một HTTTKT?
a. Nó tập hợp và lưu trữ dữ liệu về các hoạt động và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để
mà đơn vị có thể kiểm tra những gì xảy ra trong doanh nghiệp của mình
b. Nó tiến hành xử lý dữ liệu thông tin nhằm cung cấp cho những người ra quyết định
về những vấn đề quản lý, thi hành và kiểm soát các hoạt động
c. Nó đảm bảo rằng các hoạt động của nhà quản trị phản ánh một cách độc lập với lợi
nhuận công ty
d. Nó cung cấp một sự kiểm soát thích hợp để đảm bảo tài sản của tổ chức ( bao gồm
cả dữ liệu). Những sự kiểm soát này đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng khi có nhu
cầu và ở một mức độ chính xác và hợp lý
Câu 8: Dữ liệu là:
a. Tất cả các sự kiện được thu thập, lưu trữ, và xử lý bởi một hệ thống thông tin
b. Tất cả các thông tin nợ và có đối với tất cả các nghiệp vụ trong đơn vị
c. Tất cả các nội dung xuất phát từ các phòng ban trong doanh nghiệp
d. Khái niềm gần giống như khái niệm “Thông tin”
Trang 1

Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo

Câu 9: Trong sáu đặc tính được trình bãy để làm cho thông tin hữu dụng và có ý nghĩa
thì đặc tính nào có liên quan gần nhất đến khả năng của thông tin, nhằm làm giảm tính
không chắc chắn của...
Theo sách Hệ thống thông tin kế toán do Nguyễn Việt Hưng - Phạm Quang Huy soạn thảo
Câu 9: Trong sáu đặc tính được trình bãy để làm cho thông tin hữu dụng và có ý nghĩa
thì đặc tính nào có liên quan gần nhất đến khả năng của thông tin, nhằm làm giảm tính
không chắc chắn của thông tin?
a. Tính tương thích
b. Tính đáng tin cậy
c. Tính đầy đủ
d. Tính kịp thời
e. Tính có thể hiểu được
f. Tính có thể kiểm tra
Câu 10: Nguyên tắc ghi chép nghiệp vụ theo giá vốn được gọi là:
a. Vấn đề đánh giá
b. Nguyên tắc giá gốc
c. Phân loại chi phí
d. Ghi nhận giá trị
CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP THÔNG TIN CHO HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN
Câu 1: Một hệ thống thông tin kế toản thủ công được thực hiện bắt đầu bằng cách thu
thập các thông tin từ các chứng từ. Những chứng từ này là những văn bản pháp lý quan
trọng trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, nếu quá trình thiết
kế các mẫu chứng từ cũng như quy trình luân chuyển hợp lý thì việc thu thập thông tin
của chứng từ là vấn để rất dễ dàng. Điều nào dưới đây không được xem là thành phần
của một chứng từ được thiết kế tốt?
a. Chứng từ được đánh số trước
b. Những thông tin nào không thay đổi nên được in trước
c. Nhóm các thông tin có tính chất liên quan với nhau
d. Hạn chế việc sử dụng mã hóa để chứng từ sử dụng và có tính chất linh hoạt cao
e. Sử dụng chứng từ có nhiều phần nếu đơn vị có nhiệu bộ phận cần sử dụng một loại
chứng từ
Câu 2: Trong hệ thống sổ sách chứng từ, sổ cái được dùng để mô tả tóm tắt tình hình tài
sản, nợ phải trả, nguồn vốn kinh doanh, doanh thu và chi phí. Trong khi đó sổ tài khoản
chi tiết lại tóm tắt số liệu cũng như phản ánh các tài khoản cấp con có tại các sổ cái. Vậy
trong các loại sổ cái dưới đây, sổ cái nào không có sổ tài khoản chi tiết phản ánh tình
hình của các tài khoản cấp con?
a. Số tài khoản phải thu
b. Số tài khoản phải trả
c. Sổ mua hàng
d. Sổ tài sản cố định
e. Sổ theo dõi hàng tồn kho
Câu 3: Một trong ba chức năng cơ bản của một hệ thống thông tin kế toán là việc thu
thập và lưu trữ dữ liệu của tất cả các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một
tổ chức làm sao cho thật hiệu quả và hữu hiệu. Trong hệ thống thông tin thủ công, chức
năng trên sẽ được thể hiện theo trình tự nào trong các trình tự sau?
a. Chứng từ gốc, nhật ký chung, chuyển sổ
b. Chuyển sổ, nhật ký chung, chứng từ gốc
c. Nhật ký chung, sổ cái, chuyển sổ
Trang 2
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan - Người đăng: Nguyễn Phú Lĩnh Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Kế Toan 9 10 751