Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kiểm toán

Được đăng lên bởi hathanh1992-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

A. Các câu hỏi trắc nghiệm
3.1. Những câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành phần của hệ thống KSNB theo COSO

a. Đánh giá rủi ro

c. Giám sát, theo dõi

b. Các chính sách kiểm soát nội bộ

d. Thông tin truyền thông

3.2. Những câu nào sau đây là sai

a. Kiểm soát phát hiện có trước kiểm soát ngăn ngừa
b. Kiểm soát sửa sai có trước kiểm soát ngăn ngừa
c. Kiểm soát ngăn ngừa tương đương với kiểm soát phát hiện
d. Kiểm soát ngăn ngừa có trước kiểm soát phát hiện
3.3. Những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là sai

a. Thái độ của nhà quản lý đối với hệ thống KSNB và hành vi đạo đức có 1 ảnh hưởng không đáng kể
đến hành động, suy nghĩ của nhân viên
b. Một cấu trúc tổ chức phức tạp, không rõ ràng có thể sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp
c. Việc ghi lại (trên giấy) các chính sách và hướng dẫn thực hiện các thủ tục là một trong những công
cụ quan trọng để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức
d. Giám sát là một việc quan trọng trong một tổ chức mà không thể thực hiện báo cáo trách nhiệm
hoặc tổ chức đó quá nhỏ để có thể phân chia chức năng, nhiệm vụ đầu đủ
3.4. Những chức năng kế toán nào sau đây phải được tách biệt để đạt được việc phân chia các chức

năng hiệu quả:
a. Kiểm soát, ghi chép và theo dõi
b. Xét duyệt, ghi chép và bảo quản tài sản
c. Kiểm soát, bảo quản tài sản và xét duyệt
d. Theo dõi, ghi chép và hoạch định

3.5. Các hoạt động sau đây là hoạt động kiểm tra độc lập, ngoại trừ:

a. Lập bảng đối chiếu với ngân hàng
b. Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái
c. Lập bảng cân đối số phát sinh
d. Đánh trước số thứ tự các hoá đơn

3.6. Những thủ tục kiểm soát nào sau đây liên quan đến hoạt động thiết kế và sử dụng chứng từ sổ
sách

a. Khoá tủ giữ các phiếu chi tiền
b. So sánh số tồn kho thực tế và sổ sách
c. Trên mỗi phiếu nhập kho phải có chữ ký của thủ kho
d. Kế toán phải thu được quyền xét duyệt xóa nợ khó đòi nhỏ hơn 5 triệu.
3.7. Trình tự nào sau đây là thích hợp cho quá trình đánh giá rủi ro

a. Nhận dạng nguy cơ, đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, ước tính lợi ích chi phí
b. Xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
c. Đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
d. Ước tính lợi ích chi phí, nhận dạng nguy cơ, xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất
3.8. Hệ thống hiện hành có độ tin cậy ước tính là 90%. Nguy cơ chủ yếu trong hệ thống hiện ...
1
CHƯƠNG 3: KIM SOÁT H THNG THÔNG TIN K TOÁN
A. Các câu hi trc nghim
3.1. Nhng câu nào sau đây không phi là 1 trong 5 thành phn ca h thng KSNB theo COSO
a. Đánh giá ri ro c. Giám sát, theo dõi
b. Các chính sách kim soát ni b d. Thông tin truyn thông
3.2. Nhng câu nào sau đây là sai
a. Kim soát phát hin có trước kim soát ngăn nga
b. Kim soát sa sai có trước kim soát ngăn nga
c. Kim soát ngăn nga tương đương vi kim soát phát hin
d. Kim soát ngăn nga có trước kim soát phát hin
3.3. Nhng câu nào sau đây v môi trường kim soát là sai
a. Thái độ ca nhà qun lý đối vi h thng KSNB và hành vi đạo đức có 1 nh hưởng không đáng k
đến hành động, suy nghĩ ca nhân viên
b. Mt cu trúc t chc phc tp, không rõ ràng có th s đem đến nhiu vn đề phc tp
c. Vic ghi li (trên giy) các chính sách và hướng dn thc hin các th tc là mt trong nhng công
c quan trng để phân chia quyn hn và trách nhi
m ca t chc
d. Giám sát là mt vic quan trng trong mt t chc mà không th thc hin báo cáo trách nhim
hoc t chc đó quá nh để có th phân chia chc năng, nhim v đầu đủ
3.4. Nhng chc năng kế toán nào sau đây phi được tách bit để đạt được vic phân chia
các chc
năng hiu qu:
a. Kim soát, ghi chép và theo dõi
b. Xét duyt, ghi chép và bo qun tài sn
c. Kim soát, bo qun tài sn và xét duyt
d. Theo dõi, ghi chép và hoch định
3.5. Các hot động sau đây là hot động kim tra độc lp, ngoi tr:
a. Lp bng đối chiếu vi ngân hàng
b. Đối chiếu s chi tiết và s cái
c. Lp bng cân đối s phát sinh
d. Đánh trước s th t các hoá đơn
3.6. Nhng th tc kim soát nào sau đây liên quan đến hot động thiết kế và s dng chng t s
sách
a. Khoá t gi các phiếu chi tin
b. So sánh s tn kho thc tế và s sách
c. Trên mi phiếu nhp kho phi có ch ký ca th kho
d. Kế toán phi thu được quyn xét duyt xóa n khó đòi nh hơn 5 triu.
3.7. Trình t nào sau đây là thích hp cho quá trình đánh giá ri ro
a. Nhn dng nguy cơ, đánh giá ri ro và tn tht, xác định th tc kim soát, ước tính li ích chi phí
b. Xác định th tc kim soát, đánh giá ri ro và tn tht, nhn dng nguy cơ, ước tính li ích chi phí
c. Đánh giá ri ro và tn tht, xác định th tc kim soát, nhn dng nguy cơ, ước tính li ích chi phí
d. Ước tính li ích chi phí, nhn dng nguy cơ, xác định th tc kim soát, đ
ánh giá ri ro và tn tht
3.8. H thng hin hành có độ tin cy ước tính là 90%. Nguy cơ ch yếu trong h thng hin hành nếu
xy ra s làm tn tht 30.000.000. Có 2 th tc kim soát để đối phó vi ri ro trên. Th tc A vi chi
phí thiết lp là là 1.000.000 và s gim ri ro xung còn 6%. Th tc B chi phí ước tính là 1.400.000
và gim ri ro xung còn 4%. Nếu thiết lp c 2 th tc kim soát A và B thì chi phí ước tính là
2.200.000 và ri ro s
gim còn 2%. Th tc nào nên được la chn
a. Th tc A c. C 2 th tc A và B
b. Th tc B d. Không thiết lp th tc nào
Trắc nghiệm kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kiểm toán - Người đăng: hathanh1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc nghiệm kiểm toán 9 10 389