Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kiểm toán căn bản

Được đăng lên bởi duong thanh hoa
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây
1. Về khái niệm chung, kiểm tra và kiểm soát là
A. Một khâu trong các CHƯƠNG trình kế hoạch để đưa ra các quyết định
B. Một chức năng của quản lí
C. Một khâu trong quá trình thực hiện kế hoạch và kết quả của nó để điều hòa các mối quan hệ, điều
chỉnh các định mức và mục tiêu tối đa hóa hoạt động
D. Pha đầu vào quan trọng nhất của quản lí
2. Trong quản lí, khái niệm kiểm soát được hiểu là
A. Việc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới về thứ bậc hành chính
B. Việc kiểm tra nội bộ được thực hiện bởi một bộ phận độc lập trong đơn vị
C. Việc soát xét lại các sai phạm để tìm nguyên nhân sửa chữa
D. Soát xét tất cả những dự kiến, những hành vi và những kết quả trong quá trình quản lí nhằm tạo ra
quá trình tự kiểm tra trong quản lí
E. Tất cả các câu trên
3. Kiểm tra của KTNN, các tổ chức và chuyên gia bên ngoài đối với mỗi đơn vị được gọi là
A. Thanh tra
B. Kiểm soát nội bộ
C. Ngoại kiểm
D. Kiểm soát độc lập
4. Trong hình thức kiểm tra trực tiếp của NN, kiểm tra có gắn với các quyết định điều chỉnh, xử lí các sai
phạm được gọi là
A. Kiểm soát nội bộ
B. Kiểm soát độc lập
C. Thanh tra
D. Giám sát
Bài 2. Trả lời đúng sai cho các câu sau, giải thích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Để hoạt động có hiệu quả, người bảo vệ tài sản cũng nên là người phụ trách sổ kế toán
Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán chính là kiểm tra kế toán
Kiểm toán nội bộ và nội kiểm là đồng nghĩa
Khái niệm hiệu quả và hiệu lực là giống nhau
Thực trạng hoạt động tài chính được phản ảnh toàn bộ trong tài liệu kế toán
Kiểm toán độc lập được hình thanh và phát triển gắn liền với kinh tế thị trường
Đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh, kiểm tra thường hướng tới hiệu quả của vốn, lao động và tài
nguyên.
8. Đối với các đơn vị sự nghiệp, kiểm tra thường hướng đến hiệu năng của quản lí thay cho hiệu quả KD
Bài 3. Trả lời các câu hỏi sau đây
1. Trình bày bản chất của kiểm toán và ý nghĩa tác dụng của nó trong nền kinh tế thị trường
2. Đối tượng nào quan tâm đến tình hình tài chính của một công ty? Và ai là người chịu trách nhiệm về
tính trung thực và hợp lí của các báo cáo tài chính của công ty đó.
3. Thế nào là tự kiểm tra trong kế toán. Tự kiểm tra trong kế toán có những hạn chế gì?
4. Trình bày nguyên nhân ra đời của kiểm toán độc lập
5. Nêu sự khác nhau giữa kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính
6. Trình bày chức năng của kiểm toán
Bài 4. Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn câu trả lời thích hợp
1. Kiểm toán có thể...
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây
1. Về khái niệm chung, kiểm tra và kiểm soát là
A. Một khâu trong các CHƯƠNG trình kế hoạch để đưa ra các quyết định
B. Một chức năng của quản lí
C. Một khâu trong quá trình thực hiện kế hoạch và kết quả của nó để điều hòa các mối quan hệ, điều
chỉnh các định mức và mục tiêu tối đa hóa hoạt động
D. Pha đầu vào quan trọng nhất của quản lí
2. Trong quản lí, khái niệm kiểm soát được hiểu là
A. Việc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới về thứ bậc hành chính
B. Việc kiểm tra nội bộ được thực hiện bởi một bộ phận độc lập trong đơn vị
C. Việc soát xét lại các sai phạm để tìm nguyên nhân sửa chữa
D. Soát xét tất cả những dự kiến, những hành vi và những kết quả trong quá trình quản lí nhằm tạo ra
quá trình tự kiểm tra trong quản lí
E. Tất cả các câu trên
3. Kiểm tra của KTNN, các tổ chức và chuyên gia bên ngoài đối với mỗi đơn vị được gọi là
A. Thanh tra
B. Kiểm soát nội bộ
C. Ngoại kiểm
D. Kiểm soát độc lập
4. Trong hình thức kiểm tra trực tiếp của NN, kiểm tra có gắn với các quyết định điều chỉnh, xử lí các sai
phạm được gọi là
A. Kiểm soát nội bộ
B. Kiểm soát độc lập
C. Thanh tra
D. Giám sát
Bài 2. Trả lời đúng sai cho các câu sau, giải thích
1. Để hoạt động có hiệu quả, người bảo vệ tài sản cũng nên là người phụ trách sổ kế toán
2. Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán chính là kiểm tra kế toán
3. Kiểm toán nội bộ và nội kiểm là đồng nghĩa
4. Khái niệm hiệu quả và hiệu lực là giống nhau
5. Thực trạng hoạt động tài chính được phản ảnh toàn bộ trong tài liệu kế toán
6. Kiểm toán độc lập được hình thanh và phát triển gắn liền với kinh tế thị trường
7. Đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh, kiểm tra thường hướng tới hiệu quả của vốn, lao động và tài
nguyên.
8. Đối với các đơn vị sự nghiệp, kiểm tra thường hướng đến hiệu năng của quản lí thay cho hiệu quả KD
Bài 3. Trả lời các câu hỏi sau đây
1. Trình bày bản chất của kiểm toán và ý nghĩa tác dụng của nó trong nền kinh tế thị trường
2. Đối tượng nào quan tâm đến tình hình tài chính của một công ty? Và ai là người chịu trách nhiệm về
tính trung thực và hợp lí của các báo cáo tài chính của công ty đó.
3. Thế nào là tự kiểm tra trong kế toán. Tự kiểm tra trong kế toán có những hạn chế gì?
4. Trình bày nguyên nhân ra đời của kiểm toán độc lập
5. Nêu sự khác nhau giữa kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính
6. Trình bày chức năng của kiểm toán
Bài 4. Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn câu trả lời thích hợp
1. Kiểm toán có thể được khắc họa rõ nét nhất qua các chức năng
A. Soát xét và điều chỉnh hoạt động quả lí
B. Kiểm tra để xử lí vi phạm quản lí
1
Trắc nghiệm kiểm toán căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kiểm toán căn bản - Người đăng: duong thanh hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Trắc nghiệm kiểm toán căn bản 9 10 921