Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi meocon140187
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3436 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán
1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán
a. ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm
b. mua tscđ 50tr, chưa thanh toán
c. nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi)
d. tất cả trg hợp trên
2. Đối tượng của kế toán là:
a. tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S
b. tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và sự vận động của chúng Đ
c. tình hình thực hiện kỷ luật lđộng S
d. tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko ch ỉ có tiền)
3. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong vi ệc d ự kiến kh ả
năng sinh lời và khả năng
thanh toán công nợ
a. ban lãnh đạo
b. các chủ nợ
c. các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)
d. cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)
4. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN
a. hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền s ử dụng đ ất, b ằng
phát minh sáng chế…)

b. DN có thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ
c. chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ
d. Tất cả đều đúng
5. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động nh ư th ế nào?
a. ko biến động
b. thường xuyên biến động
c. giá trị tăng dần
d. giá trị giảm dần
6. KT tài chính có đặc điểm
a. thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ
b. gắn liền với phạm vi toàn DN Đ
c. có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ
d. tất cả đều đúng
7. Các khoản nợ phải thu
a. ko phải là tài sản DN S
b. là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ
c. không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN
d. không chắc chắn là TS của DN
8. KT tài chính có đặc điểm
a. thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S
b. gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt đ ộng S
c. có tính linh hoạt S
d. không câu nào đúng 2

9. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ kt ế phát sinh c ủa k ế
toán
a. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ ph ải thu KH gi ảm)
b. Nviên sử dụng vật dụng văn phòng
c. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc
d. Không có sự kiện nào
10. Thước đo chủ yếu
a. Thước đo lao động ngày công
b. thước đo hiện vật
c. thước đo giá trị
d. cả 3 câu trên
11. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: cơ quan thuế
a. nhà quản lý
b. nhà đầu tư
c. người môi giới
d. không có câu nào
12. Nợ phải trả phát sinh do
a. lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH
b. mua tbị = tiền
c. trả tiền cho ng bán về vật dụng đã mua
d. mua hàng hoá chưa thanh toán
13. Chức năng của KT

a. thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình
hình kinh doanh đến
các đối tg sử dụng thông tin KT
b. điều hành các hđ sx kd tron...
Tr c nghi m Nguyên lý k toán ế
1. Tr ng h p nào sau đây đc ghi vào s k toán ườ ế
a. ký hđ thuê nhà x ng đ sx. gtr hđ 20tr/năm ưở
b. mua tscđ 50tr, ch a thanh toán ư
c. nh n đc l nh chi ti n ph c v ti p khách c a dn 5tr (ti n ch a chi) ế ư
d. t t c trg h p trên
2. Đ i t ng c a k toán là: ượ ế
a. tình hình th tr ng, tình hình c nh tranh S ườ
b. tài s n, ngu n v n hình thành ts dn và s v n đ ng c a chúng Đ
c. tình hình th c hi n k lu t lđ ng S
d. tình hình thu chi ti n m t (Đ mà ch a đ , đtg k toán ko ch có ti n) ư ế
3. Nhóm nào sau đây s d ng thông tin k toán trong vi c d ki n kh ế ế
năng sinh l i và kh năng
thanh toán công n
a. ban lãnh đ o
b. các ch n
c. các nhà đ u t (quan tâm l i nhu n) ư
d. c quan thu (quan tâm l i nhu n) ơ ế
4. Đ c đi m c a tài s n trong 1 DN
a. h u hình ho c vô hình Đ (Tài s n: MMTB, quy n s d ng đ t, b ng
phát minh sáng ch …) ế
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán - Người đăng: meocon140187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Trắc nghiệm nguyên lý kế toán 9 10 415