Ktl-icon-tai-lieu

Trac Nghiem Thanh Toan Quoc Te

Được đăng lên bởi ha-nguyen1282
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề số 1
Đề thi : Thanh toán quốc tế.
Sinh viên được tham khảo tài liệu.
Thời gian : 75 phút.Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Thị trường ngoại hối là nơi giao dịch các loại tài sản, gồm :
A. Ngoại tệ.
B. Ngoại tệ, vàng.
C. Ngoại tệ, vàng, và chứng từ có giá bằng ngoại tệ.
D. Tài sản tài chính.Câu 2. Trong giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối, ngân hàng mua .... và bán .... trong tỷ giá
được yết.
A. Đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá.
B. Đồng tiền định giá, đồng tiền yết giá.
C. Đồng tiền định giá, đồng tiền định giá.
D. Đồng tiền yết giá, đồng tiền yết giá.Câu 3. Thành viên eurozone hiện nay gồm :
A. 17/27 quốc gia thuộc liên minh Châu âu.
B. 17/28 quốc gia thuộc liên minh Châu âu.
C. Một số quốc gia thuộc liên minh Châu âu.
D. Tất cả các quốc gia thuộc liên minh Châu âu.Câu 4. Trong cặp tiền tệ GBP/EUR :
A. GBP đóng vai trò đồng tiền yết giá của EUR trên thị trường ngoại hối Việt nam.
B. GBP đóng vai trò đồng tiền yết giá của EUR trên thị trường ngoại hối Anh quốc.
C. GBP đóng vai trò đồng tiền yết giá của EUR trên thị trường ngoại hối toàn cầu.
D. A và B đúng.Câu 5. Giả định trên thị trường ngoại hối Việt nam, tỷ giá giao ngay VND/USD = 21.302 - 21.305.
A. Ngân hàng mua USD với giá 21.302.
B. Tỷ giá giao ngay USD/VND = 1/21.302 - 1/21.305
C. Tỷ giá giao ngay USD/VND = 21.302 - 21.305
D. A và C đúng.Câu 6. Các thông số trên thị trường ngoại hối : S(VND/USD) = 20.980 - 20.985; S(JPY/USD) =
70,100 - 70,102.
A. Tỷ giá mua giao ngay JPY của ngân hàng là 299,28VND.
B. Tỷ giá bán giao ngay JPY của ngân hàng là 299,35VND.
C. A và B đúng.
D. A và B sai.Câu 7. Các thông số trên thị trường ngoại hối : S(JPY/USD) = 70,100 - 70,102; Điểm kỳ hạn 15
ngày P(JPY/USD) = 7 - 3
A. Tỷ giá mua kỳ hạn 15 ngày là 70,107.
B. Tỷ giá mua kỳ hạn 15 ngày là 70,093.

C. Tỷ giá bán kỳ hạn 15 ngày là 70,105.
D. Không có thông tin lãi suất của 2 đồng tiền nên không xác định được tỷ giá kỳ hạn.Câu 8. Với khoản phí quyền chọn là 10.000.000đ. Doanh nghiệp mua quyền chọn kiểu Châu âu
mua 100.000USD kỳ hạn 30 ngày với giá thực hiện 21.305đ. Giá giao ngay của USD trên thị
trường vào ngày đáo hạn là 21.300 thì doanh nghiệp lỗ :
A. 500.000đ.
B. 10.500.000đ.
C. 10.000.000đ.
D. Tất cả đều sai.Câu 9. Để xác định giá trị tương lai của các đồng tiền khi tính tỷ giá kỳ hạn trong thanh toán quốc tế
theo lãi suất nên sử dụng :
A. Cách tính lãi kép.
B. Cách tính lãi đơn.
C. Cách tính lãi đơn hay lãi kép không quan trọng vì tỷ giá kỳ hạn là kết quả...
Đề s 1
Đề thi : Thanh toán quc tế.
Sinh viên được tham kho tài liu.
Thi gian : 75 phút.
!
Chn câu tr li đúng nht.
Câu 1. Th trường ngoi hi là nơi giao dch các loi tài sn, gm :
A. Ngoi t.
B. Ngoi t, vàng.
C. Ngoi t, vàng, và chng t có giá bng ngoi t.
D. Tài sn tài chính.
!
Câu 2. Trong giao dch tin t trên th trường ngoi hi, ngân hàng mua .... và bán .... trong t giá
được yết.
A. Đồng tin yết giá, đồng tin định giá.
B. Đồng tin định giá, đồng tin yết giá.
C. Đồng tin định giá, đồng tin định giá.
D. Đồng tin yết giá, đồng tin yết giá.
!
Câu 3. Thành viên eurozone hin nay gm :
A. 17/27 quc gia thuc liên minh Châu âu.
B. 17/28 quc gia thuc liên minh Châu âu.
C. Mt s quc gia thuc liên minh Châu âu.
D. Tt c các quc gia thuc liên minh Châu âu.
!
Câu 4. Trong cp tin t GBP/EUR :
A. GBP đóng vai trò đồng tin yết giá ca EUR trên th trường ngoi hi Vit nam.
B. GBP đóng vai trò đồng tin yết giá ca EUR trên th trường ngoi hi Anh quc.
C. GBP đóng vai trò đồng tin yết giá ca EUR trên th trường ngoi hi toàn cu.
D. A và B đúng.
!
Câu 5. Gi định trên th trường ngoi hi Vit nam, t giá giao ngay VND/USD = 21.302 - 21.305.
A. Ngân hàng mua USD vi giá 21.302.
B. T giá giao ngay USD/VND = 1/21.302 - 1/21.305
C. T giá giao ngay USD/VND = 21.302 - 21.305
D. A và C đúng.
!
Câu 6. Các thông s trên th trường ngoi hi : S(VND/USD) = 20.980 - 20.985; S(JPY/USD) =
70,100 - 70,102.
A. T giá mua giao ngay JPY ca ngân hàng là 299,28VND.
B. T giá bán giao ngay JPY ca ngân hàng là 299,35VND.
C. A và B đúng.
D. A và B sai.
!
Câu 7. Các thông s trên th trường ngoi hi : S(JPY/USD) = 70,100 - 70,102; Đim k hn 15
ngày P(JPY/USD) = 7 - 3
A. T giá mua k hn 15 ngày là 70,107.
B. T giá mua k hn 15 ngày là 70,093.
Trac Nghiem Thanh Toan Quoc Te - Trang 2
Trac Nghiem Thanh Toan Quoc Te - Người đăng: ha-nguyen1282
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trac Nghiem Thanh Toan Quoc Te 9 10 48