Ktl-icon-tai-lieu

Trình tự in sổ kế toán năm

Được đăng lên bởi Sói Hoang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÌNH TỰ IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN NĂM
Chuẩn bị trước khi in
 Kiểm tra soát lỗi chứng từ (Trong phần tiện ích)
 Kiểm tra chênh lệch tiền nhập và bút toán (Trong phần tiện ích)
 Kiểm tra chênh lệch doanh thu và tiền bán (Trong phần tiện ích)
 Kiểm tra chênh lệch tiền vốn và bút toán (Trong phần tiện ích)
 Cập nhật số hoá đơn GTGT vào chứng từ gốc (Trong phần tiện ích)
 Đánh lại số thứ tự chứng từ (Trong phần tiện ích) từng tháng 1, bắt đầu từ số 1
 Đối chiếu số liệu của bảng cân đối tài khoản trên máy với Bảng cân đối tài khoản trên
báo cáo tài chính đã nộp.
 Gõ tên người nhận tiền, nộp tiền trên phiếu thu chi (Hỏi quản lý)
 Vào phiếu kế toán, lọc toàn bộ phiếu hạch toán các ngày lễ, tết (1.1, giỗ tổ, 30.4, 1.5,
2.9, tết âm lịch), nếu có phải hỏi quản lý để sửa thành ngày khác. Sửa tháng nào phải
đánh lại số thứ tự phiếu chi tháng đó.
 Kiểm tra lại 1 lượt từng tháng đề phòng trường hợp có phiếu thu, chi trống trong quá
trình gõ tên
 In phiếu thu, chi (In 2 liên, bấm in liên tục từng tháng 1)
 Cắt, dán lên file chứng từ, kiểm tra các sai sót phát hiện được
 Lên bảng tổng hợp số phiếu thu, chi trên máy, sau đó đối chiếu với số phiếu thu đã dán
trên file
 In bảng kê nhập mua, xuất bán (Hàng hoá/ Phiếu nhập (xuất)/ In bảng kê), phiếu phập
khẩu, in bảng kê phiếu tăng kế toán khác, phiếu tài sản, phiếu dịch vụ (Hỏi lại quản lý
xem cần in những bảng kê nào). Check bảng kê nhập, xuất với hoá đơn chứng từ (tên
hàng, số lượng, đơn giá, ngày hoá đơn nhập không trước ngày nhập, ngày hoá đơn bán
khớp đúng với ngày xuất, giải thích các phiếu lệch), check các bảng kê phiếu kế toán
khác, phiếu tăng tài sản phiếu doanh thu dịch vụ với hoá đơn còn lại (Mục đích của việc
check này là để đảm bảo cho việc hàng hoá được nhập xuất đúng, hoá đơn đủ, được để
đúng tháng hạch toán) Sau đó chỉnh chỉnh sửa các sai sót nếu có
 Xoá số hoá đơn trên các phiếu nhập, Xuất, xoá các diễn giải bất thường (cả trên diễn giải
chung và trên phần bút toán
 Chuyển toàn bộ các phiếu nhập chỉ kê thuế mà không nhập hàng sang phiếu kế toán
khác. Sau đó đánh lại số thứ tự .
 In phiếu nhập kho (phiếu nhập khẩu), xuất kho (xuất sử dụng), chú ý in từng tháng 1 (Có
thể làm việc này sau khi in sổ cũng được)
 Kiểm tra lại phần diễn giải trên phiếu dịch vụ, xoá số hoá đơn nếu cần.

Tµi liÖu lu hµnh néi bé Hoµng Th¾ng

1

Cách in
Chọn ngày tháng in sổ ( tốt nhất hỏi người quản lý)
Phô tô 1 Bảng cân đối tài khoản (BCĐTK) trên báo cáo tài chính đã nộp để làm cơ sở đối
chiếu trong quá trình in sổ. Nếu bả...
TRÌNH TỰ IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN NĂM
Chuẩn bị trước khi in
Kiểm tra soát lỗi chứng từ (Trong phần tiện ích)
Kiểm tra chênh lệch tiền nhập và bút toán (Trong phần tiện ích)
Kiểm tra chênh lệch doanh thu và tiền bán (Trong phần tiện ích)
Kiểm tra chênh lệch tiền vốn và bút toán (Trong phần tiện ích)
Cập nhật số hoá đơn GTGT vào chứng từ gốc (Trong phần tiện ích)
Đánh lại số thứ tự chứng từ (Trong phần tiện ích) từng tháng 1, bắt đầu từ số 1
Đối chiếu số liệu của bảng cân đối tài khoản trên máy với Bảng cân đối tài khoản trên
báo cáo tài chính đã nộp.
Gõ tên người nhận tiền, nộp tiền trên phiếu thu chi (Hỏi quản lý)
Vào phiếu kế toán, lọc toàn bộ phiếu hạch toán các ngày lễ, tết (1.1, giỗ tổ, 30.4, 1.5,
2.9, tết âm lịch), nếu phải hỏi quản để sửa thành ngày khác. Sửa tháng nào phải
đánh lại số thứ tự phiếu chi tháng đó.
Kiểm tra lại 1 lượt từng tháng đề phòng trường hợp phiếu thu, chi trống trong quá
trình gõ tên
In phiếu thu, chi (In 2 liên, bấm in liên tục từng tháng 1)
Cắt, dán lên file chứng từ, kiểm tra các sai sót phát hiện được
Lên bảng tổng hợp số phiếu thu, chi trên máy, sau đó đối chiếu với số phiếu thu đã dán
trên file
In bảng nhập mua, xuất bán (Hàng hoá/ Phiếu nhập (xuất)/ In bảng kê), phiếu phập
khẩu, in bảng phiếu tăng kế toán khác, phiếu tài sản, phiếu dịch vụ (Hỏi lại quản
xem cần in những bảng nào). Check bảng nhập, xuất với hoá đơn chứng từ (tên
hàng, số lượng, đơn giá, ngày hoá đơn nhập không trước ngày nhập, ngày hoá đơn bán
khớp đúng với ngày xuất, giải thích các phiếu lệch), check các bảng phiếu kế toán
khác, phiếu tăng tài sản phiếu doanh thu dịch vụ với hoá đơn còn lại (Mục đích của việc
check này để đảm bảo cho việc hàng hoá được nhập xuất đúng, hoá đơn đủ, được để
đúng tháng hạch toán) Sau đó chỉnh chỉnh sửa các sai sót nếu có
Xoá số hoá đơn trên các phiếu nhập, Xuất, xoá các diễn giải bất thường (cả trên diễn giải
chung và trên phần bút toán
Chuyển toàn bộ các phiếu nhập chỉ thuế không nhập hàng sang phiếu kế toán
khác. Sau đó đánh lại số thứ tự .
In phiếu nhập kho (phiếu nhập khẩu), xuất kho (xuất sử dụng), chú ý in từng tháng 1 (Có
thể làm việc này sau khi in sổ cũng được)
Kiểm tra lại phần diễn giải trên phiếu dịch vụ, xoá số hoá đơn nếu cần.
Tµi liÖu lu hµnh néi bé Hoµng Th¾ng 1
Trình tự in sổ kế toán năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình tự in sổ kế toán năm - Người đăng: Sói Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trình tự in sổ kế toán năm 9 10 857