Ktl-icon-tai-lieu

TRỌN BỘ BÀI TẬP CÓ BÀI GIẢI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1938 lần   |   Lượt tải: 14 lần
xPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Thầy Tú)
CHƯƠNG 3:
Bài 1 (trang 83)
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chỉ tiêu
∑Gía trị sản xuất
Số lao động tham
gia sx bình quân
∑Số ngày tham gia
sản xuất
∑Số giờ tham gia
sản xuất
Số ngày làm việc
bình quân 1 CN
Số giờ làm việc
bình quân ngày
Năng suất LĐ bình
quân năm
NSLĐ bình quân
ngày
NSLĐ bình quân
giờ

Chênh lệch
Mức
Tỷ lệ %
c
d

Ký
hiệu

Đơn vị
tính

Kỳ gốc
a

Kỳ phân tích
b

G0

Triệu
đồng

85.000

95.800

10.800

12,706

L

Người

550

620

70

12,727

N

Ngày

143.000

167.400

24.400

17,063

G

Giờ

1.144.000

1.372.680

228.680

19,989

n

Ngày

260

270

10

3,8462

g

Giờ

8

8,2

0,2

2,5

W

154,54545

154,51613

-0,02933 -0,01941

Wn

0,5944

0,57228

-0,02212 -3,72198

Wg

0,0743

0,0698

-0,00451 -6,07022

5 = 3/2
6 = 4/3
7=½
8 = 1/3
9=1/4
c=b–a
d = [(b/a)*100] – 100
b) Viết phương trình Năng suất lao động bình quân năm
Năng suất lao động bình quân năm bị ảnh hưởng bởi 3 nhân tố (lưu ý: nhân
tố số lượng đứng trước nhân tố chất lượng)
+ Số ngày làm việc bình quân 1 CN
+ Số giờ làm việc bình quân ngày
+ NSLĐ bình quân giờ
Ta có: W = G0/L ≈ G0/G * G/N * N/L
= Wg * g * n
=> W = n * g * Wg
c) Biến Năng suất lao động bình quân năm do hưởng bởi 3 nhân tố
+ Số ngày làm việc bình quân 1 CN
+ Số giờ làm việc bình quân ngày
Lê Nguyễn Thuỳ Dung

Trang 1

+ NSLĐ bình quân giờ
W0 = n0 * g0 * Wg0
= 260 * 8 * 0,0743 = 154,5455
W1 = n1 * g1 * Wg1
= 270 * 8,2 * 0,0698 = 154,5161
=> ∆W = W1 - W0 = 154,5455 – 154,5161 = -0,02933
Xét các nhân tố ảnh hưởng
1) Ảnh hưởng của số ngày làm việc bình quân 1 công nhân (n)
Wn = n1 * g0 * Wg0 = 270 * 8 * 0,0743 = 160,4895
=> ∆ Wn = Wn - W0 = 160,4895 – 154,5455 = 5,944
2) Ảnh hưởng của nhân tố số giờ làm việc bình quân ngày (g)
Wg = n1 * g1 * Wg0 = 270 * 8,2 * 0,0743 = 164,5017
=> ∆ Wg = Wg – Wn = 164,5017– 160,4895= 4,01224
3) Ảnh hưởng của NSLĐ bình quân giờ (Wg)
WWg = n1 * g1 * Wg1 = 154,5161
=> ∆ WWg = Wwg – Wg = 154,5161 - 164,5017 = - 9,98562
Ta có:
∑∆W = ∆ Wn + ∆ Wg + ∆ WWg = 5,944 + 4,01224+ (-9,98562) = -0,02933
 Nhận xét:
Năng suất lao động bình quân năm nay giảm 0,02933 so với năm trước do
ảnh hưởng của 3 nhân tố sau:
- Do Số ngày làm việc bình quân 1 CN năm nay tăng 10ngày so với năm
trước làm cho năng suất lao động năm nay tăng 5,944
- Do Số giờ làm việc bình quân ngày năm nay tăng 0,2 giờ so với năm trước
làm cho năng suất lao động năm nay tăng 4,01224
- Do NSLĐ bình quân giờ năm nay giảm 0,00451 so với năm trước làm cho
năng suất lao động năm nay giảm 9,98562
Vậy: Nhân tố NS...
xPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Thầy Tú)
CHƯƠNG 3:
Bài 1 (trang 83)
Stt Chỉ tiêu
hiệu
Đơn vị
tính
Kỳ gốc
a
Kỳ phân tích
b
Chênh lệch
Mức
c
Tỷ lệ %
d
1 ∑Gía trị sản xuất G0
Triệu
đồng
85.000 95.800 10.800 12,706
2
Số lao động tham
gia sx bình quân
L Người 550 620 70 12,727
3
∑Số ngày tham gia
sản xuất
N Ngày 143.000 167.400 24.400 17,063
4
∑Số giờ tham gia
sản xuất
G Giờ 1.144.000 1.372.680 228.680 19,989
5
Số ngày làm việc
bình quân 1 CN
n Ngày 260 270 10 3,8462
6
Số giờ làm việc
bình quân ngày
g Giờ 8 8,2 0,2 2,5
7
Năng suất LĐ bình
quân năm
W 154,54545 154,51613 -0,02933 -0,01941
8
NSLĐ bình quân
ngày
Wn 0,5944 0,57228 -0,02212 -3,72198
9
NSLĐ bình quân
giờ
Wg 0,0743 0,0698 -0,00451 -6,07022
5 = 3/2
6 = 4/3
7 = ½
8 = 1/3
9=1/4
c = b – a
d = [(b/a)*100] – 100
b) Viết phương trình Năng suất lao động bình quân năm
Năng suất lao động bình quân năm bị ảnh hưởng bởi 3 nhân tố (lưu ý: nhân
tố số lượng đứng trước nhân tố chất lượng)
+ Số ngày làm việc bình quân 1 CN
+ Số giờ làm việc bình quân ngày
+ NSLĐ bình quân giờ
Ta có: W = G0/L ≈ G0/G * G/N * N/L
= Wg * g * n
=> W = n * g * Wg
c) Biến Năng suất lao động bình quân năm do hưởng bởi 3 nhân tố
+ Số ngày làm việc bình quân 1 CN
+ Số giờ làm việc bình quân ngày
Lê Nguy n Thuỳ Dung Trang 1
TRỌN BỘ BÀI TẬP CÓ BÀI GIẢI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRỌN BỘ BÀI TẬP CÓ BÀI GIẢI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TRỌN BỘ BÀI TẬP CÓ BÀI GIẢI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 10 726