Ktl-icon-tai-lieu

trường hợp đồng dạng thứ 2

Được đăng lên bởi Hồng Nhung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bàitoán
D

Cho∆ABCvà∆DEFcókíchthướcnhưtronghìnhsau:

- So sánh cáctỉsốvà

AB
DE

0
60

A

AC
DF

4

60

3

0

B

-Đocác đoạn thẳng BC và EF. Tính tỉsố

BC
- Sosánh với các tỉ số trênEF
và dự đoán sự đồng
dạng của 2 tam giác ABC và DEF.

6

8

F

CE

0

1

2

3

4

5
0

61

72

83

94

105

6

7

1.Định lí:

Nếuhaicạnh của tam giác này tỉ lệvớihaicạnh của tam giác kiavàhaigóc tạo bởi các cặp
cạnh đó bằng nhauthìhaitam giác đồng dạng.

1.Địnhlí:(sgk/75)

Hướngchứngminh:

ΔABC

M
B’

NC’

B

C

Dựng∆AMN
↓
Chứngminh ∆AMN =

ΔA' B' C '

↓

S

ΔA' B' C '

A’

S

KL

S

GT

AA’

ΔABC , ΔA' B ' C '
A' B ' A' C ' ˆ ˆ
=
, A = A'
AB
AC

∆ABC

ΔA'(c-g-c)
B' C '

ΔABC

B’

C’

?1

Cho ∆ABCvà∆DEFcó:

D

A
0
60
8
4

B

60

0

6

3

C

E

F

?2
Hãychỉ
ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau trong các hình sau :

E
Q
A
2

70

0

3

ạn g
Đồngd

C

3
70

0
75

0

D

6

F

P

S

B

4

∆ABC∆DEFvì:

AB AC 1
=
=
DE DF 2

o
ˆ
ˆ
, A = B =70

R
5

?

Haitamgiácsaucóđồngdạnghaykhông?

M
I
6
2
50

K

0

50

4

L

N

12

0

P

?3

0
a)Vẽ tam giác ABC có BAC = 50 , AB=5cm, AC = 7,5cm

b) Lấy trên cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, Esao cho: AD = 3cm,AE=2cm.
Hai tam giácAEDvàABCcó đồng dạng với nhau không? Vì sao?

y

7,
5

C

EE

22
50
A

A

50
0

0


D
D

3 3

5


B

x

y

Giải

C



7,
5

Xét∆AED vµ ∆ABCcã:

E


2

0


D

3

5

=>

AD
3
2
=
=
AC 7,5 5

∆AED

∆ABC

(c-g-c)

S

AE 2
=
AB 5
Góc A chung

A

50


B

Nêu sự giống và khác nhau giữa trường hợp đồng dạng thứ hai với trường hợp bằng nhau
thứ hai(c-g-c) của hai tam giác?

Giống:Đềuxétđếnđiềukiệnhaicạnhvàgócxengiữa.

Khácnhau:
Trườnghợpđồngdạngthứhai

Trườnghợpbằngnhauthứhai(c.g.c)

Haicạnhcủatamgiácnàytỉlệvớihaicạnhcủatam

Haicạnhcủatamgiácnàybằnghaicạnhcủata

giáckia.

mgiáckia.

x

Hướngdẫnbài32/sgk.77:

B

Chohìnhvẽ:
16

A
5

I
O
8

C

D

10

a)ChứngminhhaitamgiácOCBvàOADđồngdạng.

GócOchung;tínhtỉsố;

OC
OA

OB
OD

b)ChứngminhrằnghaitamgiácIABvàICDcócácgócbằngnhautừngđôimột:
Xétcáccặpgóc: IABvàICD; AIBvàCID; IBAvàIDC.

y

Hướngdẫnvềnhà:

1)Họcthuộcđịnhlí,xemlạicáchchứngminhđịnhlí.
2)Làmbàitập: 33,34(tr77-SGK)
36,37(tr72,73-SBT)

...
Cho∆ABCvà∆DEFchthướcnhưtronghìnhsau:
A
B
C
4 3
60
0
D
E
F
8
6
60
0
0
1
2
3
4
9
8
7
6
5
10
- So sánh cáctỉsốvà
AB
DE
AC
DF
-Đocác đoạn thẳng BC và EF. Tính tỉsố
- Sosánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng
dạng của 2 tam giác ABC và DEF.
EF
BC
Bàitn
0
1
2
3
4
7
6
5
trường hợp đồng dạng thứ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trường hợp đồng dạng thứ 2 - Người đăng: Hồng Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
trường hợp đồng dạng thứ 2 9 10 668