Ktl-icon-tai-lieu

TT Thẩm duyệt PCCC

Được đăng lên bởi hoaimy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH……………….
SỞ XÂY DỰNG
Số :

/SXD-ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày…… tháng… năm 2011

V/v: Đề nghị thẩm duyệt về
PCCC công trình …………….

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh………………
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh
v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình………………………………….;
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh………………………………………………
Đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh……….. thẩm duyệt về
PCCC cho công trình ………………………………………………………………
- Thuộc dự án: ………………………………………………………………
- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………….
- Danh mục hồ sơ trình thẩm duyệt thiết kế bản vẽ thi công và thiết bị
phòng cháy chữa cháy gồm:
+ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh v/v phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình…………………………………………...;
+ Thuyết minh thiết kế hệ thống PCCC.
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
+ Dự toán xây dựng các hạng mục công trình.
+ Các văn bản liên quan khác.
Sở Xây dựng……..kính đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh
……… xem xét thẩm duyệt PCCC cho công trình ………………………………...

Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Ban QLDA….;
- Lưu: VT,

Nguyễn Văn A

...
UBND TỈNH………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /SXD-ĐTXD ……….., ngày…… tháng… năm 2011
Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh………………
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh
v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình………………………………….;
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh………………………………………………
Đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh……….. thẩm duyệt về
PCCC cho công trình ………………………………………………………………
- Thuộc dự án: ………………………………………………………………
- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………….
- Danh mục hồ trình thẩm duyệt thiết kế bản vẽ thi công thiết bị
phòng cháy chữa cháy gồm:
+ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh v/v phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình…………………………………………...;
+ Thuyết minh thiết kế hệ thống PCCC.
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
+ Dự toán xây dựng các hạng mục công trình.
+ Các văn bản liên quan khác.
Sở Xây dựng……..kính đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh
……… xem xét thẩm duyệt PCCC cho công trình ………………………………...
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Ban QLDA….;
- Lưu: VT,
Nguyễn Văn A
V/v: Đề nghị thẩm duyệt về
PCCC công trình …………….
TT Thẩm duyệt PCCC - Người đăng: hoaimy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TT Thẩm duyệt PCCC 9 10 733