Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển điện tử

Được đăng lên bởi dodanglam92
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A
Absorber :Thiết bị hấp thụ năng lượng
Absorbtion: Sự hấp thụ
Alternating current : Dòng điện xoay chiều
Acoustics :(Thuộc) Âm thanh, âm học
Adaptor : Đầu đọc tiếng, bộ nắn điện
Analogue-to-digital converter :Mô hình biến
đổi quang điện
Address bus :(Thanh dẫn) Thanh địa chỉ,buýt
địa chỉ
Advanced Television : Tiến bộ trong truyền
hình
Aerial : Anten
Audio frequency :Tần số âm thang, âm tần
Align : xếp thẳng hàng,ngắm hướng
Amplitude-modulated : Điều chỉnh biên độ
Ammeter :Ampe kế
Amplification : Sự khuyếch đại
Amplifier :Bộ khuyếch đại,mạch khuyếch đại
Amplify :Khuyếch đại,tăng cường
Amplitude:Biên độ, độ rộng, độ lớn,tầm hoạt
động
Analog :Tương tự,mô hình,liên biến
Tone : Âm ,tiếng
Gate: Cổng,cửa
Answerphone :Máy điện thoại tự động ghi lại
lời nói của người gọi
Aquadag :Lớp than chì (trong ống điện tử)
Arithmetic and logic operation :Sự điều khiển
bằng toàn và lý luận học
Array :Giàn,mạng,mảng,chuổi,hệ
Assembly line :Sự lắp ráp đường dẫn
Attenuate :Tắt dần,suy giảm,yếu dần
Attenuator:Bộ suy giảm
Audible :Nghe được,nghw rõ
Audio amplifter :Bộ khuyếch đại âm thanh
Audio frequency :Tần số âm thanh
Audio-visual : âm thanh nhìn được
Avionics : Điện tử học hàng không,thiết bị địên
tử hàng không

B
Back-up : Sự sao chép (dự trữ)
Balance-control : Điều chỉnh cho cân bằng
Balance Wheel :Bánh cân bằng,bánh xe quả lắc
Band width :Dãy tần số rộng
Base : Nền,
Base station :Trạm đo chuẩn
Bass :Giọng trầm (đất sét rắn)
Battery :Pin
Battery charger :Bộ nạp điện cho acquy
Baud : đợn vị tốc độ điện báo
Beam :búp (anten)

Bias : Độ nghiên, độ dốc,sự xê dịch,thiên áp
Binary : đôi,nhị phân,theo cơ số 2,2 thành phần
Binary digit :Chữ số nhị phân
Bipolar transistor :Transistor lưởng cực
Bistable :Có 2 trạng thái bền,2 trạng thái ổn
địng,lưỡng bền
Bit : Số nhị phân
Blank :khoảng trắng
Block Diagram : Sơ đồ khối
Body scanner :Bộ phận quét
Braid : Dây bện lại
Bridge : Cầu đo
Bridge rectifier :Bộ chỉnh lưu kiểu cầu
Brightness : Độ sáng, độ chói
Brilliance : Độ chói
Broadcasting :Sự phát thanh,sự truyền hình
Broadcast quality : Chất lượng truyền hình
Buffer :Bộ đệm, giảm âm
Burglar alarm : Máy báo trộm
Burst :Sự nổ,sự tăng đột ngột,sự tăng quá
mức,(chớp tín hiệu,khối tín hiệu)
Button : nút nhấn
Buzzer :Máy con ve

C
Cable :Dây cáp điện
Cable television :Cáp truyền hình
Cabling :Sự buộc dây cáp,sự đặt cáp
CAD (computer aided design) sự thiết kế có sử
dụng máy tính
Cadmium :nguyên tố cadini
Calculator :Máy tính,dụng cụ tính toán
Camcorder : Máy quay phim xách tay
Capacitance : Điện d...
A
Absorber :Thiết b hp th năng lượng
Absorbtion: S hp th
Alternating current : Dòng đin xoay chiu
Acoustics :(Thuc) Âm thanh, âm hc
Adaptor : Đầu đọc tiếng, b nn đin
Analogue-to-digital converter :Mô nh biến
đổi quang đin
Address bus :(Thanh dẫn) Thanh địa ch,bt
địa ch
Advanced Television : Tiến b trong truyn
hình
Aerial : Anten
Audio frequency :Tn s âm thang, âm tn
Align : xếp thng hàng,ngm hướng
Amplitude-modulated : Điu chnh biên độ
Ammeter :Ampe kế
Amplification : S khuyếch đại
Amplifier :B khuyếch đại,mạch khuyếch đại
Amplify :Khuyếch đại,tăng cường
Amplitude:Biên độ, độ rng, độ ln,tm hot
động
Analog :Tương t,mô hình,liên biến
Tone : Âm ,tiếng
Gate: Cng,cửa
Answerphone :Máy đin thoại t động ghi lại
lời nói của người gọi
Aquadag :Lp than c (trong ng đin t)
Arithmetic and logic operation :S điu khin
bng toàn và lý lun hc
Array :Giàn,mng,mảng,chuổi,h
Assembly line :S lp ráp đường dn
Attenuate :Tt dn,suy gim,yếu dn
Attenuator:B suy gim
Audible :Nghe được,nghw rõ
Audio amplifter :B khuyếch đại âm thanh
Audio frequency :Tn s âm thanh
Audio-visual : âm thanh nhìn được
Avionics : Đin t hc hàng không,thiết b đên
t hàng không
B
Back-up : S sao chép (d tr)
Balance-control : Điu chnh cho cân bng
Balance Wheel :Bánhn bng,bánh xe qu lc
Band width :Dãy tn s rng
Base : Nn,
Base station :Trm đo chun
Bass :Ging trm (đất sét rn)
Battery :Pin
Battery charger :B np đin cho acquy
Baud : đợn v tc độ đin báo
Beam :búp (anten)
Bias : Độ nghiên, độ dc,s dch,thiên áp
Binary : đôi,nh phân,theo cơ s 2,2 thành phn
Binary digit :Ch s nh phân
Bipolar transistor :Transistor lưởng cc
Bistable :Có 2 trng thái bền,2 trng thái n
địng,lưỡng bn
Bit : S nh phân
Blank :khoảng trng
Block Diagram : Sơ đồ khối
Body scanner :B phn quét
Braid : Dây bn lại
Bridge : Cầu đo
Bridge rectifier :B chnh lưu kiu cu
Brightness : Độ sáng, độ chói
Brilliance : Độ chói
Broadcasting :S phát thanh,s truyn hình
Broadcast quality : Cht lượng truyn hình
Buffer :B đệm, gim âm
Burglar alarm : Máy báo trm
Burst :S n,s tăng đột ngột,s tăng quá
mc,(chp tín hiu,khối tín hiu)
Button : nút nhn
Buzzer :Máy con ve
C
Cable :Dây cáp đin
Cable television :Cáp truyn hình
Cabling :S buc dây cáp,s đặt cáp
CAD (computer aided design) s thiết kế có s
dng máy tính
Cadmium :nguyên t cadini
Calculator :Máy tính,dng c tính toán
Camcorder : Máy quay phim xách tay
Capacitance : Đin dung
Capacitor : T đin
Carrier wave :Sóng ngn
Cathode :Cc âm
CRO(Cathode ray oscilloscope) :Máy hin sng
loại tia đin t
CRT(Cathode ray tube) : Ống tia catot
Cell :pin.acquy, Tế bào quang đin
Cellphone :Máy đin thoại
Cellular phone : Mng đin thoại
Central processing unit :B x trung
tâm,khối x lý trung tâm
Ceramic :Gm
Channel :Kênh
Characteristics : Đường đặt tuyến
Charge :S np đin
Chip :Vi mch (H trí khôn nhân tạo)
Chip count : Dung chip tính toán
Circuit : Mch sơ đồ
Circuit diagram : Sơ đồ mạch
Circuitry :Sơ đồ đin,s b trí sơ đồ đin,s lp
đặt sơ đồ đin
Từ điển điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển điện tử - Người đăng: dodanglam92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Từ điển điện tử 9 10 254