Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU

TUYỂN TẬP BÀI TẬP MÔN
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1

MỤC LỤC

Bài số 1 : ........................................................................................................3
Bài số 3 : Tại doanh nghiệp HC có các nghiệp vụ thu- chi tiền gửi ngân hàng
qua ngân hàng công thương thành phố trong tháng 1/N như sau:..................6
Bài số 4...........................................................................................................7
Bài số 5 : Tại doanh nghiệp Phương Đông có các tài liệu sau ......................8
Bài số 7 : Tại Doanh nghiệp sản xuất HN có các tài liệu sau: (ĐVT: 1000đ)
........................................................................................................................9
Bài số 9.........................................................................................................11
Bài số 10.......................................................................................................12
- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg..................................................................................................................... 13
Yêu cầu:.................................................................................................................................................... 18
Yêu cầu:.................................................................................................................................................... 19
Cộng:................................................................................................................................................. 35
Bài tập thực hành .............................................................................................................................. 36
II. Giá trị SPDD đánh giá theo CPNVLTT: đầu tháng: 240.000 ; cuối tháng : 1.260.000............... 38

Bài số 1.........................................................................................................38
Bài số 5 ..................................................................................................................................................... 42
Bài số 6 ..................................................................................................................................................... 43
Bài số 8 ..................................................................................................................................................... 45
Ở doanh nghiệp HX có tình hình sau: (doanh nghiệp áp dụng ph...
TÀI LIU
TUYN TP BÀI TP MÔN
K TOÁN TÀI CHÍNH
1
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính 9 10 254