Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng kiến thức đã có kết hợp tự thu thập thêm các tư liệu liên quan đến môn học, nêu những nhận thức tâm đắc và ý kiến đề xuất về vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tunguyen25292
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tiểu luận “ văn hóa doanh nghiệp”

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong thời gian qua, một trong những vấn đề mang tính thời sự chính trị - xã hội quan
trọng, ảnh hưởng một phần đến nền kinh tế Việt Nam đó chính là vấn đề về “văn hóa
doanh nghiệp”. Theo quan điểm của các doanh nghiệp chính là phát triển “văn hóa” gắn
liền với sự phát triển của doanh nghiệp nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho các doanh
nghiêp Việt Nam.
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay đã đem đến cho doanh nghiệp Việt
Nam những thời cơ mới , nhưng cũng nhiều thách thức mới nãy sinh mà các doanh
nghiệp phải đối mặt. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cần trang bị cho mình những
hành trang cần thiết để hòa nhập cùng sự phát triển chung của thế giới. Và một trong
những yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp đó là “văn
hóa doanh nghiệp”. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, người ta khẳng định rằng duy trì và giữ
gìn nền văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của doanh
nghiệp. Do đó, để khẳng định chính mình, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một
nét văn hóa riêng biệt.
Ở Việt Nam, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn là đề tài mới mẻ đối với hầu hết các
doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp đã đầu tư không ít tiền
của và công sức để “xây dựng” văn hoá doanh nghiệp nhưng thành công thì rất ít. Với
nhân viên hay nói chung là người lao động thì họ rất ít được nghe đến danh từ văn hóa
doanh nghiệp, họ vẫn chưa biết được giá trị đích thực văn hóa nơi mà họ gắn bó lâu dài.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất về vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, liên hệ định hướng
nghề nghiệp chuyên môn, nói lên những dự định nhằm góp phần xây dựng “văn hóa
doanh nghiệp” cho nơi công tác tương lai của mình.
3. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình “văn hóa doanh nghiệp” (TS.Huỳnh Quốc Thắng)

Trang 1/8

Bài tiểu luận “ văn hóa doanh nghiệp”

4. Bố cục đề tài:
Gồm 3 chương:
Chương 1: Khái niệm về văn hóa, doanh nghiệp, và văn hóa doanh nghiệp
Chương 2: Vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Chương 3: Định hướng nghề nghiệp chuyên môn, nói lên những dự định nhằm góp phần
xây dựng “văn hóa doanh nghiệp” cho nơi công tác tương lai của mình.

Trang 2/8

Bài tiểu luận “ văn hóa doanh nghiệp”

Chương 1: Khái niệm về văn hóa, doanh nghiệp, và văn hóa doanh nghiệp
1.1.

Khái niệm về văn hóa:
Theo E.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi - cái đó là văn
...

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
 !"#$!%&'(
)*+,-. /.01$!
234$5$6$$!627
 8"#6$59:"#6; $$6$
<013
'.$- /.=(4.$0
1$>8+$? 6$@$8(="$6$
*AB3;A$*=$6$$-;%$C
$-.D$E"#6$$5.830
=.AF$E)*;*"#$F$5
234<$@:GH+/I%9=C
C $*+,/FJ.$F$5
3K/I%$!CL$-'M=#$C
N<;3
O01'M=#P 8QA8-.$6$
3-M= (-+/F!
$5$F"@$'M=#26+$FC!308
M<=$+C)!+R$4.S
)P$+;.+R$6%!$#$>)7;M3
2. Mục đích nghiên cứu:
T ' D%!*6'M=#<%+8
 $=<F<#%9-'M=#
2$>$F6$+>$5C3
3. Tài liệu tham khảo:
UUU343$3
V6C2WX3YZ[A$7\
 1/8
Vận dụng kiến thức đã có kết hợp tự thu thập thêm các tư liệu liên quan đến môn học, nêu những nhận thức tâm đắc và ý kiến đề xuất về vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng kiến thức đã có kết hợp tự thu thập thêm các tư liệu liên quan đến môn học, nêu những nhận thức tâm đắc và ý kiến đề xuất về vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: tunguyen25292
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vận dụng kiến thức đã có kết hợp tự thu thập thêm các tư liệu liên quan đến môn học, nêu những nhận thức tâm đắc và ý kiến đề xuất về vai trò, vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp 9 10 738