Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch toán chi phí

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch
toán chi phí
23/03/2011 By admin 1 Comment
Việt Nam đang tham gia trong một sân chơi sôi động của nền kinh tế thế giới với nhiều lĩnh vực thuộc
nhiều khía cạnh trong đó có hoạt động kế toán tài chính. Trong điều kiện hội nhập kế toán Việt Nam phải
tuân theo những thông lệ chung của kế toán quốc tế. Trên cơ sở đó kế toán Việt nam đang dần được hoàn
thiện với một hệ thống các chuẩn mực kế toán được xây dựng để phù hợp với yêu cầu hội nhập. Các chuẩn
mực này quy định và hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản giúp cho việc ghi chép
kế toán theo các chuẩn mực và chế độ kế toán đã ban hành, đảm bảo các thông tin kế toán được trung thực
và hợp lý. Trong hệ thống các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận rộng rãi có nguyên tắc phù hợp.
Nguyên tắc này cho biết việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Vì cơ sở của nguyên
tắc dựa vào kỳ kế toán nên hạch toán chi phí phải căn cứ vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Điều này là hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp vì có liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Việc xác
định các khoản chi phí hợp lý trong kỳ tương ứng với phần doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp tính toán
chính xác thu nhập chịu thuế TNDN, làm căn cứ để tính thuế TNDN phải nộp nhà nước.
Việc đánh giá nguyên tắc này còn dựa vào phương pháp kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. Hầu hết các
doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán
dồn tích (Accrual basis) và Kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). Chế độ kế toán Việt Nam quy định
các doanh nghiệp phải hạch toán dựa trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính phù hợp giữa
doanh thu và chi phí.
Accrual basis, từ nguyên gốc theo tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam
là Kế toán dồn tích. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách đơn giản, Accrual basis là phương pháp kế toán dựa
trên cơ sở Dự thu – Dự chi. Theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán chung (VAS 01), “mọi nghiệp vụ
kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu,
chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay thực
tế chi tiền hoặc tương đương tiền”.
Một ví dụ điển hình của phương pháp Kế toán dồn tích là hoạt động bán chịu. Doanh thu được ghi nhận
vào sổ kế toán khi phát hành hoá đơn, giao hàng thay vì vào thời điểm thu được tiền. Tương tự, một khoản
chi phí phát sinh và...
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch
toán chi phí
23/03/2011 By admin 1 Comment
Việt Nam đang tham gia trong một sân chơi sôi động của nền kinh tế thế giới với nhiều lĩnh vực thuộc
nhiều khía cạnh trong đóhoạt động kế toán tài chính. Trong điều kiện hội nhập kế toán Việt Nam phải
tuân theo những thông lệ chung của kế toán quốc tế. Trên cơ sở đó kế toán Việt nam đang dần được hoàn
thiện với một hệ thống các chuẩn mực kế toán được xây dựng để phù hợp với yêu cầu hội nhập. Các chuẩn
mực này quy định hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc u cầu kế toán bản giúp cho việc ghi chép
kế toán theo các chuẩn mực và chế độ kế toán đã ban hành, đảm bảo các thông tin kế toán được trung thực
và hợp lý. Trong hệ thống các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận rộng rãi có nguyên tắc phù hợp.
Nguyên tắc này cho biết việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với nhau. cơ sở của nguyên
tắc dựa vào kỳ kế toán nên hạch toán chi pphải căn c vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.
Điều này hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Việc xác
định các khoản chi phí hợp trong kỳ tương ứng với phần doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp tính toán
chính xác thu nhập chịu thuế TNDN, làm căn cứ để tính thuế TNDN phải nộp nhà nước.
Việc đánh giá nguyên tắc này còn dựa vào phương pháp kế toán doanh nghiệp áp dụng. Hầu hết các
doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán
dồn tích (Accrual basis) Kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). Chế đ kế toán Việt Nam quy định
các doanh nghiệp phải hạch toán dựa trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính phù hợp giữa
doanh thu và chi phí.
Accrual basis, từ nguyên gốc theo tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam
Kế toán dồn tích. Tuy nhiên, thể hiểu một cách đơn giản, Accrual basis là phương pháp kế toán dựa
trên sở Dự thu Dự chi. Theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán chung (VAS 01), “mọi nghiệp vụ
kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn ch sở hữu, doanh thu,
chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay thực
tế chi tiền hoặc tương đương tiền”.
Một dụ điển hình của phương pháp Kế toán dồn tích hoạt động bán chịu. Doanh thu được ghi nhận
vào sổ kế toán khi phát hành hoá đơn, giao hàng thay vì vào thời điểm thu được tin. Tương tự, một khoản
chi pphát sinh được ghi nhận khi hàng đã được đặt mua hoặc đã chấm ng cho công nhân thay
thời điểm thanh toán tin. Do đó, điểm yếu chính của phương pháp Kế toán dồn tích đó là công ty phải trả
thuế thu nhập trước khi thực nhận được tiền từ doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ.
Phương pháp Kế toán dồn tích được lựa cho hầu hết các doanh nghiệp có khối lượng doanh thu cao, không
phân biệt bán chịu hay bán thu tiền ngay, và có kết cấu phức tạp. Thêm vào đó, những doanh nghiệp trong
quá trình hoạt động liên quan đến Hàng hoá tồn kho phải áp dụng phương pháp này; việc áp dụng
Kế toán dồn tích là thực sự cần thiết đối với những doanh nghiệp phát sinh các hoạt động bán chịu, khi đó
nó sẽ đảm bảo tính Phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong một kỳ kế toán nhất định.
Xem xét về chi phí thì theo chuẩn mực kế toán số 01 quy định chi phí tổng giá trị các khoảnm giảm
lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới nh thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trtài sản hoặc phát
sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc
chủ sở hữu. Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch toán chi phí - Trang 2
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch toán chi phí - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong phần hạch toán chi phí 9 10 26