Ktl-icon-tai-lieu

xác định kết quả và hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi hivien_93
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 4

KẾ TOÁN
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

GV TRẦN THỊ THANH HẢI

NỘI DUNG
 Những

vấn đề chung
 Kế toán doanh thu
 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
 Kế toán hoạt động khác
 Kế toán chi phí thuế TNDN
 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Những vấn đề chung





Quy trình hoạt động của công
ty thương mại
Một số khái niệm
Phương thức giao hàng và
thanh toán.

 MỘT SỐ KHÁI NIỆM
DOANH THU: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh
nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt
động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,
góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
THU NHẬP KHÁC:Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở
hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.

CHI PHÍ: Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích
kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền
chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các
khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao
gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Doanh Thu &Thu Nhập Khác–VAS 14
Tổng giá trị các lợi ích kinh tế…
Từ HĐSXKD thông thường,…
Làm tăng vốn CSH
Bán
hàng
SPSX,
Hhoá
mua
vào

Doanh Thu
Cung cấp
Tài chính
Dịch vụ
Thực hiện
Tiền lãi
Cổ tức
công việc đã Tiền bản
và lợi
thoả thuận
quyền
nhuận
theo hợp
được
đồng
chia
…

Góp phần làm tăng VCSHNgoài các hoạt động tạo ra
doanh thu
Thanh
lý,
nhbán
TSCĐ

Thu Nhập Khác
Phạt, bồi
Thuế
thường,
được
Nợ đã xoá,
giảm,
nợ không ai hoàn lại,
thu
Khác…

Phương thức giao hàng và thanh toán
BÁN BUÔN

Bán hàng
qua kho

Giao hàng
tại kho

Giao hàng
v/chuyển thẳng

Chuyển
hàng

BÁN LẺ

Bán hàng thu
tiền tập trung

B/hàng không
thu tiền t/trung

 KẾ TOÁN DOANH THU
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ
số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và
nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm,
hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm
cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.
 Ghi nhận DT phải tuân thủ các nguyên tắc KT cơ bản là:
•Cơ sở dồn tích
•Phù hợp
•Thận trọng

Điều kiện ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn
tất cả 5 điều kiện sau:
 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn
liền với quyền sở hữu SP hoặc HH cho người mua.
 DN không còn nắm giữ quyền quản lý HH như người sở
hữu HH hoặc quyền KSoát HH.
 Doanh thu được XĐ tương đối chắc chắn
 DN đã thu hoặc sẽ thu được LIKT từ giao dịch bán hàng
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

 KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Bán hàng theo phương thức giao hàn...
KẾ TOÁN
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
GV TR N TH THANH H I
CHƯƠNG 4
xác định kết quả và hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác định kết quả và hoạt động kinh doanh - Người đăng: hivien_93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
xác định kết quả và hoạt động kinh doanh 9 10 55