Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất

Được đăng lên bởi bk-moon210
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hồi Quy Và Tương Quan

ThS.Nguyễn Hữu Hiệp1

1 Bộ

môn toán Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ
Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
1 E-mail:

nguyenhuuhiep47@hcmut.edu.com

Năm - 2013

(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

1 / 61

Phân phối Gamma Γ(α, β)
Định nghĩa 0.1 (Hàm Gamma)
Hàm Gamma Γ : (0, +∞) → R xác định bởi
+∞

t x−1 e −t dt

Γ(x) =
0

Định nghĩa 0.2 (Phân phối Γ(α, β))
Biến ngẫu nhiến X gọi là phân phối Γ(α, β), α, β > 0 nếu hàm mật độ có
dạng

−x
 x α−1 e β

, x >0
f (x) =
Γ(α)β α

0,
x ≤ 0.
(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

2 / 61

Phân phối Gamma

Cho X ∼ Γ(α, β) thì
i) Kỳ vọng µX = αβ.
ii) Phương sai σX2 = αβ 2 .

(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

3 / 61

Phân phối chi bình phương
Cho X1 , X2 , . . . , Xn ∼ N(0, 1) độc lập. Khi đó
X = X12 + X22 + . . . Xn2
là phân phối ki bình phương với n bậc tự do: X ∼ X 2 (n).
Hàm mật độ của X có dạng

n/2−1 e −x/2

x
, x >0
f (x) =
Γ(n/2)2n/2

0,
x = 0.
Tức là X ∼ Γ(n/2, 2).
Tính chất
Cho X ∼ X 2 (n), ta có
i) Kỳ vọng µX = n.
ii) Phương sai σX2 = 2n.
(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

4 / 61

Phân phối Student St(n)
Cho X ∼ N(0, 1), Y ∼ X 2 (n). Khi đó T =

X

là phân phối Student:

Y
n

T ∼ St(n).
Hàm mật độ có dạng
Γ( n+1
2 )
f (x) = n √
Γ( 2 ) nπ

x2
1+
n

− n+1
2

.

Tính chất
Cho T ∼ St(n), ta có
i) Kỳ vọng µT = 0.
ii) Phương sai σT2 =
(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

n
.
n−2
Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

5 / 61

Phân phối Fisher F (n, m)

Cho X ∼ X 2 (n), Y ∼ X 2 (m).
X /n
Khi đó F =
là phân phối Fisher: F ∼ F (n, m).
X /m
Tính chất
Cho F ∼ F (n, m), ta có
m
i) Kỳ vọng µF =
.
m−2
2m2 (n + m2 − 2)
ii) Phương sai σF2 =
.
n(m − 2)2 (m − 4)

(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp)

Hồi Quy Và Tương Quan[13pt]

Năm - 2013

6 / 61

Lý thuyết mẫu

Ví dụ 1.1
Khảo sát điểm môn xác suất thống kê của tất cả sinh viên năm học
2012-2013 có 3500 sinh viên, tiến hành lấy mẫu có cỡ mẫu là 5. Gọi
Xi , i = 1, ..5 là điểm của sinh viên thứ i trong 5 sinh viên được khảo sát.
Giả sử X1 = 3; X2 = 7; X3 = 8; X4 = 5; X5 = 7.
i) Ta có mẫu là (X1 ; X2 ; X3 ; X4 ; X5 ) = (3; 7; 8; 5; 7).
3+5+7+8+5+7
Trung bình mẫu là EX = X¯ =
=6
5
2
2
2
2
2
2
3 +5 +7 +8 +5 +7
= 39, 2
E (X 2 ) =
5
Phương sai mẫu SX2 = E (X 2 ) − (EX )2 = 39, 2 − 62 = 3, 2.
√
Độ lệch chuẩn mẫu là SX = 3, 2 ≈ 1, 79.
ii) Tổng thể là số điểm của 3500 sinh viên.
Trung bình tổng thể chưa biết: µX .
P...
Hồi Quy Và Tương Quan
ThS.Nguyễn Hữu Hiệp
1
1
Bộ môn toán Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ
Chí Minh, 268 Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
1
E-mail: nguyenhuuhiep47@hcmut.edu.com
Năm - 2013
(ThS.Nguyễn Hữu Hiệp) Hồi Quy Và Tương Quan[13pt] Năm - 2013 1 / 61
Xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất - Người đăng: bk-moon210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Xác suất 9 10 435