Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Tâm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bµi tËp x¸c suÊt
Bµi 1.
Tõ mét hép ®ùng 12 s¶n phÈm trong ®ã cã 9 s¶n phÈm lo¹i I vµ 3 s¶n phÈm lo¹i II, ngêi
ta lÊy ngÉu nhiªn ra hai s¶n phÈm. T×m x¸c suÊt ®Ó:
a) 1 s¶n phÈm ®îc lÊy ngÉu nhiªn tõ 10 s¶n phÈm cßn l¹i sÏ lµ s¶n phÈm lo¹i I.
b) 2 s¶n phÈm ®îc lÊy ngÉu nhiªn tõ 10 s¶n phÈm cßn l¹i ®Òu lµ lo¹i I.
c) Trong 2 s¶n phÈm ®îc lÊy ngÉu nhiªn 10 s¶n phÈm n l¹i Ýt nhÊt 1 s¶n
phÈm lo¹i II.
Bµi 2.
§Ó s¶n phÈm ®îc nhËp kho, s¶n phÈm cña nhµ m¸y ph¶i qua ba vßng kiÓm tra chÊt lîng
®éc lËp, x¸c suÊt ph¸t hiÖn ra phÕ phÈm ë c¸c vßng lÇn lît lµ: 0.8; 0,9 ; 0,99. TÝnh x¸c suÊt
®Ó mét phÕ phÈm ®îc nhËp kho.
Bµi 3.
Trong mét thµnh phè ngêi thÝch xem bãng ®¸ 65%, chän ngÉu nhiªn 12 ngêi.
TÝnh x¸c suÊt ®Ó trong sè ®ã cã ®óng 5 ngêi thÝch xem bãng ®¸.
Bµi 4.
Trong mét nhµ m¸y ba ph©n xëng A, B, C t¬ng øng lµm ra 25%, 35%, 40% tæng sè
s¶n phÈm cña nhµ m¸y. BiÕt r»ng x¸c suÊt lµm ra mét s¶n phÈm háng cña ph©n xëng A
0,01; cña ph©n xëng B 0,02 cña ph©n xëng C 0,025. Chän ngÉu nhiªn mét s¶n
phÈm cña nhµ m¸y. TÝnh x¸c suÊt ®Ó ®ã lµ s¶n phÈm háng.
Bµi 5.
§iÒu tra thÝch xem ti vi cña c¸c cÆp chång cho thÊy 30% c¸c thêng xem
ch¬ng tr×nh thÓ thao, 50% «ng chång thêng xem ch¬ng tr×nh thÓ thao, song nÕu thÊy
xem th× chång xem cïng 60%. Chän ngÉu nhiªn mét cÆp chång, t×m x¸c suÊt
®Ó:
a) C¶ hai cïng thêng xem ch¬ng tr×nh thÓ thao.
b) Cã Ýt nhÊt mét ngêi thêng xem.
c) NÕu chång xem th× vî xem cïng.
d) NÕu chång kh«ng xem th× vî vÉn xem.
Bµi 6.
Mét m¸y 3 phËn 1,2,3. X¸c suÊt háng cña c¸c phËn trong thêi gian lµm
viÖc theo thø 0,2; 0,4 0,3. Cuèi ngµy lµm viÖc ®îc biÕt hai phËn háng.
TÝnh x¸c suÊt ®Ó hai bé phËn háng ®ã lµ bé phËn 1 vµ 2.
Bµi 7.
Trong mét vïng d©n c, ngêi m¾c bÖnh tim 9%, m¾c bÖnh huyÕt ¸p 12%
m¾c c¶ 2 bÖnh 7%. Chän ngÉu nhiªn mét ngêi trong vïng ®ã. TÝnh x¸c suÊt ®Ó ngêi ®ã
kh«ng m¾c c¶ bÖnh tim vµ bÖnh huyÕt ¸p.
Bµi 8.
Mét thñ kho mét chïm ch×a khãa gåm 9 chiÕc ngoµi gièng hÖt nhau. Trong ®ã
chØ cã 2 chiÕc më ®îc cöa kho. Anh ta thö ngÉu nhiªn tõng ch×a (ch×a nµo kh«ng tróng th×
bá ra). T×m x¸c suÊt ®Ó anh ta më ®îc cöa ë lÇn thö thø 3.
Bµi 9.
xác suất thống kê - Trang 2
xác suất thống kê - Người đăng: Nguyễn Minh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 607