Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi gigibon
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN THOÁNG KEÂ

Chöông1: Maãu vaø caùc ñaëc tröng maãu
Chöông 2: Öôùc löôïng tham soá ∇
Chöông 3: Kieåm ñònh giaû thieát thoáng keâ
∇

CHÖÔNG1. MAÃU NGAÃU NHIEÂN VAØ CAÙC ÑAËC
TRÖNG MAÃU

1) Khaùi nieäm ñaùm ñoâng & maãu ngaãu nhieân
2) Caùc ñaëc tröng maãu
3) Tính caùc ñaëc tröng maãu cuï theå
4) Luaät phaân phoái xaùc suaát caùc thoáng keâ

1. Khaùi nieäm - Ñaùm ñoâng

Ñaùm ñoâng laø taäp hôïp caùc phaàn töû (ñoái töôïng)
cuøng loaïi, coù tích chaát X maø ta quan taâm.
Ñaùm ñoâng caùc beù sô sinh, tính chaát X maø ta
quan taâm chaúng haïn laø caân naëng cuûa beù.
X laø caân naëng cuûa beù laø BNN nhaän caùc giaù trò
x∈[1,6]

1. Khaùi nieäm - Ñaùm ñoâng
Ñaùm ñoâng caùc saûn phaåm cuøng loaïi do moät nhaø
maùy saûn xuaát, tính chaát X ta quan taâm laø saûn
phaåm ñoù toát hay xaáu?
Neáu p laø tyû leä caùc saûn phaåm toát, goïi X=1 khi SP
toát, X=0 khi SP xaáu, thì BNN X∈A(p).
Toùm laïi: Cho moät ñaùm ñoâng caùc phaàn töû coù
tính chaát X, thöïc chaát laø cho BNN X, vaø goïi X
laø BNN goác cuûa ñaùm ñoâng.

1. Khaùi nieäm - Ñaùm ñoâng

Phaân loaïi: Döïa vaøo luaät phaân phoái cuûa BNN X
ngöôøi ta chia ñaùm ñoâng thaønh hai loaïi:
Neáu X∈A(p) thì ta noùi X laø ñaùm ñoâng tyû leä
Neáu X∉A(p) ta noùi X laø ñaùm ñoâng trung
bình

1. Khaùi nieäm - Ñaùm ñoâng
 Ñaùm ñoâng caùc beù sô sinh, X laø caân naëng cuûa
beù sô sinh, laø ñaùm ñoâng trung bình.
 Ñaùm ñoâng caùc beù sô sinh, X laø gaùi hay trai laø
ñaùm ñoâng tyû leä.
 Ñaùm ñoâng caùc saûn phaåm cuøng loaïi do moät
nhaø maùy saûn xuaát, vôùi tính chaát X laø saûn phaåm
toát hay khoâng toát laø ñaùm ñoâng tyû leä.
...

1. Khaùi nieäm - Maãu ngaãu nhieân
Nghieân cöùu tính chaát X treân caùc phaàn töû cuûa ñaùm ñoâng, ta
phaûi khaûo saùt treân taát caû caùc phaàn töû cuûa ñaùm ñoâng, töø ñoù
suy ra ñöôïc caùc keát luaän lieân quan ñeán BNN X vaø caùc soá
ñaëc tröng cuûa X.
Nhöng ñieàu ñoù nhieàu khi khoâng theå, vì nhieàu lyù do, chaúng
haïn vì toán keùm veà coâng söùc vaø tieàn baïc. Neân ngöôøi ta chæ
khaûo saùt tính chaát X treân n phaàn töû ñöôïc laáy ra moät caùch
ngaãu nhieân vaø ñoäc laäp, vaø duøng caùc quy taéc suy luaän logic
ñeå suy ra caùc keát luaän lieân quan ñeán tính chaát X cuûa ñaùm
ñoâng.
n phaàn töû ñöôïc laáy ra ngaãu nhieân vaø ñoäc laäp ñeå nghieân
cöùu tính chaát X goïi laø moät maãu coù kích thöôùc n.

1. Khaùi nieäm - Maãu ngaãu nhieân
Maãu ngaãu nhieân toång quaùt. Neáu ta döï ñònh nghieân
cöùu tính chaát X treân n phaàn töû ñöôïc laáy ngaãu nhieân
vaø ñoäc laäp töø ñaùm ñ...

 !"
#$%& "'()
*+,-".+/ +,)  ()0,1
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: gigibon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 187