Ktl-icon-tai-lieu

Xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi thi-ngoc-doanh-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
156

157
1.Xuất kho hàng hóa
Chuyển ra bến
cảng, tàu ….

331

113,112…

2. Xuất khẩu
thẳng

511
5.thuế XK
phải nộp

641

4.CP
hàng
XK

133
333

632

3a.Ghi nhận
GV

3b.Ghi
nhận DT

131,515
..

133

635
112

6.KH/
thanh
toán

...
157
156
331
133
333
511
632
113,112…
641
133
635
131,515
..
112
1.Xu t kho hàng hóa
Chuy n ra b n ế
c ng, tàu ….
2. Xu t kh u
th ng
3b.Ghi
nh n DT
3a.Ghi nh n
GV
4.CP
hàng
XK
5.thu XK ế
ph i n p
6.KH/
thanh
toán
Xuất nhập khẩu - Trang 2
Xuất nhập khẩu - Người đăng: thi-ngoc-doanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xuất nhập khẩu 9 10 122