Ktl-icon-tai-lieu

1 Mạch khuếch đại Tranzitor.DOC 1.79 MB

Được đăng lên bởi nnquang95
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzito

CHƯƠNG 1: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANZITO

GIỚI THIỆU CHUNG
Chương này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạch khuếch đại, bao
gồm các vấn đề sau:
- Định nghĩa mạch khuếch đại, các chỉ tiêu và tham số chính của một bộ khuếch đại:
Hệ số khuếch đại điện áp, hệ số khuếch đại dòng điện, hệ số khuếch đại công suất, trở
kháng vào, trở kháng ra, méo tần số, méo phi tuyến, hiệu suất.
- Nguyên tắc chung phân cực cho tranzito ở chế độ khuếch đại. Với tranzito lưỡng
cực thuận PNP cần cung cấp điện áp một chiều U BE < 0, UCE < 0. Với tranzito ngược NPN
cần cung cấp điện áp một chiều UBE > 0, UCE > 0. Mạch điện cung cấp nguồn một chiều
phân cực cho tranzito có: bốn phương pháp: phương pháp định dòng cho cực gốc, phương
pháp định áp cho cực gốc, phương pháp cung cấp và ổn định điểm làm việc dùng hồi tiếp
âm điện áp một chiều, phương pháp cung cấp và ổn định điểm làm việc dùng hồi tiếp âm
dòng điện.
- Vấn đề hồi tiếp, hồi tíêp trong các tầng khuếch đại: hồi tiếp dương, hồi tiếp âm, hồi
tiếp dòng điện, hồi tiếp điện áp, hồi tiếp mắc song song, hồi tiếp mắc nối tiếp. ảnh hưởng
của hồi tiếp đến các chỉ tiêu kĩ thuật của mạch.
- Các sơ đồ khuếch đại cơ bản dùng tranzito lưỡng cực: tầng khuếch đại phát chung,
tầng khuếch đại góp chung và tầng khuếch đại gốc chung.
- Các sơ đồ khuếch đại dùng tranzito trường xét hai loại: tầng khuếch đại cực nguồn
chung, tầng khuếch đại cực máng chung.
- Tầng khuếch đại đảo pha có: mạch khuếch đại đảo pha chia tải, mạch khuếch đại
đảo pha ghép biến áp.
- Phương pháp ghép tầng trong bộ khuếch đại: phương pháp ghép tầng bằng tụ điện,
ghép tầng bằng biến áp, ghép tầng trực tiếp.
- Một số mạch khuếch đại khác: mạch khuếch đại Darlingtơn, mạch khuếch đại
Cascốt, mạch khuếch đại giải rộng, mạch khuếch đại cộng hưởng.
- Mạch khuếch đại công suất: đặc điểm của mạch khuếch đại công suất, các chế độ
làm việc của tầng khuếch đại A, B, AB, C. Yêu cầu của tầng khuếch đại công suất cho công
suất ra lớn, méo nhỏ và hiệu suất cao. Mạch khuếch đại công suất đơn làm việc ở chế độ A
để giảm méo nhưng có hiệu suất thấp. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo dùng hai tranzito
thường cho làm việc ở chế độ AB (gần B) để có công suất ra lớn, méo nhỏ mà hiệu suất cao.
3

Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzito
Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo dùng tranzito cùng loại có mạch ghép biến áp, mạch
không dùng biến áp. Các mạch khuếch đại này cần có mạch khuếch đại đẩy pha phía trước.
Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo dùng tranzito khác loại...
Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzito
CHƯƠNG 1: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANZITO
GIỚI THIỆU CHUNG
Chương này cung cấp cho người học các kiến thức bản về mạch khuếch đại, bao
gồm các vấn đề sau:
- Định nghĩa mạch khuếch đại, các chỉ tiêu tham số chính của một bộ khuếch đại:
Hệ số khuếch đại điện áp, hệ số khuếch đại dòng điện, hệ số khuếch đại công suất, trở
kháng vào, trở kháng ra, méo tần số, méo phi tuyến, hiệu suất.
- Nguyên tắc chung phân cực cho tranzito chế độ khuếch đại. Với tranzito lưỡng
cực thuận PNP cần cung cấp điện áp một chiều U
BE
< 0, U
CE
< 0. Với tranzito ngược NPN
cần cung cấp điện áp một chiều U
BE
> 0, U
CE
> 0. Mạch điện cung cấp nguồn một chiều
phân cực cho tranzito có: bốn phương pháp: phương pháp định dòng cho cực gốc, phương
pháp định áp cho cực gốc, phương pháp cung cấp ổn định điểm làm việc dùng hồi tiếp
âm điện áp một chiều, phương pháp cung cấp ổn định điểm làm việc dùng hồi tiếp âm
dòng điện.
- Vấn đề hồi tiếp, hồi tíêp trong các tầng khuếch đại: hồi tiếp dương, hồi tiếp âm, hồi
tiếp dòng điện, hồi tiếp điện áp, hồi tiếp mắc song song, hồi tiếp mắc nối tiếp. ảnh hưởng
của hồi tiếp đến các chỉ tiêu kĩ thuật của mạch.
- Các sơ đồ khuếch đại bản dùng tranzito lưỡng cực: tầng khuếch đại phát chung,
tầng khuếch đại góp chung và tầng khuếch đại gốc chung.
- Các đồ khuếch đại dùng tranzito trường xét hai loại: tầng khuếch đại cực nguồn
chung, tầng khuếch đại cực máng chung.
- Tầng khuếch đại đảo pha có: mạch khuếch đại đảo pha chia tải, mạch khuếch đại
đảo pha ghép biến áp.
- Phương pháp ghép tầng trong bộ khuếch đại: phương pháp ghép tầng bằng tụ điện,
ghép tầng bằng biến áp, ghép tầng trực tiếp.
- Một số mạch khuếch đại khác: mạch khuếch đại Darlingtơn, mạch khuếch đại
Cascốt, mạch khuếch đại giải rộng, mạch khuếch đại cộng hưởng.
- Mạch khuếch đại công suất: đặc điểm của mạch khuếch đại công suất, các chế độ
làm việc của tầng khuếch đại A, B, AB, C. Yêu cầu của tầng khuếch đại công suất cho công
suất ra lớn, méo nhỏ và hiệu suất cao. Mạch khuếch đại công suất đơn làm việc ở chế độ A
để giảm méo nhưng có hiệu suất thấp. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo dùng hai tranzito
thường cho làm việc ở chế độ AB (gần B) để có công suất ra lớn, méo nhỏ mà hiệu suất cao.
3
1 Mạch khuếch đại Tranzitor.DOC 1.79 MB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 Mạch khuếch đại Tranzitor.DOC 1.79 MB - Người đăng: nnquang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
1 Mạch khuếch đại Tranzitor.DOC 1.79 MB 9 10 874