Ktl-icon-tai-lieu

10 đề ôn tập Toán

Được đăng lên bởi Tuan Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 §Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót)
§Ò 1
I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng:
1.Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989

b. 100

c. 999

d. 899

2.Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ:
a. 20 phót

b. 30 phót

c. 40 phót d. 50 phót

3.Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ:
a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

4.Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ:
a. 3782

b. 7382

c. 3782

d. 2783

II/ Tù luËn :
Bµi 1: T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc , ch÷
sè hµng chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .
Bµi 2 : Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy ?
Bµi 3 : ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u .
Hái hiÖn nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi .
§Ò 2
I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
1 . Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
A . 2791 ,2792
B. 2750 ,2760
C .2800 ,2810
2. Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ
A . 197
B . 298
C . 1097
D. 1197
3 . Sè cã hai ch÷ sè mµ tæng cña chóng b»ng 14 vµ hiÖu cña chóng b»ng 4 lµ :
A . 84 ,48
B . 95 , 59
C .62 , 26
4.Sè nµo céng víi 17 090 ®Ó cã tæng b»ng 20 000 :
A. 2010
B.2910
C. 3010
D. 1003
II/ Tù luËn:
Bµi 1 : N¨m nay mÑ 30 tuæi , h¬n con 26 tuæi. Hái tríc ®©y 2 n¨m tuæi con b»ng
mét phÇn mÊy tuæi mÑ?
Bµi 2 : Cã 62 m v¶i, may mçi bé quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái cã thÓ may ®îc nhiÒu
nhÊt bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i?
Bµi 3: H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c.

§Ò 3
1

I/ Tr¾c nghiÖm: Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
1. 5m 6cm = ……cm, sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
A. 56
2.

1
3

B. 506

kg …..

A. >

1
2

C. 560

D. 6006

giê , sè cÇn ®iÒn lµ:

B. <

C. =

D. kh«ng cã dÊu nµo

3. Trong mét phÐp chia hÕt, sè bÞ chia lµ sè cã 3 ch÷ sèvµ ch÷ sè hµng tr¨m bÐ
h¬n 8 , sè chia lµ 8 th¬ng trong phÐp chia ®ã lµ:
A. Sè cã mét ch÷ sè

B. Sè cã 2 ch÷ sè

C. Sè cã 3 ch÷ sè.

4.PhÐp chia nµo ®óng?
A. 4083 : 4 = 102 ( d 3)

B. 4083 : 4 = 120 ( d 3)

C. 4083 : 4 = 1020 ( d 3)

D. 4083 : 4 = 12 ( d 3)

II/ Tù luËn:
Bµi 1 : Cã hai chuång lîn, mçi chuång cã 12 con. Ngêi ta chuyÓn 4 con lîn tõ
chuång thø nhÊt sang chuång thø hai. Hái khi ®ã sè lîn ë chuång thø nhÊt b»ng
mét phÇn mÊy sè lîn ë chuång thø hai?
Bµi 2: N¨m nay mÑ 30 tuæi , gÊp 5 lÇn tuæi con.Hái sau mÊy n¨m n÷a tuæi con sÏ
b»ng 1 tuæi mÑ ?
4

Bµi 3:Mét ®oµn kh¸ch du lÞch cã 35 ngêi ®i th¨...
10 §Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót)
§Ò 1
I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng:
1.Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989 b. 100 c. 999 d. 899
2.Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ:
a. 20 phót b. 30 phót c. 40 phót d. 50 phót
3.Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
4.Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ:
a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783
II/ Tù luËn :
Bµi 1: T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc , ch÷
sè hµng chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .
Bµi 2 : Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ thø mÊy ?
Bµi 3 : ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u .
Hái hiÖn nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi .
§Ò 2
I/ Tr¾c nghiÖm : Ghi l¹i ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
1 . Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810
2. Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ
A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197
3 . Sè cã hai ch÷ sè mµ tæng cña chóng b»ng 14 vµ hiÖu cña chóng b»ng 4 lµ :
A . 84 ,48 B . 95 , 59 C .62 , 26
4.Sè nµo céng víi 17 090 ®Ó cã tæng b»ng 20 000 :
A. 2010 B.2910 C. 3010 D. 1003
II/ Tù luËn:
Bµi 1 : N¨m nay mÑ 30 tuæi , h¬n con 26 tuæi. Hái tríc ®©y 2 n¨m tuæi con b»ng
mét phÇn mÊy tuæi mÑ?
Bµi 2 : 62 m v¶i, may mçi quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái thÓ may ®îc nhiÒu
nhÊt bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i?
Bµi 3: H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c.
§Ò 3
1
10 đề ôn tập Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề ôn tập Toán - Người đăng: Tuan Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
10 đề ôn tập Toán 9 10 140