Ktl-icon-tai-lieu

10 đề thi thử cực hay.

Được đăng lên bởi tayduasieudinh-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé ®Ò «n tËp tr¾c nghiÖm VËt Lý 12
ĐT: 0944556722
ĐỀ ÔN SỐ 1
Câu 1: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với li độ
B. Ngược pha với li độ
C. Sớm pha π/2 so với li độ
D. Trễ pha π/2 so với li độ
Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k =
40N/m. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả ra nhẹ nhàng để vật dao động. Cho g = 10m/s2.
Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới và gốc thời gian khi vật ở vị trí lò xo bị
giãn một đoạn 5cm và vật đang đi lên. Bỏ qua mọi lực cản. Phương trình dao động của vật sẽ là
5π 
π


A. x = 5sin  10t +
B. x = 5cos 10t +  cm
 cm
6 
3


π
π


C. x = 10 cos 10t +  cm
D. x = 10sin 10t +  cm
3
3


Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l=1,6m dao động điều hòa với chu kì T. Nếu cắt bớt dây
treo đi một đoạn l1= 0,7m thì chu kì dao động bây giờ là T1= 3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l2= 0,5m
thì chu kì dao động T2 bây giờ là bao nhiêu:
A. 1s
B. 2s
C. 3s
D. 1,5s
Câu 4: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm. Đầu trên cố định, đầu dưới có một vật nặng 120g. Độ cứng lò xo
là k=40N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới tới khi lò xo dài 26,5cm rồi buông nhẹ, lấy
g=10 m / s 2 . Động năng của vật lúc lò xo dài 25cm là:
−3
−3
−3
−3
A. Wd = 24,5.10 J B. Wd = 22.10 J
C. Wd = 16,5.10 J
D. Wd = 12.10 J
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ a bằng nhau và có hiệu pha ban đầu là
2π / 3 . Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ có biên độ bằng:
A. 2a
B. a
C. 0
D. Không xác định được
Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ a. Khi thế năng bằng một nửa của cơ năng thì li độ
bằng:
a
a
2a
2a
A. x = ±
B. x = ±
C. x = ±
D. x = ±
2
4
2
4
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là sai:
A. Là dao động của vật dưới tác dụng của ngoại lực điều hòa theo thời gian
B. Biên độ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức
C. Biên độ đạt giá trị cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
D. Biên độ thay đổi trong quá trình vật dao động.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.
B. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, và sóng hạ âm đều là sóng cơ
C. Sóng siêu âm là những sóng mà tai người không nghe thấy được và có tần số lớn hơn 20 kHz
D. Sóng âm là sóng dọc.
Câu 9: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một đoạn x trên đường kính của một vòng
tròn bán ...
Bé ®Ò «n tËp tr¾c nghiÖm VËt Lý 12
ĐT: 0944556722
ĐỀ ÔN SỐ 1
u 1: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. ng pha với li độ B. Ngược pha với li độ
C. Sớm pha π/2 so với li độ D. Trễ pha π/2 so với li độ
u 2: Một vật nhỏ khối lượng m = 400g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k =
40N/m. Đưa vật n đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả ra nhẹ nhàng để vật dao động. Cho g = 10m/s
2
.
Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới và gốc thời gian khi vật ở vị trí lò xo b
giãn một đoạn 5cm vật đang đi lên. Bỏ qua mọi lực cản. Phương trình dao động của vật sẽ là
A.
5
5sin 10
6
x t cm
π
= +
B.
5cos 10
3
x t cm
π
= +
C.
10cos 10
3
x t cm
π
= +
D.
10sin 10
3
x t cm
π
= +
u 3: Một con lắc đơn có chiềui dây treo bằng l=1,6m dao động điều hòa với chu T. Nếu cắt bớt dây
treo đi một đoạn l
1
= 0,7m thì chu kì dao độngy giờ là T
1
= 3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l
2
= 0,5m
thì chudao động T
2
y giờ là bao nhu:
A. 1s B. 2s C. 3s D. 1,5s
u 4: Một lò xo chiều i tự nhiên 20cm. Đầu tn cố định, đầu dưới một vật nặng 120g. Độ cứng xo
là k=40N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới tới khi lò xo dài 26,5cm rồi buông nhẹ, lấy
g=10
2
/m s
. Độngng của vật lúc lò xo dài 25cm là:
A.
3
W 24,5.10
d
J
=
B.
3
W 22.10
d
J
=
C.
3
W 16,5.10
d
J
=
D.
3
W 12.10
d
J
=
u 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ a bằng nhau và có hiệu pha ban đầu
. Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ biên độ bằng:
A. 2a B. a C. 0 D. Khôngc định được
u 6: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ a. Khi thế năng bằng một nửa của cơ năng thì li độ
bằng:
A.
2
a
x = ±
B.
4
a
x = ±
C.
2
2
a
x = ±
D.
2
4
a
x = ±
u 7: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là sai:
A. dao động của vật dưới tác dụng của ngoại lực điều hòa theo thời gian
B. Bn độ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức
C. Bn độ đạt giá trị cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
D. Biên độ thay đổi trong q trình vật dao động.
u 8: Phát biểu nào sau đâysai:
A. Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.
B. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, và sóng hạ âm đều là sóng
C. Sóng su âm là nhữngng tai người không nghe thấy được và có tần số lớn hơn 20 kHz
D. Sóng âm là sóng dọc.
u 9: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một đoạn x trên đường kính của một vòng
tròn bán kính R (x<<R) và đối xứng quam của đường tn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát ng có bước sóng
λ
x= 5,2
λ
. Tính số điểm dao động cực đại trên đường tn.
A. 20 B. 22 C. 24 D. 26
u 10: Tại hai điểm A, B tn mặt nướchai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm
M cách các nguồn A, B những đoạn d
1
= 18cm, d
2
= 24cm sóng có bn độ cực đại. Giữa M đường trung
trực của AB hai đườngn dao động với biên độ cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhu
?
A. 24cm/s B. 26cm/s C. 28cm/s D. 20cm/s
u 11: Hai sóng chạy, vận tốc 750 m/s, truyền ngược chiều nhau giao thoa nhau tạo thành sóng dừng.
Khoảngch từ một nút N đếnt thứ N+4 bằng 6,0m. Tần số các sóng chạy là:
Trêng THPT chuyªn Lª Quý §«n 1
Biªn so¹n: Lª V¨n Hïng
Chóc c¸c em «n tËp tèt Vµ ®¹t kÕt qu¶ cao!
10 đề thi thử cực hay. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 đề thi thử cực hay. - Người đăng: tayduasieudinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
10 đề thi thử cực hay. 9 10 921