Ktl-icon-tai-lieu

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Phúc Vân Nguyễn
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Thành

admin: Tôi Yêu Hóa Học

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối
lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo
thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia
phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch.
Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation
kim loại và anion gốc axit.
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m
gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất
rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá
trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam.

C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.

Hướng dẫn giải
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:
o

t
3Fe2O3 + CO 
 2Fe3O4 + CO2
o

t
Fe3O4 + CO 
 3FeO + CO2
o

t
FeO + CO 
 Fe + CO2

(1)
(2)
(3)

Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe3O4 hoặc ít hơn, điều đó không
quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số
mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO2 tạo thành.

nB 

11,2
 0,5 mol.
22,5

Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5  x) = 0,5  20,4  2 = 20,4
nhận được x = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng.
Theo ĐLBTKL ta có:
mX + mCO = mA + mCO2


m = 64 + 0,4  44  0,4  28 = 70,4 gam. (Đáp án C)

Sưu tầm và chỉnh sửa từ internetNguyễn Thành

admin: Tôi Yêu Hóa Học

Ví dụ 2: Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được
hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol
của mỗi ete trong hỗn hợp là bao nhiêu?
A. 0,1 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,4 mol.

D. 0,2 mol.

Hướng dẫn giải
Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước ở điều kiện H2SO4 đặc, 140oC thì tạo thành 6
loại ete và tách ra 6 phân tử H2O.
Theo ĐLBTKL ta có
m H2O  m r­ î u  m ete  132,8  11,2  21,6 gam



n H 2O 

21,6
 1,2 mol.
18

Mặt khác cứ hai phân tử rượu thì tạo ra một phân tử ete và một phân tử H2O do đó số
1,2
mol H2O luôn bằng số mol ete, suy ra số mol mỗi ete là
 0,2 mol. (Đáp án D)
6
Nhận xét: Chúng ta không cần viết 6 phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo
thành 6 ete, cũng không cần tìm CTPT của các rượu và các ete trên. Nếu các bạn xa đà
vào việc viết phương trình phản ứng...
Nguyễn Thành admin: Tôi Yêu Hóa Học
Sưu tầm và chỉnh sửa từ internet http://108s.org
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
Phương pháp 1
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Nguyên tắc của phương pháp y khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối
lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo
thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia
phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch.
Khi cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối ợng các cation
kim loại và anion gốc axit.
dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe
2
O
3
. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m
gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất
rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tkhối so với H
2
là 20,4. nh giá
trị m.
A. 105,6 gam. B. 35,2 gam. C. 70,4 gam. D. 140,8 gam.
Hướng dẫn giải
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:
3Fe
2
O
3
+ CO
o
t

2Fe
3
O
4
+ CO
2
(1)
Fe
3
O
4
+ CO
o
t

3FeO + CO
2
(2)
FeO + CO
o
t

Fe + CO
2
(3)
Như vậy chất rắn A thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe
3
O
4
hoặc ít hơn, điều đó không
quan trọng và việc cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số
mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO
2
tạo thành.
B
11,2
n 0,5
22,5
mol.
Gọi x là số mol của CO
2
ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5 x) = 0,5 20,4 2 = 20,4
nhận được x = 0,4 mol và đó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng.
Theo ĐLBTKL ta có:
m
X
+ m
CO
= m
A
+
2
CO
m
m = 64 + 0,4 44 0,4 28 = 70,4 gam. (Đáp án C)
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Người đăng: Phúc Vân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9 10 498