Ktl-icon-tai-lieu

Термодинамика10

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов
10.2. Схема и цикл газовой (воздушной)
холодильной установки
10.3. Схема и цикл парокомпрессионной
холодильной установки

1

10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
2

10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов
Тепловой насос изображен на рис. в виде прямоугольника с
вершинами 1′-2′-3′-4′

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
3

10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов
Идеальный цикл комбинированной установки, предназначенной для
выработки искусственного холода и тепла, изображен на рис. в виде
прямоугольника с вершинами 1′′2′′3′′4′′

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
4

10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов

для холодильной установки и для
комбинированной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
5

10.2. Схема и цикл газовой (воздушной)
холодильной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
6

10.2. Схема и цикл газовой (воздушной)
холодильной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
7

10.2. Схема и цикл газовой (воздушной)
холодильной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
8

10.3. Схема и цикл парокомпрессионной
холодильной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
9

10.3. Схема и цикл парокомпрессионной
холодильной установки

10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
10

...
1
10. ЦИКЛЫ ТЕПЛОТРАНСФОРМАТОРОВ
10.1. Идеальные циклы теплотрансформаторов
10.2. Схема и цикл газовойоздушной)
холодильной установки
10.3. Схема и цикл парокомпрессионной
холодильной установки
Термодинамика10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Термодинамика10 - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Термодинамика10 9 10 603